San Mateo 26

1Jesusqa limpu yach'achikur tukchirnaqa, kaynu niran yach'akuqninkunataqa: 2"Qamkunami allita yach'ankillapa, kaymanta ishkay diyamanta Pascua fyistata ruranllapa nir. Chay fyistallapimi Dyusmanta Shamuq Runataqa kuntrankunaman qukukayanqallapa kruspi klabar wanuchinanllapapaq". 3Chaymi ashwan chay diyakunapiqa, kurakunapa mantaqninkuna, chay Israel runakunapa ruku mantakuqninkuna ima, chay kurakunapa mantaqnin Caifa's shutiq runapa mantakunan wasinman tantakaranllapa. 4Chaynu tantakarllapami yarpuranllapa, imanullapis llullakuypi ima Jesustaqa aypar wanuchinanllapapaq. 5Piru wakinkunaqa kaynu niranllapa: "Amami chay fyista diyakunapiqa chaynu rurashunllapachu. Chaqa runakunami piñakur kuntranchikllapa alsakamunmanllapa" nir. 6Jesusqami Betania pwiblupi yach'akuqninkunawan karqa, uk runa Simo'n shutiqpa wasinman riranllapa. Kay Simonmi unayqa chay ismuyaq qishaywan karan. 7Piru Jesu's chay Simonpa wasinpi kayatinmi, uk warmi payman qimikaran uk alabastru butillitapi kusa ch'aniyjun mishkila mutkiypaq yakituta charikur. Chaymi ashwan Jesu's misapi kanankamanqa, chay warmiqa Jesuspa umanman chay mishki yakitutaqa ich'aran. 8Chayta rikarmi Jesuspa yach'akuqninkunaqa piñakur kaynu niq ch'urakaranllapa: --¿Imapaqtaq wak kusa ch'aniyjunta yanqallaqa ich'an? 9Ashwanmi waknu yanqalla ich'ananmantaqa qumashallapa kusa karu rantikur, chay mana imayjun kaqkunata yanapanallapata nir. 10Chaynu nitinllapa uyaparmi Jesusqa kaynu niran: --¿Imapaqtaq qillakachinkillapa kay warmisitataqa? Payqami kusala allinta rurasha nuqawanqa. 11Chaqa chay mana imayjun kaqkunawanqami maydiyapis pulla kankillapa. Piru nuqa-shuypaqami manana pullaykillapanachu kashaq. 12Kay warmisita nuqapa anayman mishki mutkiypaqla yakituta ich'arqami, kamakachimashana, kusa shumaqta pampakanaypaq. 13Chiqaptami nishaykillapa: Tukuy maylawpipis imanu kriyir washakananllapapaq nir yach'achikurqami, kay warmisita rurashantaqa yarpur rimanqallapa. Chaymi mana qunqanqallapachu. 14Jesuspa dusi yach'akuqninkunamanta ukqa shutiq, Judas Iscariote. Chay paymi, kurakunapa mantaqninkunamanna rir, 15kaynu niran: --¿Michkatataq pagramayankillapa kanqa nuqa, Jesusta qushutiyllapaqa? nir. Paykunaqami trinta suqu qillayta arniran pagrananllapapaq. 16Chaymi chaymanta-pacha, Judasqa yarpuran maylapina, imurasna Jesustaqa qukushaq nir. 17Chay Pascua fyistapa punta diyanpi, tantata mana libadurayjuntachu mikuqllapa chay diyami Jesuspa yach'akuqninkunaqa payman qimikar kaynu nir tapuranllapa: --Pascua mikunataqa, ¿maypitaq kamakachinayllapata munayanki? nir. 18Payqa niran: --Pwibluman rir uk runapa wasinman ch'ankillapa. Chaymi chay wasipa amuntaqa kaynu ninkillapa: 'Yach'achimaqniyllapami nin: Wanunaypaq uraqami shipchana. Chaymi kananqa wasikiman shamuyani yach'akuqniykunawan chay Pascua fyistata chaypi pasaq niyan nir'. 19Chaynu nitinmi yach'akuqninkunaqa Jesu's nishannulla rir ruraranllapa. Chaynami kamakachiranllapa Pascua mikunataqa. 20Chaymanta tutapatinnaqa, Jesusqa dusi yach'akuqninkunawan misapi taranllapana. 