San Marcos 9

1Chaynullami Jesusqa niranpis: --Chiqaptami nishaykillapa: Kaypi kawsaqkunaqa wakinllaqa Dyus kusa pudirninwan mantakuqtaqa rikanqallapa manaraq wanuyarchu nir. 2Chaymanta saysi diyakuna pasashana katinqa, Jesusqa kusa unaq sirkaman riran, Pedruta, Santiaguta, Juanta ima, paykunalata apar. Chaymi chay kimsa yach'akuqninkunapa naypanpi Jesuspa qaqllanqa, kusala ukman shumaqpaq tikrakaran. 3Chaynulla rach'panmapis kusala yuraq llipya intirupaq tikrakaran. Chaqa manami mayqanpis rach'pata kusalata paqarmapis chaynu yuraqchayanqachu. 4Chaymi yach'akuqninkunaqa rikaranllapa Jesusta, Eliaswan, Moiseswan ima parlaqta. 5- 6Chaynu rikarqami paykunaqa kusalata manchakuranllapa. Chaymi Pedruqa kusa manchakushalla mana imata nishaq nir yach'archu, kaynu niran Jesustaqa: --Yach'achikuq Taytituy, ¡kaypiqami kusala allin kanchikllapa! Rurashaqllapa kimsa chukllitakunata, ukta qampaq, ukta Moisespaq, ukta-shuypaqa Eliaspaq nir. 7Chaykamanqami, puktay limpu paykunata pampar pasayaran. Piru chay puktay rurimantami Dyus kaynu niyaran: "Kaymi kusa munashay Wamrayqa. ¡Paylatami kasunkillapa!" nir. 8Chaymi chay kutilla tukuy ladunman chapakurqa, manana mayqantapis rikaranllapanachu. Ashwanmi Jesusta paylatana rikaranllapa. 9Chaymanta chay unaq sirkamanta ishkimuyatinllapanaqa Jesusqa yach'akuqninkunata kaynu niran: --Amami mayqantapis parlankillapachu chay rikashaykillapataqa, Dyusmanta Shamuq Runa wanur kawsamunankaman nir. 10Chaymi paykunaqa mana mayqantapis parlaranllapachu, michka paykuna chay "Wanur kawsamushaq" nishanpaq mana intrakasha karmapis. Chaynu mana intrakashanllaparaykumi kusalata tapunakuyaqllapa. 11Chaymi Jesustaqa kaynu nir tapuranllapa: --Chaynu katinqa, ¿imapaqtaq Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkunaqa, Eliasraqshi Dyuspa Akrashan Cristunmanta naypaqtaqa shamuyanqa ninllapa? nir. 12Jesusqa paykunataqa niran: --Chiqaptami Eli'as naypaqtaqa shamuyanqa. Chaynu shamurmi tukuy imata Dyus munashanulla shumaqchayanqa. Chaqa, ¿imapaqtaq Dyus nitin iskribikashakunapiqa nin: 'Dyusmanta Shamuq Runataqashi ch'iqnir kusalata qischayanqallapa?' nirqa. 13Chaymi nishaykillapa: Eliasqami shamushana. Chaynu shamutinmi, Dyus nitin iskribikashannulla mana kwintacharchu paykuna munashannulla ruraranllapa nir. 14Chaymanta Jesusqa chay kimsa yach'akuqninwan tikrakamurqa, chay wakin yach'akuqninkunataqa kusala achka runakunawan tariran. Chaypiqami karan Moise's mantakushanta wakin yach'ar yach'achikuq runakuna ima. Chaymi paykunaqa Jesuspa yach'akuqninkunawan kusalata willanakuyashallapa karan. Chaykamanmi Jesusqa ch'amuran. 15Chaynu Jesu's ch'amutin rikarmi tukuyla chay runakunaqa kusa dispantakashalla kallparanllapa Jesusta saludaq. 