San Mateo 22

1Jesusqami qashan kumparasyunkunawan willaq qallariran. Chaymi kaynu niran: 2"Syilumanta kaqpa mantakuyninqami, imanutaq uk mantakuqmaqa fyistata ruraran wamranta kidachinanpaq chaynu. 3Chaymi chay fyistaman shamunanllapapaq sirbikuqninkunata kach'akuran qayamunanllapapaq chay kunachikasha kaqkunataqa. Piru chay kunachikasha kaqkunaqami mana rinaranllapachu. 4Chaymanta qashan kach'aran uk sirbikuqninkunatana chay kunachikashakunataqa kaynu ninanllapapaq: 'Mikuykunatami kamakachishana kani. Kach'akutiymi kusala gurdulla animalkunata wanuchir kusala shumaqta kamkachishallapana. Chaynumi tukuy listuna kidamyintuman shamunaykillapapaqqa' nir. 5"Piru chaynu nitinllapamapismi chay kunachikasha kaqkunaqa mana shamunaranllapachu. Chaymi ashwan paykunamanta ukninqa ch'akrankunata rikaq riranllapa. Nataq ukkuna-shuypaqa riran nigusyunkunaman. 6Piru ukkuna-shuypaqami chay mantakuqpa sirbikuqninkunata aypar qischaranllapa wanuchinanllapakaman. 7"Chaymi chay mantakuqqa kusalata piñakur suldadunkunata kach'atin wanuchiranllapa chay kunachikasha kaq wanuchikushakunataqa. Chaynulla pwiblunllapata rupachinanpaq ima kach'akuran chay mantakuqqa. 8Chaymantami chay mantakuqqa sirbikuqninkunata kaynu niran: 'Tukuymi listuna kidamyintupaqqa. Piru chay kunachisha karay chaykunaqami manana allinnachu shamunanpaqqa. 9Chaymi kananlla qamkunaqa riyllapa chay waqta kallikunaman. Chaynami chaypi tukuy tarishaykillapata kunachiyllapa shamunanllapapaq kay kidamyintumanqa' nir. 10"Chaymi chay sirbiqninkunaqa lluqshiranllapa kallikunaman. Chaypimi tukuy allin, mana allin yarpuyniyjun kaqkunata tarishantaqa kunachiran. Chaynumi chay mantakuqpa wasinmanqa kusala achka runakunata untachiranllapa. 11"Chaymanta chay mantakuqqa kunachishankunata rikaq wasinman yaykurqa, uk runata rikaran chay fyistapaq mana shumaq mudakur kamakashatachu. 12Chaymi kaynu niran: 'Taytituy, waknu mana shumaq kamakasha karqa ¿imanutaq yaykamushayki kay fyistapi kanaykipaqqa?' nir. "Piru chaynu nitinmapismi chay runaqa mana imatapis niranchu. 13Chaymantami mantakuqqa chay misapi sirbikuqkunataqa kaynu niran: 'Wak runataqa makinta, ch'akinta watar, waqta tutaparaqllamanna itakuyllapa. Chaymi chaypina kusala mana agwantaypaqta qischakar qaych'akushanrayku kirunmatapis richyachinqa' nir. 14"Chaynu nirqami intrachimanchikllapa, Tayta Dyusqami kusala achkata qayamun. Piru payqami aykalata akran nir". 15Chaymantami, chay fariseo runakunaqa rir paykunapura kusalata parlaranllapa, rir Jesusta tapur mana allinta rimachir chaylapaqna uchachananllapapaq. 16Chaymi chay fariseo runakunaqa wakinninta, chaynulla chay gubyirnu Herodespa wakinninwan pullata kach'aranllapa Jesusta kaynu ninanllapapaq: --Yach'achikuq Taytituy, yach'anillapami qamqa Dyus munashannulla chiqapta rimar yach'achikunkimapis. Chaynullami runakuna ima nitinpis qamqa mana kwintacharchu yach'achikunki. Chaqa qamqami mana runakunawan allinpi kanaykipaqchu yach'achikunkimapis. 17Chaymi qam yarpushaykinulla willamayllapa: ¿Allinchu kanqa impwistuta chay Roma pwiblupi mantakuq Cesarta, pagranayllapapaq, manaqachu mana? nir. 18Chaynu nitinllapami Jesusqa kwintata qukaran, mana allinta paypaq yarpurllapami chaynuqa tapuyanllapa nir. Chaymi kaynu niran paykunataqa: --Dyusta yanqa kasuq tukuq, kuchi runakuna ¿imapaqtaq mana allinta rimachir uchachamanayankillapa? 19Rikachimayllapa chay impwistuta pagrakunaykillapa qillayta nir. Chaynu nitinmi apamuranllapa uk qillay dinaryu shutiqta. 