21Chaynu tar mikuqnumi Jesusqa niran paykunataqa: --Chiqaptami nishaykillapa: Qamkunamanta uknikillapami kuntraykunaman qukumayanqa nir. 22Chaynu nitinmi, yach'akuqninkunaqa kusalata llakiranllapa. Chaymi uknin uknin kaynu nir Jesusta tapuq ch'urakaranllapa: --Taytituy ¿nuqachu kashaq? nir. 23Jesusqa niran: --Qamkunamanta uknikillapa nuqawan chay platullapi tantata nuyuchir mikuqmi, kuntraykunamanqa qukumayan. 24Chaynuqami Dyus nitin iskribikashannulla, Dyusmanta Shamuq Runawanqa pasanqa. ¡Piru imananqaraq, chay kuntraykunaman qukumaqqa! Kusala allinch'i kananta chay runaqa ama nasinanpaqchu. 25Chaymantami Judas, chay kuntrankunaman qukuq chayqa, kaynu nir tapuran: --Yach'achimaqniy ¿nuqachu kashaq? nir. Jesusqa niran: --Qamllami ninki. 26Mikuyatinllapanaqa, Jesusqa uk tantata aypar Taytanta payji nir, pakir quran yach'akuqninkunata kaynu nir: "Kaypi mikuyllapa. Kayqami nuqapa kwirpuy" nir. 27Chaymanta uk kupata aypar Taytanta payji nir ima, quran chay yach'akuqninkunataqa kaynu nir: "Kaypi upyayllapa tukuy qamkuna kay kupamanta. 28Chaqa, kayqami yawarniy. Kay yawarniyta ich'ashaywanmi Taytay Dyuswan uk tratuta rurani, kusa achka runakunata uchankunamanta washanaypaq. 29Piru nishaykillapa: Mananami qashanqa upyashaqnachu kay ubapa yakuntaqa qamkunawanqa, maydiya Taytay mantakuyashanpi pulla mushuq ubapa yakunta pulla upyanallapakaman" nir. 30Chaymantami salmukunata takir Dyusta alabarnaqa, riranllapana Olivos sirkaman. 31Chaypina karqami Jesusqa niran: --Tukuy qamkunami, kanan tutalla manchakushaykillaparayku nuqalatana dijamankillapa. Chaqa Dyus nitin iskribikashakunapimi nin: 'Chay michikuqta wanuchitiymi, tantala kashanmanta uyshakunaqa wakta kayta limpu shikwakanqallapa' nir. 32Piru nuqa kawsamurqami, qamkunamantaqa naypaqta rishaq Galilea pwiblumanqa. 33Chaynu nitinmi, Pedruqa niran: --Tukuy wakinkuna manchakur dijashutinllapapis, nuqaqa manami dijashaykichu nir. 34Chaymi Jesusqa niran: --Chiqaptami nishayki: Kanan tutallami manaraq gallu kantayatin qamqa kimsa kuti ninki: 'Manami paytaqa riqsinichu' nir. 35Piru Pedruqa niran: --Qamwan pullata wanuchimanallapapaq katinmapismi, pullayki shachinakushaq nir. Chaynullatami wakin yach'akuqninkunapis niranllapa. 36Chaymantami Jesusqa yach'akuqninkunawan riranllapa uk lugar Getsemani' shutiqman. Chaypimi yach'akuqninkunata kaynu niran: "Wakmanmi riyani Taytayman mañakuq. Qamkunaqami kaylapi taskinkillapa" nir. 37Chaynu nirmi Pedruta, Zebedeupa ishkay wamrankunata ima apar riran pullanqa. Chaymantami alliplata llakir kwashala tikrakaran Jesusqa. 38Chaynu kayarmi kaynu niran paykunataqa: "Kusalataraq llakir wanuq yupayna yarpuni. Qamkunaqa kaylapi kidar rikch'akushala kayllapa nuqawan" nir. 39Chaynu nirqa, chay kayashanmanta ashlila wakaq riran. Chaypimi qunqurikur pachakaman pukch'irar kaynu nir Taytantaqa mañakuran: "Taytay, puytiypaq katinqa yanapamay-ari kay kusa ayaq yaku yupay qischakaymantaqa. Piru manami nuqa munashaynuchu kanqa. Ashwanmi qam munashayki rurakanqa" nir. 40Chaymantami chay kimsa yach'akuqninkuna kayashanman tikrakamurqa, paykunataqa punuqta tariran. Chaymi Pedrutaqa niran: "¿Manachu puytishaykillapa uk uralamatapis rikch'akur nuqawan kaytaqa? 