16Chaymi Jesusqa yach'akuqninkunata niran: --¿Imapaqtaq paykunawan kusalata willanakuyaraykillapa? nir. 17Chaypi kaqkunamanta ukqami niran: --Yach'achikuq Taytituy, wamraytami apamusha kani qamman. Chaqa dyablupa yarpuyninmi limpu muduchar dijasha. 18Chaymi maypi katinpis dyablupa yarpuyninqa wamraytaqa atakita qur usuraqtana dijan. Chaynulla shiminmanta kusalata pusquta itakuchir, kirunmatapis kusalata richyachir ima wanushata yupayna dijan. Chaymi chay yach'akuqnikikunata mañakuray dyablupa yarpuynintaqa itakunanpaq. Piru manami puytishallapachu nir. 19Jesusqa niran: --¡Ay qamkuna Dyuspi mana allita kriyiqkuna! ¿Maydiyakamantaq allita intrachishunayllapapaq qischakashaq? ¿Ima maydiyakamantaq qamkunawan shachinakushaq? Ma, kayman apamuyllapa nir. 20Chaymi chay wamrataqa Jesusman aparanllapa. Chaynu apatinllapaqa, chay dyablupa yarpuyninqa Jesusta rikarqa, wamrata atakita qur pachaman ratachir ribulkachiran, shiminmanta pusquta itakuchiran ima. 21Chaymi Jesusqa wamrapa taytantaqa kaynu nir tapuran: --¿Ima tyimpumanta-pachataq wamraykiqa waknu qischakan? nir. Taytanqa niran: --Takshitunmanta-pacha. 22Chaymi wak dyablupa yarpuyninqa kutir kutir ninaman, yakuman ima itasha wanuchinanpaq. Chayraykumi puytiq yupay karqa, llakipar yanapamayllapari nir. 23Chaynu nitinmi Jesusqa niran: --¿Imaraykutaq puytiq yupay karqa yanapamayllapari nimanki? Chaqa tukuy kriyiqkunapaqqami imapis ruraypaq nir. 24Chaynu nitinmi chay wamrapa taytanqa kusala jwirtita kaynu nir qaych'akuran: --Nuqaqami kriyini, Taytituy. Ashwan ¡yanapamay-ari masna kriyinaypaq! nir. 25Chaymantami Jesusqa kusala achka runakuna tantakamuqta rikarqa, chay dyablupa yarpuyninta kaynu nir anyaranna: --Muduchakuq chaynulla upachakuq dyablupa yarpuynin, nuqami mantashuni kay wamramantaqa lluqshir, amana qashanqa yaykunkinachu nir. 26Chaynu nitinmi, chay dyablupa yarpuyninqa wamrataqa qashan atakita qur, pachaman ratachir wanushata yupay dijar lluqshiranna. Chaymi rikaqkunaqa niyaranllapa: "Ashwanmi wamraqa wanunna" nir. 27Piru Jesusqami wamrataqa makinmanta chutar sharichimuran. Chaymi ashwan wamraqa sharanna. 28Chaymantami Jesusqa uk wasiman yaykuran. Chaypimi yach'akuqninkunaqa paylata kaynu nir tapuranllapa: --¿Imaraykutaq chay dyablupa yarpuynintaqa mana itakuyta puytisha kashaqllapaqa? nir. 29Jesusqami niran paykunataqa: --Waknu riqchaq dyablupa yarpuynintaqami mana chaynulaqa uk runamantaqa itakunchikchu. Ashwanmi [ayunar] Dyusman kusalata mañakur ima itakuyta puytinchik nir. 30- 31Chaymanta, Jesusqa yach'akuqninkunawan rirqa pasaran Galilea pwiblupa lugarninkunata. Piru payqami mana munaranchu mayqanpis mayta risha nir yach'ananllapataqa. Chaqa yach'akuqninkunatami kaynu nir yach'achiyaran: "Dyusmanta Shamuq Runatami kuntrankunaman qukuyanqallapa. Chaynu qukutinllapami wanuchinqallapa. Piru kimsa diyamantaqami qashan kawsamunqa" nir. 32Chaynu nir willatinmi yach'akuqninkunaqa mana intrakaranllapachu. Chaynulla tapunanllapapaqmapis kusalatari manchakuyaranllapa. 