San Mateo 2

1Jesucristuqami Judea lugarpi uk pwiblitu Bele'n shutiqpi nasiran. Chay tyimpupiqami Herodes gubyirnuqa karan Israel pwiblukunapiqa. Chaymantami kusala yach'aq runakuna ch'aranllapa Jerusalenmanqa rupay iqamunanlawmanta. Paykunami qullarkunata rikar riqsiq runakuna kaqllapa. 2Chaymi kaynu nir tapukuranllapa: "¿Maypitaq chay Israel runakunapa gubyirnun nasisha chayqa? Chaqa chay rupay iqamunanlawpimi rikasha kanillapa uk qullar paypaq intrachimaqllapata. Chaymi shamusha kanillapa payta aduraq". 3Chaynu nitinllapa uyaparmi chay gubyirnu Herodes chaynulla tukuyla Jerusale'n pwiblupi taqkunapis kusalata manchakur yarpupakuranllapa. 4Chaymi chay gubyirnuqa niran tantakamunanllapapaq tukuy chay kurakunapa mantakuqninkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna ima. Chaymantaqa tapuran: --¿May lugarpitaq Dyuspa Akrashan Cristunqa nasiyanqa? nir. 5Chaymi paykunaqa niranllapa: --Judea lugarpa pwiblun Belenpi. Chaqa Dyuspa rimaqninmi kaynu niq Bele'n pwiblupaqqa: 6'Bele'n pwiblu, qammi chay Judea lugarpiqa, takshala pwiblitu kasha karmapis, kananqa kusala mas riqsikashana kanki chay Judea lugarpi wakin pwiblukunamantaqa. Chaqa qammantami uk mantakuq rikarinqa. Chaymi payna kusala shumaqta kuytanqa chay Israel pwibluytaqa' nir. 7Chaynu nitinllapaqa, Herodesqa mana mayqanpis yach'atinchu, qayamuran chay uklawmanta kusa yach'aq runakunata. Chaymi paykunarayku yach'aranna ima tyimpupimi chay qullar rikariran nirmapis. 8Chaymantami chay runakunataqa kach'aran Bele'n pwibluman kaynu nir: --Wakman rir puytishaykillapata tapukuyllapa chay wamritupaqqa. Chaymanta tarir-shuypaqa willamankillapa, nuqapis rir aduranaypaq nir. 9Chaynu gubyirnu willatinllapami, chay kusa yach'aq runakunaqa riranllapa. Piru chay qullar rupay iqamunanlawpi rikashanllapaqa, naypanllapata riq ch'urakaran. Chaynu rirmi chay maypich'i wamritu karan chaylapi qasillaran. 10Chaynu qullar qasillaqta rikarmi, kusalata aligriyaranllapa. 11Chaymantami chay wasiman yaykur, rikaranllapa chay wamrituta chaynulla maman Mariata ima. Chaynami paykunaqa qunqurikur aduraranllapa. Chaynulla talqitanllapata kich'ar, uruta, insinsyuta, mutkiypaqla mirrata ima quranllapa. 12Chaymanta punutinllapami Dyusqa musquyninllapapi willaran Herodes kayashanman ama tikrakananllapapaqchu nir. Chaymi paykunaqa Dyus nishanta kasur pwiblunllapamanqa riran uklaw nantana. 13Chaynu chay kusa yach'aq runakuna rishana katinqa, Josipa musquyninpi Dyuspa uk angelnin rikarir kaynu niran: "Sharir, wamrituta mamantinta apar utqar riy Egipto pwibluman. Chaypi kidankillapa nuqa willashunayllapakaman. Chaqa Herodesmi wamrata maskanqa wanuchinanpaq" nir. 14Chaymi chaynu nitinqa Josiqa sharir, wamrituta mamantinta apar, chay tutalla riq ch'urakaranllapa Egiptuman nan riqta. 15Chaymi chaypiqa taranllapa Herodes wanunankaman. Chaynuqami pasaran Dyuspa rimaqnin unay nishan kumplikananpaq. Chaqa nishami kayaq: "Egipto pwiblumantami qayamuray wamrayta" nir. 16Chaymantami Herodesqa chay kusa yach'aq runakunaqa ingañamasha nir kwintata qukarqa, kusalata piñakuran. Chaymi mantakuran tukuyla ullqu wamritukuna ishkay añuyjun, chaynulla manaraq ishkay añuyjun kaqkunata ima wanuchinanllapapaq tukuyla Bele'n pwiblumanta kaqkunataqa. Chaynuqami kach'akuran chay kusa yach'aq runakuna ima tyimpupimi Dyuspa qullarnin rikarisha karan nir willashanmanta yach'ar. 17Chaynuqami pasaran Dyuspa rimaqnin Jeremi'as iskribishannu kumplikananpaq. Chaqa niqmi: 18"Rama' pwiblumantami kusala llakiyta, kusala waqayta ima uyapakaran. Chaynuqami waqayaran Raquel, wamrankunapaq. Chaymi mana kunsulakaymatapis munaranchu, tukuynin wanushana kashanrayku" nir. 19Piru Herodesqami wanuranna. Chaymi ashwan Dyuspa uk angelnin, Jose' Egiptullapi katin, musquyninpi payman rikarir kaynu niran: 20"Sharir, wamrituta mamantinta apar, qashan riyllapa Israel pwibluman. Chaqa chay wamrituta wanuchinaqkunaqami wanushallapana" nir. 21Chaymi Josiqa sharir wamrata mamantinta apar riran Israel pwibluman. 22Piru Josiqami yach'aran chay Judea lugarpiqa Herodespa lugarninqa wamran Arquelao mantakuyan nir. Chaymi kusalata manchakuran chay Judea lugarllaman tikrakaytaqa. Piru Tayta Dyusmi musquyninpi Jositaqa intrachiran Judea lugarman ama rirchu, ashwan Galilea lugarmanna rinanpaq nir. 23Chaymi chayman rir ch'arqa, riran taq Nazaret pwiblumanna. Tukuy kayqami pasaran Dyuspa unay rimaqninkuna kaynu nishan kumplikananpaq. Chaqa Jesuspaqmi nisha kayaq: "Payqami nazareno shutinqa" nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\