San Mateo 20

1Jesusqami niranpis: "Syilumanta kaqpa mantakuyninqami imanutaq uk ch'akrapa amunmaqa timpranula lluqshiran rikaq trabajadurkunata, ch'akranman rir trabajananpaq chay yupay. 2Chaymi, chay ch'akrapa amunqa trabajaqkunawan uk tratuta rurar kach'aran ch'akranpi trabajatinllapa uk diya intirupaq pagrananpaq. 3"Chaymanta qashan unakaqna lluqshirqa rikaran plasapi ayka mana imatapis rurar taqkunata. 4Chaynu rikarmi paykunataqa niran: 'Riyllapa qamkunapis ch'akrayman trabajaq. Nuqami imanu trabajashaykillapanulla pagrashaykillapa' nir. Chaymi paykunapis riranllapana. 5"Chaymanta qashalan chay ch'akrapa amunqa lluqshiran a las dusi yupay, chaynulla tardikaqpis. Chaymi wakin runakunata tarirpis chaynullata niran paykunatapis. 6"Qashan tardikaqna chay plasallaman lluqshirqa, qashan runakunata tariran. Chaymi chay tarishankunatapis niran: '¿Imapaqtaq qamkunaqa kaypiqa tukuy unaq mana trabajarqa tashaykillapa?' nir. 7Paykunaqa niranllapa: 'Manamiri mayqanpis rugamashallapachu trabajanayllapapaqqa' nir. Chaymi chay ch'akrapa amunqa paykunatapis niran: 'Riyllapa qamkunapis ch'akrayman trabajaq. [Nuqami imanu trabajashaykillapanulla pagrashaykillapa]' nir. 8"Chaymanta amsatinna-shuypaqa, ch'akrapa amunqa kaynu niran chay trabajachikuqnintaqa: 'Qayamur trabajaqninchikkunataqa pagrayna. Piru chay ikita trabajaq qallarishakunata pagraq qallarir, tukchinki chay naypaqta trabajaq qallarishakunawan' nir. 9"Chaymi, chay tardilana trabajaq qallarishakunaqa ch'aranllapa naypaqta pagrakaqqa. Piru tukuy unaq trabajasha yupaymi pagrakaranllapa. 10Chaymantami chay naypaqta trabajaq qallarisha chaykunata pagrananpaq qayatinqa, paykunaqa yarpuranllapa: Nuqanchikkunataqami masta pagramayashunllapa nir. Piru paykunatapismi chay uk diyata trabajashannulla pagraranllapa. 11Chaynu pagrakashana karqami kusalata piñakur, chay ch'akrapa amuntaqa juraparanllapa, 12kaynu nir: 'Kay ikita ch'amuqkunaqami uk ratulatana trabajashallapa. Nataq nuqakunamaqami tukuy unaq kusala rupaypi ima shachinakur trabajasha kanillapa. Piru qamqami nuqakunawanqa chayllata pagrashayki. Chaynuqami mana allinchu' nir. 13"Chaynu nitinllapaqa, ashwan chay ch'akrapa amunqa kaynu niran chay rimapakuqkunapa uknintaqa: '¿Amiguy, ima mana allintataq qamwanqa rurasha kani? ¿Manachu tukuy unaq trabajatkillapa chaynuta pagrashunayllapapaq parlaranchikllapa? 14Kaypimi trabajashaykipaq qillaynikiqa. Ashwanmi rikuyna. Ma willamay, ¿ima mana allintataq rurashusha kani, chay ikita trabajaq ch'amushakunata qamwan chayllata pagrarqa? 15Chaqa nuqapa qillayniywanqami munashayta rurayta puytini. ¿Manaqachu kusala bwinu kashayrayku, chay wakinkunata qamwan chayllata pagrashayrayku inbidyakayanki?' nir". 16Jesusqami kaynu niranpis: "Kanan ikilapi kaqkunaqami naypaqpina kanqallapa. Nataq chay kanan naypaqllapi kaqkuna-shuypaqa maydiyaqa ikipina rikarinqallapa. [Chaynulla kusala achkami qayakasha kanqallapa. Piru aykalami akrakasha kanqa]" nir. 17Jesusqami Jerusale'n pwibluman riyarqa yach'akuqninkunata, uklawman qayar kaynu niran paykunataqa: 18"Qamkuna rikayashaykillapanumi kananqa riyanchikllapana Jerusale'n pwiblumanqa. Chaypimi Dyusmanta Shamuq Runataqa qukunqallapa, kurakunapa mantakuqninkunaman, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkunaman ima. Chaymi ashwan paykunaqa wanuchinanllapapaq nir mantakunqallapa. 