San Mateo 24

1Chaynu rimar tukchirna, Jesusqa Dyusta adurananllapa wasimanta lluqshir riranna. Chaynu riyatinmi, yach'akuqninkuna payman qimikar, Dyusta adurananllapa wasita kusala shumaqta ima rurashanllapapaq parlayaranllapa. 2Piru Jesusqami niran: "Kanan kayta rikayankillapa chaytaqami, limpu ratachinqallapa. Chiqaptami nishaykillapa: Mananami uk rumilamapis anapura llutakashaqa kidanqanachu nir". 3Chaymantami Jesusqa yach'akuqninkunawan Olivos sirkaman riranllapa. Chaymi chaypi Jesu's tatin, chay yach'akuqninkunaqa kaynu nir paylata tapuranllapa: --Willamayllapa: ¿Maydiyataq chaynuqa pasayanqa? Chaynulla ¿ima siñalta rikartaq yach'ayashaqllapa qam tikrakamuyankina nir, chaynulla kay pacha tukukanan tyimpu ch'amunqa nirqa? 4Chaymi, Jesusqa niran: --Allitami kuytakankillapa, ama mayqanpis ingañar pantachishunanllapapaq. 5Chaqa kusala achkami nuqa yupay tukur shamunqallapa. Chaymi, 'Dyuspa Akrashan Cristunmi kani' nir, kusa achka runakunata ingañanqallapa. 6Qamkunaqami chay tyimpukunaqa uyapankillapa wakpi kaypi guerrata rurayanllapa nir. Piru chaynu katinmapis amami manchakunkillapachu. Chaqa chaynumiri pasanqa. Piru chaynu pasatinmapis manaraqmi pacha tukukanan tyimpuraqchu kanqa. 7Chaqa uk nasyunmanta kaqkunami maqanakunqallapa uklaw nasyunmanta kaqkunawan. Chaynulla uk gubyirnupa kaqninkunapis maqanakunqallapa uklaw gubyirnupa kaqninkunawan. Kusala qishay, mallaq tyimpu ima kanqa. Chaynulla pachamapis kusalata kuyunqa achka lugarkunapi. 8Piru chaynu pasatinqami yarpunkillapa, chayraqmi qischakay tyimpuqa qallariyan nir. 9"Chaymi ashwan chay tyimpuqa qamkunataqa qukushuyanqallapa kusalata qischar ima wanuchishunanllapapaq. Chaynumi tukuyla kay pachapi ch'iqnishunqallapa nuqapi kriyishaykillaparayku. 10Nataq kusala achka wakinnikikunaqami chay tyimpukunapiqa manana kriyinanqallapanachu. Chaymi ashwan ch'iqninakur ima paykunapura ukninpaqmapis mana allinta rimapanakunqallapa. 11Chaynulla Dyuspaq kusala achka rimaq tukuqkuna rikarimunqallapa. Chaynumi ashwan kusala achka runakunata ingañanqallapa. 12Chaymi chay tyimpukunaqa kusala mana allin ruraykunalana kanqa. Chaynu katinmi, tukuyla mayqanpis manana ukninkunapaqqa llakinqallapa imanachu. 13Piru chaynu qischakar imamapis maydiya shamunaykaman kriyishannulla shachinakuqkunalami washakanqallapa. 14Nataq tukuy intirupi Dyuspa shumaq rimayninta washakananllapapaq yach'achikur tukchishana katinllapami, kay pacha tukukananpaq tyimpuqa ch'amunqa. 15"Chayraykumi Dyuspa rimaqnin Danielmaqa kaynu nir iskribiran: 'Uk kusala mana allinta rurachikuqmi rir yaykunqa, Dyusta adurananllapa wasipa Kusala Santu Lugarman' nir. Chaymi qamkuna chaynu pasaqta rikarqa, Daniel iskribishanmi kumplikayan nir yarpunkillapa. 16Chaymi chay Judea lugarpi kaqkunaqa sirkakunaman alsakanqallapa. 