20Chayna Jesusqa paykunata tapuran: --¿Mayqanpa ritratuntaq kay qillaypiqa? ¿Mayqanpa shutintaq kay qillaypiqa iskribikasha? nir. 21Paykunaqa niranllapa: --Mantakuq Cesarpa nir. Chaymi Jesusqa niran: --Chaynu katinqa, gubyirnu Cesarpa kaqnintaqa payta quyllapa. Nataq Dyuspa kaqninta-shuypaqa Dyusta quyllapa nir. 22Chaynu nitin, uyaparllapami kusa dispantakashalla kidaranllapa. Chaymi ashwan Jesusta chaypi dijar riranllapana. 23Chay diyallami, wakin saduceo runakuna riranllapa Jesusta rikaq. Chaqa chay saduceo runakunaqami niqllapa: "Manashi wanuqkunaqa qashanqa kawsamunllapachu" nir. Chayraykumi Jesustaqa, mabir ima ninqashi nir kaynu tapuranllapa: 24--Yach'achikuq Taytituy, Moisesmi kaynu nir mantakuran: 'Mayqan warmiyjun kayar, manaraq wamrayjun kar wanutinqa, chay wanushapa ukninnashi kasarayanqa chay byuda warmiwanqa. Chayna chay wanusha ukninpaqqa wamrayjun kananpaq' nir. 25"Chaynu katinmi tapushaykillapa: Uk kutimi syiti irmanukuna karanllapa. Kulakanllapami, warmikur manaraq wamrayjun kayar wanuran. Chaynu mana wamrayjun kashanraykumi chay ishkay kaq ukninna kasararan. 26Chaynullami chay ishkay kaqta, kimsa kaqta pasaran, chay syiti kaq ukninllapa kasarar wanunankaman. 27Chaymantami chay warmipis wanuranna. 28"Chayna chiqapta wanushakuna kawsamuyatinqa, ¿mayqanninpa warmintaq kanqa chay warmiqa? Chaqa tukuynin-ari kasarasha karan chay warmillawan". 29Chaynu nitinllapami, Jesusqa niran: --Qamkunaqami limpu pantasha puriyankillapa, Dyus nitin iskribikashanpaq, chaynulla paypa pudirninpaq mana intrakashaykillaparayku. 30Chaqa maydiya chay wanushakuna kawsamurqami, manana kasaranqallapanachu, chaynulla manana kasarachikunqallapalamapischu. Chaymi ashwan imanutaq Dyuspa angelninkunamaqa mana kasaranllapachu chaynuna kawsanqallapa. 31Nataq chay wanushakuna kawsamuqpaq-shuypaqa, ¿manachu qamkunaqa liyishaykillapa Dyus paylla kaynu nitin iskribikashantaqa? Chaqa kaynumi niq: 32'Nuqaqami Abrahampa, Isaacpa, Jacobupa Dyusnin kani' nir. Chayraykumi Tayta Dyusqa mana wanushakunapa Dyusninchu, ashwanmi tukuy kawsaqkunapa Dyusninla. Chaynu nirqami intrachimanchik, paypaqqami tukuy wanusha kaqkunamapis kawsayanllapa nir. 33Chaynu nir Jesu's yach'achitinmi, chay runakuna uyakurqa kusa dispantakashalla kidaranllapa. 34Chaymantami chay fariseo runakunaqa, Jesusqashi chay saduceo runakunata willar uyarachisha nir yach'armi, tantakaranllapa. 35Piru paykunamanta ukqami Moise's mantakushanta kusata yach'ar yach'achikuq karan. Chaymi Jesusqa ima ninqashi nir, kaynu tapuran: 36--Yach'achikuq Taytituy, ¿Dyus nitin Moise's mantakushanmantaqa mayqannintaq kusa mas allinqa? nir. 37Jesusqa niran: --'Taytayki Dyusta munay tukuy shunquykiwan, bidaykiwan, yarpuynikiwan' nir. 38Kaymi chay puntapi kaq kusa mas allin mantakuyqa. 39Piru kanmi ukpis chay punta chay yupay kusala mas allin mantakuyqa. Chayqami kaynu nin: 'Llakiy runa masikikunapaq, imanutaq qampa kwirpuykillapaq llakinki chaynulla' nir. 40Chaymi nishaykipis: Kay ishkay mantakuykunata karanta rurarqami, Dyus tukuy mantakushantaqa kumpliyanchikna nir. 41Piru chay fariseo runakuna chaypi tantakasha katinllaparaqmi, 42Jesusqa kaynu tapuran: --¿Imatataq yarpunkillapa Dyuspa Akrashan Cristunpaqqa? ¿Mayqanpa ayllunmantataq kanqa? nir. Chaymi niranllapa: --Davidpa ayllunmantami nir. 43Chaymantami Jesusqa niran: --Chaynu katinqa, ¿imapaqtaq Davidqa, 'Amituy' niran Cristupaqqa, Dyuspa Ispiritun yanapatinqa? Chaqa Davidqari kaynu niran: 44'Tayta Dyusmi, Amituytaqa kaynu niran: Tay allilaw qichqaypi, maydiya chay ch'iqnishuqkunata ch'akikipa ch'akinman ch'uranaykaman nir'. 45Mabir willamayllapa: Davidpa ayllunmanta Dyuspa Akrashan Cristun katinqa, ¿imapaqtaq Davidqa 'Amituy' niran? 46Chaynu nitinmi mana mayqanninpis imata willaytapis puytiranllapachu. Chaymi chaymanta-pachaqa, manana imata tapunanllapapaqpis yarpuranllapanachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\