41Rikch'akur mañakuyllapa, ama uchapi ratanaykillapapaq. Qamkunaqami allinkunalata rurayta yarpunkillapa. Piru kwirpuykillapa litala kashanraykumi mana shachinakuyta puytinkillapachu". 42Chaynu nir qashan ishkay kutipaqna rir, Taytantaqa kaynu nir mañakuran: "Taytay, chaynu qischakanaypaq dijamasha karqa, qam munashaykinumi ruray" nir. 43Chaymanta tikrakamurqa, qashalan chay yach'akuqninkunataqa punuqta tariran. Chaqa nawinllapamapis kusalata qipchirayaran punuypaq. 44Chaymi chaypi dijar qashan kimsa kutipaqna riran mañakuq Taytantaqa, ima nirtaq mañakusha karan chaynulla. 45Chaymanta qashan chay yach'akuqninkunaman tikrakamurqa niran: "¿Qamkunaqachu punur samayankillaparaq? Dyusmanta Shamuq Runata uchakuqkunaman qukunanllapapaq uraqami ch'amushana. 46Shariyllapa, rishunllapana, shipchamunnami nuqata qukumaqqa" nir. 47Chaynu nir Jesu's rimayatinllami, chay dusi yach'akuqninkunamanta uknin Judasqa, achka runakunawan ch'aranllapa ispadakunawan, qirukunawan ima. Paykunaqami riranllapa kurakunapa mantaqninkuna, Israel runakunapa ruku mantakuqninkuna kach'asha katin. 48Judasqami, Jesuspa kuntraqninkunataqa, kaynu nisha karan: "Nuqa saludar muchayani chaytami aypar prisunkillapa" nir. 49Chaymi Jesusman qimikarqa Judasqa, --¡Chaynupalachu, Taytituy!-- nir mucharan. 50Jesusqami niran: --Amiguy, imata ruraqch'i shamushayki chaytaqami kananlla rurayna nir. Chaymi chay wakinkunaqa Jesusman qimikar aypar prisuranllapana. 51Piru Jesuspa uk yach'akuqninmi ispadanta lluqshichimur kurakunapa mantaqninta sirbiq runapa rinrinta |i¡saq!|r pitiran. 52Chaymi Jesusqa niran: --Ispadaykitaqa ch'uray ch'urakananpi. Chaqa ispadawan tukuy maqanakuqqami, ispadallawan wanunqa nir. 53¿Manachu yach'anki nuqa Taytayman mañakutiyqa, kananlla kach'amunman kusa manchaypaq achka angelninkunata washamananpaq nirqa? 54Piru chaynu pasananpaq mañatiyqami, Dyus nitin iskribikashankunapi, nuqa qischakar wanunaypaq niyashanqa mana kumplikayanmannachu. 55Chaymantami Jesusqa chay runakunataqa kaynu nir tapuran: --¿Imapaqtaq qamkunaqa shamushaykillapa qirukunawan ispadakunawan imaqa, uk suwakuqta yupay aypar apamaqllapaqa? Nuqaqami imuraspis Dyusta adurananllapa wasipi yach'achikuray. Piru manamiri chaypiqa aypar apamaraykillapa imachu. 56Kayqami chaynuqa pasayan Dyuspa unay rimaqninkuna iskribishannulla kumplikananpaq. Chaynu Jesu's nitinqami, tukuy yach'akuqninkunaqa paylata dijar alsakaranllapa. 57Chaymantami Jesusta aypasha karan chaykunaqa, chay kurakunapa mantaqnin Caifaspa wasinman aparanllapa. Chaypimi tantakasha karanllapa Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna, ruku mantakuqkuna ima. 58Piru Pedruqami largukaqllamanta chapar ikinllapata riyaran, chay kurakunapa mantaqninpa wasinpa pampankaman. Chaymantami ruriman yaykurqa, chay yaykushanlapi kidaran Dyusta adurananllapa wasita kuytaqkunawan, rikakunanpaq imanushi Jesustaqa ruranqallapa nir. 59Chay kurakunapa mantaqninkuna, tukuy chay kusa mas karguyjunkunaqami Jesuspaqqa kusalata yach'ayta munaranllapa imalata mana allinta rurasha katinqa, chayraykulana wanuchinanllapapaq. 