San Mateo 27

1Chaymanta achkiyatinnaqa, chay kurakunapa tukuy mantaqninkuna, chay Israel runakunapa ruku mantaqninkuna imaqa parlaranllapa Jesustaqa wanuchinanllapapaq. 2Chaymi alli watar apar quranllapa Roma pwiblumanta numrakasha gubyirnu Pilatuta. 3Chay Judas, Jesusta kuntrankunaman qukusha karan chayqa, Jesusta wanuchinanllapapaq nisha nir yach'arqa kusalata llakiran. Chaqa manari allintachu tukusha karan. Chaymi chay mana allinta tukushanpaq kwintata qukarqa, chay kurakunapa mantaqninta, Israel runakunapa ruku mantaqninta imaqa qillayninta rir tikrar kaynu niran: 4--Uchakushami kani uk allin mana uchayjun runata qukushayrayku nir. Piru chay runakunaqa niranllapa: --¿Nuqakunapaqqa ima kwintayllapataq? ¡Chayqami qampa kwintaykina! nir. 5Chaymi Judasqa chay qillaytaqa Dyusta adurananllapa wasipi itakur riran. Chaynu rirmi mana allinta tukushanpaq paylla urkakar wanuran. 6Chaymanta chay kurakunapa mantaqninkunaqa chay qillayta aypar kaynu niranllapa: "Kay qillayraykumi uk runata qukuran wanuchinanllapapaq. Chayraykumi mana allinchu Dyuspaq ufrindita nir ch'uranallapapaqqa" nir. 7Chaymi paykunaqa yarpuranllapa, chay qillaywanqa uk manka ruraqpa pachanta rantinanllapapaq. Chayna chaypi tukuy uklawmanta runakuna wanutinqa pampananllapapaq. 8Chayraykumi chay pachaqa kanankaman shutin "Yawar Pacha". 9Chaynumi kumplikaran Dyuspa unay rimaqnin Jeremi'as nishanqa. Chaqa kaynumi nisha kayaq: "Ayparanllapa trinta suqu qillaysituta, chay Israel pwiblumanta runakuna uk paykunapa masinpa ch'aninpaq nisha karan chaykunata. 10Chaywanmi rantiranllapa manka ruraqpa pachanta, imanuch'i Tayta Dyus nimashannulla" nir. 11Chaymantami Jesustaqa gubyirnu Pilatupa naypanman apatinllapa, kaynu nir tapuran: --¿Qamchu Israel runakunapa mantaqnin kanki? nir. Jesusqa niran: --Qamllami ninki. 12Chaykamanmi chay kurakunapa mantaqninkuna, Israel runakunapa ruku mantaqninkuna imaqa, kusalata uchachayaranllapa. Piru Jesusqami mana imatapis rimaranchu. 13Chayraykumi Pilatuqa qashan kaynu nir tapuran: --¿Manachu uyapanki tukuy imakunata qampaq rimatinllapaqa? nir. 14Piru Jesusqami mana imalatapis rimaranchu. Chaymi chay gubyirnuqa kusalata yarpupakuyar kidaran. 15Kada fyistapimi chay gubyirnu Pilatuqa uk runata lluqshichiq chay prisu kashanmanta, runakuna mayqantach'i lluqshichiy nishannulla. 16Chay tyimpupimi karan uk runa mana allinta rurashanrayku kusala riqsikasha Barraba's shutiq, prisuqa. 17Chaymi tukuy runakuna tantakasha katinllapa, Pilatuqa tapuran kaynu nir: "¿Mayqantataq munankillapa lluqshichinapaq, Barrabasta, manaqachu Jesusta, Dyus Akrashan Cristun ninllapa chayta?" nir. 18Chaqa Pilatuqa kwintata qukasha karan, ch'iqnirlami Jesustaqa yanqallamanta payman apashallapa nir. 19Nataq Pilatuqami mantakunanpi tayatin warminqa kach'akuran kunachinanllapapaq kaynu nir: "Amami chay kusa allinla runawanqa willanakunkichu. Chaqa naqa tutami kusala manchaypaq llakiypaqta musqupakusha kani payta aypashaykillaparaykuqa" nir. 20Piru chay kurakunapa mantaqninkuna, chay Israel runakunapa ruku mantaqninkuna imaqa, tukuy runakunata animachiran Barrabasta kach'ar, Jesusta wanuchiy nir mañakunanllapapaq. 