17Nataq mayqanpis wasinpa ananpi karpis, amami ishkimunqachu, imanta lluqshichinanpaq nirqa. 18Chaynulla, mayqan ch'akranpi karqa amami wasinman rinqachu rach'panta apananpaq nirqa. 19¡Akakaw chay diyakunapi warmikuna ruriyjun, manaqa ñuñuq wamrayjun kaqkunaqa imananqallaparaq! 20Chaymi ashwan qamkunaqa Taytay Dyusman alliplata mañakuyllapa, chay alsakanaykipaq tyimpuqa ama qasay tyimpu, manaqa samana diyapichu kananpaq nir. 21Chaqa, chay diyaqami kusala saqra manchaypaq qischakay kanqa. Chaynu qischakayqami pacha rurakashanmanta-pacha mana kashachu. Chaynulla mananami kanqanapischu chaynu qischakayqa maydiyapis. 22Piru Taytay Dyus chay qischakaykuna achka tyimputa kanqa nitinqami, mana mayqanlapis washakanmanchu. Ashwanmi Taytay Dyusqa chay akrashan kaq wamrankunapaq llakir washananrayku, mana kusala achka tyimputachu kanqa niyanqa. 23"Piru imanupi mayqan kaynu nishunmanllapa: 'Rikayllapa kaypimi Dyuspa Akrashan Cristunqa', manaqa 'Rikayllapa chaypi' nishutinllapaqa, amami kriyinkillapachu. 24Chaqa Dyuspa Akrashan Cristun yupay tukuqkuna, chaynulla Dyuspa unay rimaqninkuna yupay tukuqkunami rikarimunqallapa. Chaymi paykunaqa mana ruraypaq imakunata, milagrukunata ima kusalata ruranqallapa. Chaynumi ashwan kusala achka runakunata ingañanqallapa. Chaynullami chay kriyiqkunamatapis imanullapis ingañayta kamanqallapa. 25Piru qamkuna ama ingañakanaykillapapaqqami willashunillapana. 26Chayraykumi mayqan 'Rikayllapa wak chunllaq lugarpi washakuqqa' nishutinllapaqa, ama rinkillapachu rikaqqa. Manaqa 'Rikayllapa kaypimi pakakusha washakuqqa' nishutinllapapis, amami pitilamatapis kriyinkillapachu. 27Chaqa Dyusmanta Shamuq Runa tikrakamurqami, kusa shutilla shamunqa, imanuch'i rilampamaqa uklawmanta uklawkaman intirula llipyalla achkirachikun chaynu. 28Allitami nishaykillapa: Maypich'i kusala achka shinkukuna tantakaqta rikarqami ninkillapa, ima wanusha kanqa nir tukuyla yach'ankillapa. Chaynumi nuqa Dyusmanta Shamuq Runa shamutiypis tukuyla yach'ankillapana. 29"Chaynu limpu qischakay tyimpukuna pasatinnaqami, rupayqa limpu tutaparaq intiru kidanqa. Killapismi mana achkirachikunqanachu. Chaynulla qullarkunapismi limpu syilumantaqa ratamutin ima tukuy syilupi kaqkunamapis kusalata kuyunqallapa. 30Chaymantami unaq syilupiqa rikankillapa Dyusmanta Shamuq Runapaq uk siñalta. Chayta rikarmi tukuyla pachapi kaqkunaqa kusala ukmanta manchakur waqanqallapa. Chaqa chayllapimi Dyusmanta Shamuq Runataqa rikanqallapa, puktay rurita kusa pudirninwan, llipya intiru syilumanta shamuqtana. 31Chaynu shamurmi payqa angelninkunata kach'anqa trumpitanta kusala jwirtita waqachir tukuyla pachata rir, paypa akrashan kaqkunata tantamunanllapapaq. 