San Mateo 25

1Chaynullami Jesusqa niranpis: "Syilumanta mantakuq shamunanpaqqami imanutaq uk kuti dyis shipashkuna kidamyintuman riran chay yupay kanqa. Piru chay dyis shipashkunaqa lamparanllapata asaytiyjunta charikur riranllapa chay kidaq runata tariq. 2Piru chay dyis shipashkunamantami sinkuqa askwintalla puriqllapa. Nataq sinku kaqkuna-shuypaqa allita kamakashala puriqllapa. 3Chaymi chay askwintalla puriqkunaqa lamparanta aparanllapa asaytiyjunta. Piru manami mas asaytitaqa aparanllapachu tukukatin untachinanllapapaqqa. 4Nataq chay kusa kamakashalla puriqkunami asaytita chaynulla lamparanllapatapis aparanllapa. 5Piru chay kidananpaq kaq runa mana das ch'amutinmi, kusalata pununar tukuynin punuranllapa. 6"Chaymantami ch'aypi tuta yupaynaqa kaynu nir qayakuqta uyaparanllapa: '¡Kidaq runaqami shamuyanna! ¡Lluqshimuyllapa samachinaykillapapaq!' nir. 7Chaynu niqta uyaparmi, chay shipashkunaqa tukuynin sharir lamparanllapata kamakachiq ch'urakaranllapa. 8Chaymantaqa chay sinku shipashkuna askwintalla puriqkunaqa chay sinku shipashkuna kusa kamakashala puriqkunataqa kaynu niranllapa: 'Imaraq pitilamatapis asaytisituykillapata apamushaykillapamanta qumastuyllapa. Chaqa lamparayllapami wanuyanna asaytin tukukayashanrayku' nir. 9Piru chay kamakashala puriq shipashkunaqa kaynu niranllapa: '¡Mana puytinillapachu! Chaqa chaynu qushutiyllapaqami, mana aypanqachu nuqakunapaq chaynulla qamkunapaqmapis. Ashwanmi mas allin kanqa qamkunalla rir chay maypich'i rantikun chayllamanta qamkunapaqqa rantinaykillapapaq' nir. 10Chaynu nitinllapami chay askwintalla puriq shipashkunaqa riranllapa rantiq asaytitaqa. Piru chaykamanqami chay kidaq runa ch'amutinqa, chay sinku kusa kamakashala puriq shipashkunaqa chay kidaqwan pulla ruriman yaykur kirpakamuranllapana. 11Chaymanta chay sinku shipashkuna ch'amurqa kaynu nir qayakuranllapa: '¡Taytituy, Taytituy, punkuykita kich'ay!' nir. 12Piru chay kidaq runaqami rurimanta kaynu niran: 'Chiqaptami nishaykillapa: Manami riqsishunillapachu' nir". 13Chaynu nir tukchirmi, Jesusqa paykunataqa kaynu niran: "Qamkunaqami rikch'akur alli kamakashalana kayllapa. Chaqa manami yach'ayankillapachu ima diya, ima urami shamuyanqa Dyusmanta Shamuq Runaqa nir". 14"Syilumanta kaqpa mantakuyninqami, imanutaq uk runamaqa uklaw pwibluman rinanpaqna karqa, sirbiqninkunata qayamur uk tratuta rurar qillayninta quran trabajachinanpaq, chay yupay. 15Piru chay sirbiqninkunataqami quran paykuna imanu trabajayta puytishannulla. Chaymi chay punta chaytaqa sinku talintu qillayta quran. Ukninta-shuypaqa ishkay talintu qillayta quran. Nataq ukta-shuypaqa uk talintu qillayta quran. Chaynu qillayninta trabajachinanpaq qurqami riranna chay runaqa. 16"Chaymantami, chay uk sirbikuq sinku talintu qillayta ayparan chayqami, kusalata nigusyuta rurar trabajachir qillaytaqa ganachiran uk sinku talintu masta. 17Chaynullami, chay ishkay talintuta aypaqpis trabajarqa ganachiran ishkay talintu masta. 18Nataq, chay uk talintu qillayta aypaq-shuypaqa mantaqninpa qillaynintaqa apar pachapi uch'kukur pamparan. 19"Chaymanta kusa unay tyimpumantami chay mantaqninllapaqa tikrakamuranna. Chaynu ch'amurmi, mabir michkatashi ganachisha kanqallapa qillayniytaqa nir yach'anaranna. 20Chaymi puntataqa riran chay sinku talintu qillayta aypasha karan chay. Chaymi kaynu niran: 'Taytituy qamqami sinku talintuta qumarayki. Kaypimi qillaynikiqa. Uk sinku talintu mastami ganachisha kani' nir. 21Chaynu nitinmi, mantaqninqa kaynu niran: 'Allinpi. Qamqami kusa allin, imatapis karanta ruraq sirbikuq kanki. Chaynu chay pitila kaqpi kusa allin karanta rurashaykiraykumi kusa achka imaykunata rikanaykipaqna qushayki. Chaymi ashwan yaykamur nuqawan pulla aligriyay' nir. 22"Chaymantami ch'amuran chay ishkay talintuta aypasha karan chayna. Chaymi paypis kaynu niran: 'Taytituy qamqami qumarayki ishkay talintu qillaynikitaqa. Kaypimi ishkay talintu masta ganachisha kani' nir. 23Mantaqninqami kaynu niran: 'Allinpi. Qamqami kusa allin, imatapis karanta ruraq sirbikuq kanki. Chaynu chay pitila kaqpi kusa allin karanta rurashaykiraykumi kusa achka imaykunata rikanaykipaqna qushayki. Chaymi ashwan yaykamur nuqawan pulla