19Chaynullami mana Israel runakunaman qukunqallapa. Chaymi paykunaqa kusalata burlakar wipyar ima kruspi klabar wanuchinqallapa. Piru kimsa diyamantaqami qashan kawsamunqa" nir. 20Chaymantaqami Zebedeupa warmin, wamran Santiaguwan chaynulla Juanwan rir, Jesusman qimikar naypalanpi qunqurikur, wamranta llakipananpaq mañakuran. 21Chaymi Jesusqa kaynu nir tapuran chay warmitaqa: --¿Imatataq munayanki? nir. Payqami niran: --Chay kusala shumaq mantakuynikipi mantakurqami, qam nitki, uk wamrayqa allilaw qichqaykipi tanqa. Nataq uknin-shuypaqa ichuqlaw qichqaykipi tanqa nir. 22Chaynu nitinmi, Jesusqa kaynu niran: --Manami qamkunaqa imata mañakuyankillapa nirmapis yach'ankillapachu. Tapushaykillapa: ¿Kusala saqra ayaq yakuta upyaq yupaymi qischakar wanuyashaq, chaynu qischakaytachu puytiyankillapa kanqa? nir. Chaymi paykunaqa niran: --Ari' Taytituy nir. 23Chaymi Jesusqa qashan niran: --Chiqaptami qamkunapis kusalata qischakankillapa, nuqa qischakashaynulla. Piru mantakunaypi tar allilawpi manaqa chay ichuqlaw qichqaypi tachishunayllapapaqqami, mana nuqaqa yach'anichu. Ashwanmi Taytay Dyus mayqantapis pay munashannulla tachinarqa tachiyanqa nir. 24Piru chay wakin dyis kaq yach'akuqninkunaqami chaynu nir mañakuqta uyaparqa, chay ishkaykunawanqa piñakuranllapa. 25Chaymi Jesusqa paykunata qayamur niran: "Qamkuna yach'ashaykillapanu, kay pachapi mantakuqkunaqami, chay pwiblumanta kaq runakunataqa paykuna munashanlata rurachin. Chaynu katinmi ashwan chay pwiblupi kusa runa nisha kaqmaqa, wakinkunata mantarla ima kawsanllapa. 26Piru qamkunapiqami ama chaynuqa pasanmanchu. Ashwanmi chay qamkunamanta mayqannikillapa kusa runa nisha kaqqa, uk sirbikuq yupay kar wakinnikillapata yanapankimanllapa. 27Chaynulla qamkunamanta uknikillapa kusa mas kayta munarqa, ukkunapa sirbiqninna kayllapa. 28Imanuch'i Dyusmanta Shamuq Runamaqami mana payta sirbinanllapapaqchu shamusha. Ashwanmi pay sirbikuq shamushamapis. Chaynami ashwan payqa kusala achka runakuna tukuy tyimpupaqna wanunanllapapaqna kaqkunata washar tukuy tyimpupaq kawsachinanpaq shamusha". 29Chaymantami Jesu's, Jerico' pwiblumanta yach'akuqninkunawan lluqshir ritinmi, kusala achka runakuna ikinta riranllapa. 30Chaynu riyatinllapami nan qichqalanpi ishkay syigu runakuna tayasha karan. Chaymi Jesu's pasaqta uyaparqa, kaynu nir qaych'akuranllapa: --¡Taytituy, Davidpa ayllun, llakipamastuyllapari! nir. 31Chaynu nitinllapami, runakunaqa anyaranllapa upallananllapapaq. Piru paykunaqami llallin kaynu nir qaych'akuranllapa: --¡Taytituy, Davidpa ayllun, llakipamastuyllapari! nir. 32Chaymi Jesusqa chaypi yarar, chay syigukunataqa qayar, kaynu nir tapuran: --¿Imatataq qamkunapaq ruranayta munayankillapa? nir. 33Paykunaqami niranllapa: --Taytituy, nawiyllapa rikakunantami munanillapa nir. 34Chaymi Jesusqa paykunapaq kusalata llakir, nawinllapataqa kamar chay kutilla allicharan. Chaymi ashwan chay runakunaqa allinna, Jesuspa pullan riranllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\