33Chaymantami Capernau'm pwibluman ch'arnaqa, uk wasiman yaykuranllapa. Chaymi Jesusqa yach'akuqninkunata kaynu nir tapuran: --¿Imanirtaq qamkunaqa nanpi willanakuyaraykillapa? nir. 34Piru paykunaqami pinqakur mana imatapis nirchu uyarala kidaranllapa. Chaqa nanpiqami willanakusha karanllapa, mayqanninllapashi kusa mas allin kanqa nir. 35Chaymantami Jesusqa taran. Chaymi dusi yach'akuqninkunata qayar, kaynu niran: --Mayqanpis kusa kayta munaqqami mana kwintachaypaqla tikrakar, uk sirbikuq yupay kar wakinninllapatana yanapanmanllapa. 36Chaynu nirmi, uk wamrituta paykunapa ch'aypinman apar, marqakur kaynu niran: 37--Mayqanpis nuqapi kriyishanrayku kay wamritu yupay kaqta, shumaqta samachiqqami, ashwan nuqallatana samachimayan. Piru manami nuqalatachu samachimayan, ashwanmi chay mayqanch'i kach'amasha chaytapis samachiyan nir. 38Chaymantami yach'akuqnin Juanqa niran: --Yach'achikuq Taytituy rikashami kanillapa uk runata qampa shutikiwan dyablupa yarpuyninkunata runakunamanta itakuqta. Chaymi paytaqa nirayllapa ama chayta ruraychu nir. Chaqa chay runaqa mana nuqanchikkunawanqa purinchu. 39Chaynu nitinmi Jesusqa niran: --Ama 'Mana' niyllapachu. Chaqa mayqanpis nuqapa shutiywan milagruta rurayarqa, manami chay kutilla kuntray rimayta puytiyanqachu. 40Ashwanmi nuqanchikpa mana kuntranchik karqa, nuqanchikpa faburninchik kanqa. 41Chiqaptami nishaykillapa: Mayqanpis qamkunata nuqapi kriyishaykillaparayku uk jarru yakituta upyachishuqllapaqami, kusa shumaq allin imakunatana aypanqallapa Dyusmantaqa nir. 42Piru nuqapi kriyishanrayku mana kwintachaypaqla kay taksha wamrituykuna yupay kaqkunata uchakuchiqkunataqami, kusala allin kanman kunkanpi uk marayta watar, mar yakupa mas ruri kaqninman itakunanllapapaq. 43Imanupi makiki uchakuchishutinmaqa, pitir itakuy. Chaqa allinmi kanqa kwirpuykipa uk partin kaqta itakunaykipaq tukuyla kwirpuyki tukuy tyimpupaq chay infyirnupi nina maydiyapis mana wanuqpi qischakanaykimantaqa. 44- 48Chaynulla ch'akiki uchakuchishutinqa, pitir itakuy. Chaqa allinmi kanqa kuju, tukuy tyimpupaqna kawsanaykipaq, ishkantin ch'akikiwan infyirnumanna itakukanaykimantaqa. Chaynullami nawiki uchakuchishutinpis, urqur itakuy. Chaqa allinmi kanqa uk nawiyjunla, Dyus mantakuyashanman yaykunaykipaq, ishkantin nawikiwan infyirnuman itakukanaykimantaqa. Chaqa chaypiqami ñushi chaynulla ninamapis maydiyapis mana wanunchu. 49Chaymi chaypiqa imanutaq aychamataqa kach'iwan salanchik chaynu ninawan kusalata qischakankillapa. 50Chayraykumi qamkunapis kay pachapiqa imanutaq kach'imaqa kusalata sirbin chaynu kar uknikillapa uknikillapa kusa shumaqta kawsayllapa. Chaqa uk kach'i lampaqyatinqa, ¿imanunari qamkunaqa qashan shumaqchankillapa?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\