San Mateo 21

1Jesusqami yach'akuqninkunawan Jerusale'n pwibluman riyar, yaqqa ch'ayarnaqa, Betfage' pwibluman ch'aranllapa. Kay Betfage' pwibluqami chay Olivos sirkapaqa shipchanlapi karan. Chaymi chaypi karnaqa Jesusqa ishkay yach'akuqninkunata qayar, 2kaynu nir kach'aran: "Riyllapa wak naypanchikpi pwiblitu chayman. Chayman ch'arqami uk burra wawayjun wataraqta tarinkillapa. Chaymi kach'ar apamunkillapa ishkantinta. 3Piru mayqan imallata willashutinllapaqa ninkillapa: 'Taytitunchikmi ministiyan, daskaqlami kach'amunqa' nir". 4Chaynuqami Dyuspa unay rimaqnin nisha kayaq chaynulla kumplikanqa. Chaqa kaynumi nisha kayaq: 5"Jerusale'n pwiblumanta runakunata niyllapa: 'Chapayllapa, chaytami shamuyan mantakuqnikillapa. Payqami shamuyan mana kwintachaypaqla yupay, uk burrupa wawitunpa anan tasha' nir". 6Chaynu nitinqami, chay ishkay yach'akuqninkunaqa rir Jesu's nishannulla ruraranllapa. 7Chaymi burrataqa wawantinta aparanllapa. Chaymi rach'pakunata ananman ch'uratinllapa Jesusqa taranna. 8Piru chaypiqami karan kusala achka runakuna. Chaymi Jesu's riyashanlawmanqa wakinqa rach'panllapata ch'ukiranllapa. Nataq wakin-shuypaqami qirupa raprankunata kuchumur ch'ukiranllapa, chaypa ananlata Jesusqa pasananpaq. 9Chaymi ashwan naypaqta ikita riqkunamapis kusa aligrila kaynu nir laqyayaqllapa: "¡Biba biba! ¡Kusa alabakashami kanqa Davidpa ayllunmanta gubyirnunchik, Taytanchik Dyuspa shutinpi shamuqqa! Chaymi ashwan unaq syilupipis kusa alabakashana kanqa" nir. 10Chaymanta Jesu's, Jerusale'n pwibluman yaykutinqa, tukuyla chay pwiblumanta kaq runakuna kusalata laqyaranllapa. Chaymi achka runakuna kaynu nir tapunakuyaqllapa: --¿Mayqantaq kayqa? nir. 11Wakinkunaqami niyaqllapa: --Nazaret pwiblu Galileapa lugarninmanta Dyuspaq rimaqnin Jesusmi nir. 12Chaymantami Jesusqa, Dyusta adurananllapa wasiman yaykur tariran rantikuqkunata, rantiqkunata ima. Chaymi limpu waqtaman itakuran. Chaynumi chay uklawmanta kaq qillayta kambyaqkunapa misanta, chaynulla palumata rantikuqkunapa misanmatapis limpu tikrar itakuran. 13Chaymi chay runakunataqa kaynu niran: "Dyus nitin iskribikashakunapiqami nin: 'Wasiyqami nuqaman mañakunanllapalapaq wasi shutinqa' nir. Piru qamkunaqami suwakuqkunapa mach'ayninpaqna tikrashaykillapa" nir. 14Chaymantami Dyusta adurananllapa wasillapi Jesusmanqa qimikaranllapa syigukuna, kujukuna ima. Piru Jesusqami paykunataqa allicharan. 15Piru kurapa mantakuqninkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna ima Jesu's rurashanta rikaranllapa. Chaynullami uyaparanllapapis wamritukuna Dyusta adurananllapa wasipi kaynu nir laqyaqllapata "¡Biba biba Davidpa ayllun!" niqta. Chaymi kusalata piñakur, 16Jesustaqa kaynu niranllapa: --¿Uyapankichu chay wamrakuna rimayashantaqa? nir. Jesusqami niran: --Ari', uyapayanimi. Piru ¿manachu liyishaykillapa qamkunaqa Dyus nitin iskribikashakunapi kaykunapaq nishantaqa? Chaqa kaynumi nin: 'Taksha wamritukuna, chaynulla ñuñuq wamritukunamapis kusa shumaqta alabamayanqallapa' nir. 17Chaynu nirnaqami paykunata chaypi dijar, Jesusqa riranna Betania pwibluman. Chaymi chay tutaqa chaypi yurqaran. 