60Piru chaynumapis manami tariranllapachu mana allinta rurashantaqa. Kusala achka runakunami, mana kashanmanta uchachananpaq qimikarmapis mana puytiranllapachu. Chaymantami ishkay runakuna qimikar, 61tukuy chaypi kaqkunapa naypanpi kaynu niran: "Kay runaqami kaynu niran: 'Nuqaqami Dyusta adurananllapa wasita ratachir, qashan kimsa diyalapaq shachiyta puytini niran' nir". 62Chaynu nitinllapami chay kurakunapa mantaqninqa sharir Jesustaqa kaynu nir tapuran: --¿Qam-shuypaqachu mana imatapis ninki? ¿Ima nishaq nirtaq waknu qampaqqa rimayanllapaqa? nir. 63Chaynu nitinmapismi Jesusqa mana imatapis niranchu. Chaymi chay kurakunapa mantaqninqa qashan niran: --Kawsaq Dyuspa shutinpi, nishayki chiqapta rimanaykipaq. Willamayllapa: ¿Chiqaptachu qamqa Dyuspa Akrashan Cristun, Dyuspa Wamran kanki? nir. 64Jesusqa niran: --Qamllami chaynu ninki. Piru, nuqapis nishaykillapa: Kananmanta-pachami rikankillapa Dyusmanta Shamuq Runataqa kusala puytiq Dyuspa allilaw qichqanpi taqta, chaymanta puktaypa rurinta syilumanta shamuqta ima nir. 65Chaynu Jesu's nitinmi, chay kurakunapa mantaqninqa kusata piñakur rach'panmatapis llikiran, Jesusqa mana allintachu tukuyan nir. Chaymi niran: --¡Kay runa rimashanqami mana allinchu Dyuspaqqa! ¿Ima mas tistigutataq ministinchikllapa? Paypa shiminllami riman qamkuna uyapashaykillapanu. 66¿Imatataq yarpunkillapa? Chaymi, chaypi kaq runakunaqa niranllapa: --Kusala uchayjunmi wakqa; wanunanpaqmi allin nir. 67Chaymi ashwan qaqllitanpi tuqapar, maqaranllapa. Chaynullami wakinkunapis qaqllanllapi maqar, 68kaynu niyaqllapa: --¡Qam chiqapta Dyuspa Akrashan Cristun karqa, tantyay pitaq maqashuran! nirmapis. 69Chaykamanqa Pedruqa tayaran waqta punkulapi. Chaypi kanankamanmi uk sirbikuq warmi qimikar niran: --Qampismi Galileamanta Jesuswan puriq kanki nir. 70Piru Pedruqami tukuypa naypanpi kaynu niran: --Manami yach'anichu imapaqmi rimayanki nirmapis nir. 71Chaynu nirqa, riranna punkuman. Chaymi, qashan uk sirbikuq warmisita rikar, kaynu nir wakinkunataqa willaran: --Wakqami pulla puriq chay Nazaretmanta Jesuswan nir. 72Qashanmi Pedruqa jurar kaynu niran: --¡Manami riqsinichu wak runataqa! nir. 73Chaymantami uk ratulamantaqa chaypi kaqkunapis Pedruman qimikar kaynu niranllapa: --Chiqaptami qampis paykunamanta kanki. Chaqa, rimanaykimapis paykunapa yupayllari nir. 74Chaymantami Pedruqa kutir kutir jurar niran: --¡Mana riqsinichu wak runataqa nishuyanillapa wakmaqa! ¡Mana chiqapta rimayatiyqami Dyus kastigamanqa! nir. Chaynu niyatinlami galluqa kantaran. 75Chaymantami Pedruqa yarpuran Jesu's kaynu nishanta: "Manaraq gallu kantayatinmi kimsa kuti nuqapaqqa ninki, manami riqsinichu nir". Chaymi Pedruqa, chaymanta lluqshirqa kusalata llakir, piñakur ima waqaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\