aligriyay' nir. 24"Piru chay uk talintuta aypasha karan chay ch'amur-shuypaqami, mantaqnintaqa kaynu niran: 'Taytituy, nuqami yach'aray qamqa kusala mich'a kashaykirayku, mana tarpukushaykikunamanta kusichakunki, mana shikwakushaykikunamanta tantakunki nir. 25Chayraykumi, ashwan kusalata manchakur qillaynikitaqa pachapi uch'kukur pamparay. Piru kaypimi qampa kaq qillaynikiqa' nir. 26Mantaqninqami kaynu niran: 'Qamqami kusala mana allin qilla sirbikuq kanki. Chaqa nuqa mana tarpukushaymanta kusichakuni, chaynulla mana shikwakushaymanta tantakuni nir yach'arqa, 27qillayniytaqa apar bankukunaman ch'uratki ganaskinanta. Chayna tikrakamurqa qillayniytaqa ganashanwanna aypanaypaq' nir. 28Chaymi chaypi kaq runakunataqa, kaynu niran: 'Chay uk talintu qillayniyta purichiqtaqa kitar, chay dyis talintu qillayniyjun kaqta quyllapa. 29Chaqa chay mayqanch'i allinta rurashanrayku, imayjun kaqtaqami masta qushaq. Chaymi manana imanpis faltanqanachu. Piru chay mana allinta rurashanrayku mana imayjun kaqtaqami, pitila kaqninmatapis limpula kitashaq. 30Piru kay mana yarpuyta yach'aq, mana allin sirbikuqta-shuypaqami, aypar chay tutaparaqlla waqtaman itakuyllapa. Chaypinami payqa kusala mana agwantaypaqta qischakar qaych'akushanrayku kirunmatapis richyachinqa' nir". 31Jesusqami niranpis: "Dyusmanta Shamuq Runa angelninkunawan, kusa llipya intiru shamurmi, chay llipyalla mantakunanpina tanqa. 32Chaymi tukuyla nasyunmanta kaqkuna, paypa naypanman qimikatinna, payqa wakman kayman chiqanchanqa, imanutaq uk michikuqmaqa uyshankunata kabrakunamanta rakichin chaynu. 33Chaynu chiqancharmi chay uyshitakuna yupay kusa allinla kaqkunataqa allilaw qichqanman ch'uranqa. Nataq chay kabrakuna yupay mana allin kaqkunata-shuypaqa ichuqlaw qichqanmanna ch'uranqa. 34Chaymi mantakuqqa chay allilaw qichqanpi kaqkunataqa kaynu ninqa: 'Qamkunatami Taytayqa akrar shumaqchashushallapana. Chaymi kayman shamuyllapa. Kananqami aypayllapana Taytay kay pachata rurashanmanta-pacha qamkunapaq kusa shumaq mantakuyta kamkachishanta. 35Chaqa mallaqnatiypismi qamkunaqa qaramaraykillapa. Yakunatiypis upyachimaraykillapa. Uk furastiru yupay puritiypis samachimaraykillapa. 36Rach'pay faltamatinpis qamkunami qumaraykillapa. Qishaq katiypis watukumaraykillapa. Chaynulla karsilpi katiypismi watukumaraykillapa'. 37"Piru chaynu nitiyqami chay kusa allinla kaqkunaqa kaynu nir tapumayanqallapa: 'Taytituy ¿maydiyataq mallaqnatki qarashurayllapa? ¿Maydiyataq yakunatki, yakuta upyachishurayllapa? 38¿Maydiyataq furastiru yupay puritki samachishurayllapa? ¿Chaynulla maydiyataq rach'payki faltatin qushurayllapa? 39¿Maydiyataq qishaq katki manaqapis karsilpi katkiqa rir watukushurayllapa?' nir. 40Piru chay mantakuqqami kaynu ninqa: 'Chiqaptami nishaykillapa: Qamkunaqami chay ukniykuna mana kwintachaypaqla kaqkunata ima ministishanpipis yanaparqami, nuqallapaq rurashaykillapa yupayna kanqa' nir. 41"Chaymantami mantakuqqa chay ichuqlaw qichqanpi kaqkunata-shuypaqa kaynu ninqa: 'Mana allinta ruraqkuna, wakaq tukur riyllapa chay tukuy tyimpupaqna kastigakanaykillapapaq kasha kaqkunaqa. Chaynami ashwan riyllapa chay tukuy tyimpu ratakur mana wanuq nina kamakasha chay dyablu, chaynulla angelninkuna chaypi kananpaq chaymanna nir. 42Chaqa nuqa mallaqnatiypis, qamkunaqa mana qaramaraykillapachu. Yakunatiypis mana upyachimaraykillapachu. 43Furastiru yupay puritiypis mana samachimaraykillapachu. Rach'pay faltamatinpis mana qumaraykillapachu. Qishaq katiy, karsilpi ima katiypis mana watukumaraykillapachu' nir. 44"Piru chaynu nitiyqami paykunaqa kaynu nir tapumayanqallapa: 'Taytituy, ¿maydiyataq mallaqnaqta, yakunaqta, furastiru yupay puriqta rikashur, rach'payki faltaqta, qishaq katki, karsilpi katki ima rikashur, mana yanapashurayllapa?' nir. 45Chaynu nitinllapami mantakuqqa kaynu ninqa: 'Chiqaptami nishaykillapa: Kay mana kwintachaypaqla kaq runakunata mana ima ministishanpi yanaparqami, nuqallata mana yanapamashaykillapachu' ". 46Chaymi Jesusqa niranpis: "Paykunaqami tukuy tyimpupaq kastigakaqna rinqallapa. Nataq chay kusa allinlata rurasha chaykuna-shuypaqami tukuy tyimpupaq kawsaqna rinqallapa" nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\