18Allaqmanta allaq allaqla Jerusale'n pwibluman qashan riyarmi Jesusqa mallaqnaran. 19Piru chay nan qichqalanpimi rikaran uk igus qiruta. Chaymi puquyninta maskaq rirqa yuranlata tariran. Chayraykumi, chay igus qirutaqa kaynu niran: "¡Mananami kaymantaqa puqunkinachu!" nir. Chaynu nitinmi chay kutilla, igus qiruqa chakiranna. 20Chaynu chay igus qiru chakishata rikarmi, Jesuspa yach'akuqninkunaqa kusa dispantakashalla kaynu nir tapuranllapa: --¿Ima nitkitaq chay igus qiruqa das chay kutillaqa chakiran? nir. 21- 22Jesusqami kaynu niran paykunataqa: --Chiqaptami nishaykillapa: Qamkuna imata ruranaykillapapaq kar Tayta Dyuspi kusalata kunfyakar ama ukmanta yarpurchu mañakutkillapaqami, tukuy imapis rurakanqa. Chaymi ashwan chay igus qiruta imanu rurashaymanmatapis masta rurayta puytinkillapa. Chaynulla ashwan Tayta Dyuspi kusalata kunfyakar, kay qaqata 'Ashur, rir mar yakuman yaykuy' nitkillapapis kasushunmanllapa nir. 23Chaymantami Jesusqa Dyusta adurananllapa wasiman yaykur yach'achikuq qallariran. Chaynu yach'achikuyatinmi, kurakunapa mantaqninkuna, Israel pwiblupa ruku mantakuqninkuna ima qimikar, Jesustaqa kaynu nir tapuranllapa: --¿Mayqan mantashutintaq tukuy chaykunata rurankiqa? nir. 24- 25Chaymi, Jesusqa paykunata niran: --Nuqapis tapushaykillapa: ¿Mayqantaq Shutichikuq Juantaqa kach'amuran shutichikunanpaqqa? ¿Dyuschu kach'amuran manaqachu runakunala? Qamkuna chay tapushushayta willamatkillapami, nuqapis willashaykillapa mayqan mantamatinmi kayta rurani nirmapis. Chaynu nitinmi, paynin paynin willanakur kaynu ninakuyaqllapa: " 'Dyusmi kach'amuran' niytaqa manami puytinchikllapachu. Chaqa, chaynu nishallapaqa '¿Imapaqtaq mana kriyiraykillapa?' nimashunllapa. 26Chaynulla, manami puytinchikllapachu 'Runakunalami kach'amuran' niytapis, runakunata manchashanchikllaparayku. Chaqa tukuylami kriyinllapa 'Juanqashi Dyuspa rimaqnin karan' nir". 27Chaynu ninakuyarmi, Jesustaqa niranllapa: --Manami yach'anillapachu nir. Chaymi, Jesuspis paykunataqa niran: --Chayqa nuqapis manami willashaykillapachu, mayqan mantamatinmi tukuy kaykunata rurani nirmapis. 28Chaynullami Jesusqa chay mantakuq runakunataqa tapuranpis: --¿Imatataq yarpunkillapa qamkunaqa kaypaqqa? Karanmi uk runa ishkay wamrayjun. Chaymi uk wamrantaqa niran: 'Wamray, riy kananqa ubata tarpushanchik ch'akranchikman trabajaq' nir. 29Piru wamranqami kaynu niran: '¡Manami kananqa trabajanayanichu!' nir. Chaymanta, chay wamraqa manami allintachu tukuyani taytayta mana kasurqa nir kwintata qukar, ashwan riran trabajaqqa. 30Chaymanta qashan taytanqa riran uknin wamranta willaq rinanpaq trabajaq. Chay wamraqami niran: 'Ari', taytituy rishaq' nir. Piru chaynu nirmapismi mana riranchu. 31Mabir willamayllapa: ¿Kay ishkantinmantaqa mayqannintaq taytan munayashantaqa rurasha kanqa? Paykunaqa niranllapa: --Punta chaymi nir. Chaymi Jesusqa niran paykunataqa: --Chiqaptami nishaykillapa: Chay Roma pwiblupaq impwistuta kubrakuqkuna, chay warmikuna uk uk runawan tasha kaqkunaqami, syilumanta kaq mantakuyashanmanqa qamkunamantaqa naypaqta yaykunqallapa nir. 32Chaqa Shutichikuq Juan shamur allin kaqlata rurar kawsananllapapaq yach'achikutinqami, qamkunaqa mana kasuraykillapachu. Piru chay Roma pwiblupaq impwistuta kubrakuqkuna, chaynulla chay warmikuna uk uk runawan tasha kaqkunaqami, intrakar kriyiranllapa. Nataq qamkuna-shuypaqami tukuy chayta rikarmapis karanlla kar, mana imanupis kriyiraykillapachu. 