San Mateo 14

1Chaymantaqami chay tyimpukunapiqa Galilea pwiblupa mantaqnin, Herodesqa uyaparan Jesuspaq kusata rimaqllapata. 2Chaymi chay sirbiqninkunataqa niran: "Chay Jesusqami, Shutichikuq Juanlla kanqa. Chaqa wanushanmanta kawsamushanraykumi milagrukunamatapis rurayta puytiyanqa" nir. 3- 4Chaqa Shutichikuq Juanmi naypaqllata Herodestaqa kaynu nisha kayaq: "Chay ukniki Felipipa warmin Herodiasta warmikita yupay purichiyashaykiqami mana allinchu". Chaynu nishanraykushi Herodesqa kusalata piñakur kach'akuran aypar kadinakunawan watar karsilman itananllapapaq. 5Herodesqashi, Shutichikuq Juantaqa kusalata wanuchiyta munaq. Piru runakunata mancharshi mana wanuchiytaqa puytiqchu. Chaqa tukuylashi kriyiqllapa Juanqa Dyuspa rimaqnin nir. 6Piru uk diyapishi Herodespa kumpliyañun karan. Chayshi fyistata ruratinllapa, chay Herodiaspa warmi wamranqa tukuyla chaypi kaqkunapa naypanpi lluqshir bayliran. Chaynu baylishanshi Herodestaqa kusalata gustaran. 7Chayshi ashwan Herodesqa chay intinadantaqa jurar arniran imata mañamatkipis qushayki nir. 8Chaymantaqashi maman chay warmi wamranta animachitin Herodestaqa kaynu niran: "Shutichikuq Juanpa umanta uk platupi qumay" nir. 9Chaynu nirqashi gubyirnu Herodestaqa kusalata llakichiran. Piru chaynu llakiyarmapisshi, chaypi kaqkunapa naypanpi jurar arnishanrayku kach'akuran chaynu rurananllapapaq. 10Chayshi kach'akuran Shutichikuq Juanpa umanta chay karsilpi pitinanllapapaq. 11Chaymantaqashi uk platupi apar, chay warmi wamrataqa quranllapana. Nataq chay wamraqashi mamantana ashwan quran. 12Chaymantanashi, Shutichikuq Juanpa yach'akuqninkunaqa ch'ar, Juanpa kwirpunlatana aparanllapa pampaq. Chaymanta-shuypaqa riranllapa Jesusta willaq chay pasashanpaqqa. 13Chayta yach'armi Jesusqa uk yaku karruman iqar uk chunllaq lugarman riran. Piru achka runakunami yach'aranllapa Jesusqa risha nir. Chaymi chay pwiblukunamanta lluqshir ch'akpala riranllapa Jesuspa ikintaqa. 14Chaymanta Jesusqa chaynu riyar yaku manyanman ch'arqa, yaku karrumanta ishkiran. Chaynu ishkirmi kusala achka runakunata rikaran. Chaymi paykunata llakipar tukuy qishaqninkunata apashanllapataqa limpu allicharan. 15Piru limpu tardiyayatinnaqami chay yach'akuqninkunaqa qimikar kaynu niranllapa: --Kay lugarpiqami mana imapis kanchu. Chaynulla kusa tardinami. Chayraykumi runakunataqa willay chay pwiblukunaman rir mikunanllapata rantinanllapapaq nir. 16Chaynu nitinllapami Jesusqa niran: --Manami allinchu rinanllapapaqqa. Ashwan qamkuna paykunataqa qarayllapa nir. 17Chaynu nitinqa, paykunaqa niranllapa: --Kaypiqami kay sinku tantitawan, ishkay piskaditumantaqa mana masqa imapis kanchu, nir. 18Jesusqa niran: --Apamuyllapa kayman. 19Chaymantami chay achka runakunataqa chay qiwakunalapi tananllapapaq niran. Chaynu nisha karnaqami, chay sinku tantitawan, ishkay piskadituta aypar unaq syiluman chapakur payji nir, Taytan Dyusman mañakuran. Chaymantami chay tantakunata pidasu pidasu pakir yach'akuqninkunata quran tukuyla chaypi kaqkunata aypachinanllapapaq. 20Chaynumi tukuyla mikuranllapa tiqllananllapakaman. Chaymantami yach'akuqninkunaqa chay mikuypa subrankunataqa ashwan dusi kanasta untata tantaranllapa. 21Piru chay mikusha chaykunata yupatinllapaqami ullqukunala sinku mil (5,000) karanllapa. Nataq warmikunawan wamrakunataqami mana yuparanllapanachu. 22Chaymanta, Jesusqa yach'akuqninkunata yaku karruman iqachiran rir ch'askinanllapapaq quch'apa uklaw manyanman paymantaqa naypaqta. Nataq payqa chaylapi kidaran tukuyla dispidikur rinanllapakaman. 23Chaynu dispidikur ritinllapanaqa, Jesusqa uk sirkaman payla iqaran, Taytanman mañakuq. Chaymi limpu amsayatinnamapis payla chaypiqa karan. 24Nataq chay yaku karru-shuypaqa kusa largutana risha karan yaku anantaqa. Piru naypanllapalawmanta kusala jwirti wayra shamuyashanraykumi yaku karrutaqa, yaku kusalata maqchiyaran. 25Limpu achkiyaqpinaqa, Jesusqa yaku ananllata riran yach'akuqninkunalawman. 26Chaynu yakupa ananta riqta rikarmi yach'akuqninkunaqa kusalata manchakur "¡Wakqami aya!" nir kusata qaych'akuranllapa. 27Piru Jesusqami paykunataqa kaynu niran: --¡Shachinakur ama manchakuyllapachu! ¡Nuqami kani! nir. 28Chaymantami, Pedruqa kaynu niran: --Taytituy, qam karqa mantakuy nuqa yakupa ananllata qamman shamunaypaq nir. 29Chaymi Jesusqa niran: --Shamuy-ari nir. Chaynu nitinmi Pedruqa yaku karrumanta ishkir yakupa ananllata riq ch'urakaran Jesu's kayashanlawman. 30Piru kusala jwirti wayra shamur yakuta maqchiyashanraykumi kusalata manchakuran. Chaymi ashwan chay kutilla limpu chinqaq qallarir, kaynu nir qaych'akuran: --¡Yanapamay Taytituy! nir. 31Chaymi chay kutilla Jesusqa makinmanta aypamur niran: --¡Manami qamqa allitaqa kriyinkiraqchu! ¿Imapaqtaq mana allita kriyirayki? nir. 32Chaynu nir chay yaku karruman ishkantin iqatinllapaqa, wayraqa qasillaranna. 33Chaymi, chay yaku karrupi kaqkunaqa, Jesuspa naypalanpi qunqurikur kaynu niranllapa: --¡Chiqaptami qamqa Dyuspa Wamran kanki! nir. 34Chaymantami Jesusqa yach'akuqninkunawan pulla chay quch'allata rir pasar, ch'aranllapa Genesaret lugarmanna. 35Chaynu ch'atinllapami chay lugarmanta kaqkunaqa tukuyla Jesustaqa riqsiranllapa. Chaymi, tukuy chay lugarpi parlakutinllapa, yach'aranllapana Jesuspaqqa. Chaynu yach'arllapami tukuy qishaqninllapata aparanllapa. 36Chaymi kusalata Jesustaqa rugaranllapa rach'panpa manyanlamatapis kamananllapapaq. Chaynumi chay rach'panpa manyanta tukuy kamaqkunaqa allinna kidaqllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\