32"Allita uyakur intrakayllapa kay igus qirupaq willar intrachishutiyllapa. Chaqa qamkunaqa igus qiru mushuqmanta qawamuqta rikarqa kwintata qukankillapa, tamya tyimpuqa shipchana nir. 33Chaynullami chay nishushayllapanulla pasaqta rikarqa yarpunkillapana Dyusmanta Shamuq Runaqami shamunanlapina nir. 34Chaymi chiqapta nishaykillapa: Chay tyimpupi kaq runakunaqa manaraq wanuyatinraqmi tukuyla kay nishushayllapaqa pasanqa nir. 35Chaqa syilu chaynulla kay pachamapismi tukukanqa. Piru nuqa nishaykuna-shuypaqami mana maydiyalapis tukukanqachu. 36Piru Dyusmanta Shamuq Runa shamunanpaq diyapaq, urapaq-shuypaqami, mana mayqanlapis yach'anchu. Chaynulla syilumanta angelkuna, Dyusmanta Shamuq Runamapis manami yach'anchu. Nataq Taytaylami yach'an. 37"Nishaykillapapis: Imanuch'i Noepa tyimpunpi pasaran chaynullami pasanqa Dyusmanta Shamuq Runa tikrakamutinpis. 38Chaqa chay kusala manchaypaq tamya manaraq ishkiyatin, chaynulla Noe' wampuq wasiman yaykunankamanmi, runakunaqa kusalata mikuqllapa, upyaqllapa, kidachinakuqllapa ima. 39Piru manapis yarpuyatinllapa alliplata tamya ishkitinmi limpu tukukaranllapa. Chaynumi Dyusmanta Shamuq Runa tikrakamutinpis pasanqa. 40Chaymi chay urasqa ishkay runakuna ch'akranpi katinpis, ukninta apar, ukninta-shuypaqa dijanqa. 41Chaynullami ishkay warmikuna kutakuyatinpis, ukninta apar, nataq ukninta-shuypaqa dijanqa. 42"Chayraykumi qamkunaqa imuraspis rikch'akur allita kamakashalana kankillapa. Chaqa manamiri yach'ankillapachu ima diyami Amituykillapa shamuyanqa nirmapis. 43Chaqa allita yarpuyllapa: Uk wasipa amun imurasmi uk suwakuq ch'amuyan suwamaq nir yach'arqa, imuraspis rikch'akushala kar, mana dijanmanchu mayqanpis wasinman yaykur suwananllapataqa. 44Chaynullami qamkunapis, imuraspis alamirala kayllapa. Chaqa Dyusmanta Shamuq Runaqami, manapis yarpuyatkillapa shamunqa. 45"Nishaykillapapis: Uk runami sirbikuqninta wasinpi kaq wakin sirbikuqninkunata imuraslapi qarananpaq nir inkarganman. Chaymi chay sirbikuqqa chay patrunnin nishannula rurar, kusa alamirala kaqta tarinman. 46Chaynuta chay sirbikuqta patrunnin taritinqami, kusala allin sirbikuqpaqna riqsikasha kanqa. 47Chiqaptami nishaykillapa: Chay patrun chay sirbikuqta pay nishanlata ruraqta tarirqami, ashwan tukuy iman kaqtapis pay rikananpaqna quyanqa nir. 48Piru imanupi chay sirbikuq mana allin yarpuyniyjun kar, chay patrunnin mana das ch'amuyanqachu nir yarpur, 49chay sirbikuq masinkunata qischar, payqa chay mach'aqkunawan tantanakur upyar mikur ima tar, 50mana imuras ima diya ch'amuyanqa nir yach'ayatinchu, patrunnin ch'amur chaynu ruraqta tarirqami, 51kusala saqra manchakuypaqta kastigayanqa Dyusta yanqa kasuq tukuq kuchi runakunata yupaylla. Chaynami payqa kusala mana agwantaypaqta qischakar qaych'akushanrayku kirunmatapis richyachinqa".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\