33"¡Allita uyakuyllapa! Kay kumparasyuntapis parlashaykillapa: Uk runami ch'akranpi ubata tarpur, ridurninta limpu patyuta ruraran. Chaynullami ruraranpis uk quch'ata chaypi binuta lluqshichinanpaq. Chaynulla uk shuytulla kusala atun wasita yupay ruraran, chaypa ananman iqar chay ch'akranta chapananpaq. Chaymantaqa ayka runakunata chay ch'akranta arrintar riran largu mayta. 34"Chaymanta kusicha tyimpu ch'amutinqa, chay ch'akrapa amunqa kach'amuran sirbikuqninkunata, chay kusichakushanmanta paypaq kaq partintaqa qunanllapapaq. 35Piru ashwan chay ch'akrapi kaqkunaqami, chay sirbikuqninkunataqa aypar wakinkunataqa maqaranllapa. Nataq uktaqa wanuchiranllapa. Chaynulla uktaqa rumillawan sitaranllapa ima. 36Chaymantami chay ch'akrapa amunqa chay punta kach'ashanmantaqa mastana sirbikuqninkunataqa kach'amuran. Piru chay ch'akrapi kaqkunaqami imanutaq chay punta kaqkunata ruraran chaynulla ruraran. 37"Chaymanta tukukananta-shuypaqami wamrantana kach'amuran, kaynuta yarpur: 'Wamrayta-shuypaqami kusalata rispitar kasunqallapa' nir. 38Chayna wamranta kach'atin, chay ch'akrapi kaqkuna rikarqa, ninakuranllapa: 'Wakmi kay pachataqa irinsyanpaq aypayanqa. ¡Ashwan wanuchishunllapa nuqanchikkunana kay pachanwanqa kidanallapapaq!' nir. 39Chaynu nirmi aypar chay ch'akramanta urqumur wanuchiranllapa". 40Chaynu nirqa kaynu tapuran paykunataqa: --¿Chay ch'akrapa amun shamurqa, chay ch'akrapi kaqkunawanqa imatataq rurayanqa nir yarpunkillapa qamkunaqa? 41Paykunaqa niranllapa: --Chay kusala mana allin runakunataqami mana llakiparchu limpu wanuchir tukchiyanqa. Chaynami ashwan ukkunatana arrintar dijayanqa, chay paykunaqa kusicha tyimpu ch'amutinqa amunpaq kaqtaqa karantana qunanllapapaq nir. 42Chaymantami Jesusqa niran paykunataqa: --¿Manachu qamkunaqa liyishaykillapa, Dyus nitin iskribikashakunataqa? Chaqa chaypiqa kaynu nin: 'Chay llutakuqkuna kay rumiqa mana sirbinchu nir itakushanllapami, ashwan kusala shumaq rumipaq tikrakasha. Piru tukuy chaynu kananpaqqa Dyusmi chaynuqa ruraran. Chaymi ashwan paylata alabashunllapa' nir. 43Chayraykumi nishaykillapa: Qamkunaqami chay rumi mana sirbiqta yupay nuqata disprisyamashaykillaparayku Dyus mantakuyashanmanqa mana yaykunkillapachu. Ashwanmi chay mayqanch'i Dyus munashannulla uk puquq yupay rurayan chaykunami tukuy tyimpupaq kawsaqqa rinqallapa nir. 44Chaymi nini, chay rumipa ananman mayqanpis rataqqa, limpu limpu llampunqa. Nataq, runapa ananman rumi ratar-shuypaqa, limpu limpu pulbupaq tikranqa nir. 45Chaynu nir Jesu's kumparasyunta parlakutin, chay kurakunapa mantakuqninkuna, fariseo runakuna ima uyaparqa, kwintata qukaranllapa paykunapaq rimayan nir. 46Chaymi Jesusta aypar wanuchiyta yarpurllapamapis, manchakuranllapa. Chaqa tukuy runakunami kriyiranllapa Jesusqa, Dyuspa uk rimaqnin nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\