San Mateo 17

1Chaymanta saysi diya pasatinnaqami Jesusqa, Pedruta Santiaguta apar riran. Chaynullami aparanpis Santiagupa uknin Juanta ima. Chaynumi paykunala rir iqaranllapa kusa unaq sirkaman. 2Chaypi katinllapanami, Jesusqa yach'akuqninkunapa naypanpi kusala ukman shumaqpaq tikrakaran. Chaqa qaqllanqami rupay yupay kusata llipyarayaran. Nataq rach'pan-shuypaqami kusa yuraq intiruta achkirayaran. 3Chaynu Jesusta rikakuyarllapami, chay kutilla rikaranllapapis Dyuspa unay rimaqninkuna Moiseswan, Eli'as ima Jesuswan parlaqta. 4Chaymi Pedruqa Jesusta niran: --Taytituy ¡kaypiqami kusala allin kanchikllapa! Qam munatkiqa, rurashaq kimsa chukllitakunata, ukta qampaq, ukta Moisespaq, ukta-shuypaqa Eliaspaq nir. 5Chaynu Pedro niyatinqami, kusa llipya intiru puktay limpu paykunata pampar pasayaran. Piru chay puktay rurimantami Dyus kaynu niyaran: "Kaymi kusa munashay Wamrayqa. Paylawanmi kusa shumaqta yarpuni. ¡Paylatami uyakur kasunkillapa!" nir. 6Chaynu niqta uyaparmi chay kimsa yach'akuqninkunaqa kusalata manchakur piratap rataran pachaman. 7Chaymantami Jesusqa paykunaman qimikar, kamar kaynu niran: --Ama manchakurchu shariyllapa nir. 8Chaymi sharir chapakurqa mana mayqantapis rikaranllapanachu. Ashwanmi Jesusqa paylana kasha karan. 9Chaymanta chay unaq sirkamanta ishkimuyatinllapanaqa Jesusqa yach'akuqninkunata kaynu niran: --Amami mayqantapis parlankillapachu chay rikashaykillapataqa, Dyusmanta Shamuq Runa wanur kawsamunankaman nir. 10Chaymi yach'akuqninkunaqa Jesusta kaynu nir tapuranllapa: --Chaynu katinqa, ¿imapaqtaq Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkunaqa, Eliasraqshi Dyuspa Akrashan Cristunmanta naypaqta shamuyanqa ninllapa? nir. 11Jesusqa paykunata niran: --Chiqaptami Eli'as naypaqtaqa shamuyanqa. Chaynu shamurmi tukuy imata Dyus munashanulla shumaqchayanqa. 12Piru nuqaqa nishaykillapa: Eliasqami nuqamanta naypaqta shamushana karan. Chaynu shamutinmapismi, Dyuspa rimaqninpaq mana kwintacharchu paykuna munashanta ruraranllapa. Chaynullami kananpis Dyusmanta Shamuq Runatapis qischanqallapa paykunaqa. 13Chaymi chay yach'akuqninkunaqa kwintata qukaranllapa, Jesusqami Shutichikuq Juanpaq rimayan nir. 14Chaymanta, unaq sirkamanta tikrakamurqa achka runakuna kayashanman ch'amuranllapa. Chaymi chay kutilla, Jesusman uk runa qimikar naypalanpi qunqurikur, kaynu niran: 15--Wamraymi atakiwan kusalata qischakan. Chaynu atakiwan qischakarmi kusalata ninakunaman, yakukunaman ima ratan. ¡Imaraq Taytituy, wamrayta llakipar alliyachiy-ari! 16Chaqa nuqaqami kay yach'akuqnikikunamanmapis apamuray allichananpaq. Piru paykunaqami mana puytishallapachu nir. 17Chaynu nitinmi, Jesusqa niran: --¡Ay qamkuna Dyuspi mana allita kriyiqkuna, chaynulla mana allinta ruraqkuna! ¿Maydiyakamantaq allita intrachishunayllapapaq qamkunawan kashaq? ¿Ima maydiyakamantaq qamkunawan shachinakushaq? Ma, kayman apamuyllapa nir. 18Chaynu chay wamrata apamutinllapami Jesusqa chay dyablupa yarpuyninta chay wamramantaqa anyar itakuranna. Chaymi wamraqa chay kutilla, allinna kidaran. 19Chaynu chay wamra alliyatinnaqa, yach'akuqninkunaqa wakaqlaman rir Jesuswan parlar, kaynu nir tapuranllapa: --¿Imaraykutaq chay dyablupa yarpuynintaqa mana itakuyta puytisha kashaqllapaqa? nir. 20Jesusqami niran paykunataqa: --Qamkunaqa manami allita Dyuspiqa kriyinkillapachu. Chaqa chiqaptami nishaykillapa: Imanutaq chay mustasa qirupa simillitanmaqa kusa llampitu chaynu pitilamatapis allita Dyuspi kriyir, kay qaqata 'Ashur kaymanta, riy uklawman' nitkillapaqa, chay qaqaqa ashunman. Chaqa allita Dyuspi kriyirllapaqami tukuy imatapis rurayta puytiyankillapana kanqa nir. 21[Waknu riqchaq dyablupa yarpuyninqa mana chaynulaqa runamantaqa lluqshinchu. Ashwan chaynu dyablupa yarpuyninta itakunarqa ayunar kusalata Dyusman mañakurla itakuyta puytinchik.] 22Chaymanta chay Galilea lugarpi yach'akuqninkunawan pulla puriyarmi, Jesusqa kaynu niran: "Dyusmanta Shamuq Runatami kuntrankunaman qukuyanqallapa. 23Chaynu qukutinllapami wanuchinqallapa. Piru kimsa diyamantaqami, qashan kawsamunqa". Chaynu nir willatinmi, yach'akuqninkunaqa kusalata llakiranllapa. 24Chaymantami Jesusqa yach'akuqninkunawan rir ch'aran Capernau'm pwibluman. Chaynu ch'atinllapami, Dyusta adurananllapa wasipaq impwistuta kubrakuqkuna Pedruman qimikar, kaynu nir tapuran: --¿Yach'achikuqnikiqachu impwistutaqa pagrakun Dyusta adurananllapa wasipaqqa? nir. 25Pedruqa niran: --Pagrakunmi taytituy. Chaymanta Pedro wasiman yaykur mana imatapis niyatinraqmi, Jesusqa kaynu niran Pedrutaqa: --Ima ninkitaq Simo'n Pedro, ¿mayqankunatataq kubranllapa impwistutaqa kay pachapi mantakuqkunaqa? ¿Chay pwiblunllapamanta kaqkunata, manaqachu jwira kaq runakunata? nir. 26Pedruqami niran: --Jwiramanta kaq runakunalatami kubranllapa nir. Chaymantami Jesusqa niran: --Chiqaptami, chay mantakuqkunaqa pwiblunllamanta kaqkunataqa mana impwistutaqa kubranllapachu. 27Piru chay impwistuta kubrakuq kaqkunata mana pagrar ama piñachinallapapaqqa, rir chay atun quch'aman answiluykita itakuy. Chaymanta chay punta kaq piskaduta aypamurqa, aqrunta kich'ar uk qillayta tarinki chaypiqa. Chaymi chay qillayqa aypanqa, rir nuqapaq kaq impwistuyta chaynulla qampa kaqta pagrakutkimapis nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\