21Chaymi chay gubyirnuqa qashan kaynu nir tapuran paykunataqa: --¿Mayqannintataq kay ishkaymantaqa dijatiy rinanta munankillapa qamkunaqa? nir. Paykunaqa niranllapa: --¡Barrabasta! nir. 22Pilatuqa qashallan paykunataqa tapuran: --¿Imatataq rurayashaq kay Jesusta, Dyuspa Akrashan Cristun ninllapa chaywan-shuypaqa? nir. Ashwanmi tukuyla kaynu niranllapa: --¡Kruspi klabay! nir. 23Qashanmi Pilatuqa niran: --Chaqa, ¿ima mana allintataq rurasha? Piru chay runakunaqami qashan kusala jwirtita kaynu nir lanyaranllapa: --¡Kruspi klabay! nir. 24Piru Pilato imata nitinpis chay runakunaqa mana kasuranllapanachu. Chaymi ashwan Pilatuqa yarpuran mana kasutiyqami piñakur nuqapa kuntray shamur imanachimanman nir. Chaynu nirmi kach'akutin yakuta apamutinllapa, tukuypa naypanpi makinta paqakuqnu kaynu niran: --Kay runata wanuchirllapaqa amami nuqataqa uchachamankillapachu. Qamkunapa kwintaykillapanami kanqa nir. 25Chaymi ashwan tukuyla chaypi kaqkunaqa kaynu niranllapa: --¡Nuqakuna, tukuy wamrayllapakunawan imami mana allinta rurayarqa, kay runapaqqa imanashaqllapapis! nir. 26Chaymi Pilatuqa Barrabasta prisu kashanmanta lluqshichir, suldadunkunata kach'aran Jesusta llibachir, chaymanta-shuypaqa kruspi klabananllapapaq. 27Chaymantami chay gubyirnupa suldadunkunaqa manaraq krusman klabaq apayarqa, chay gubyirnupa dispachunman aparanllapa Jesustaqa. Chaypimi tukuy suldadu masinkunata tantaranllapa Jesuspa naypanmanqa. 28Chaypimi ashwan rach'panta lluqshichir uk chupika rach'patana yakachiranllapa. 29Chaynullami umachiranllapapis uk kuruna kashamanta rurakashata. Nataq allilaw makinpi-shuypaqa uk barata charichiranllapa. Chaymantami kushipananrayku Jesuspa naypanpi qunqurir, kaynu niqllapa: "¡Biba Israel pwiblupa gubyirnun!" nir. 30Chaynullami tuqaparllapa chay barallawan umitanpi kusalata maqaranllapa ima. 31Chaymanta chaynu paymanta kusata burlakarllapa imanaqa, chay chupika rach'pata yakachishanllapataqa lluqshichir paypa rach'panllata yakachiranllapa. Chaynu munashanllapata rurarnaqami aparanllapa kruspi klabananllapapaqna. 32Chaymanta lluqshirllapaqa, uk runa Simo'n shutiqta tariranllapa. Payqami Cirene pwiblumanta karan. Chaymi ashwan paytaqa Jesuspa krusninta amalas rikrachir aparanllapa. 33Chaynu rirmi uk lugar Go'lgota shutiqman ch'aranllapa. Kay lugartami ninllapapis Calavera nir. 34Chaypiqami upyachiyta kamaranllapa binuwan, uk rimidyu kusala ayaqta, ama nanachikunanpaq nir. Piru Jesusqa pitilata kamarqa mana munaranchu upyaytaqa. 35Chaymantami Jesustaqa kruspi klabaranllapana. Chaymi chay suldadukunaqa Jesuspa rach'pankunataqa surtyakur ayparanllapa. [Chaynuqami ruraranllapa Dyus nitin iskribikashannulla kumplikananpaq. Chaqa niqmi: Rach'paykunatami surtyakur ayparanllapa nir]. 36Chaynu surtyakur imanaqami, chaylapi tayar kidaranllapa Jesusta chapananllapapaq. 37Nataq umanpa ananpiqami, uk litriruta ch'uraranllapa imaraykushi wanuchishallapa nir. Chaqa kaynumi niyaq: |sc"KAY JESUSMI ISRAEL RUNAKUNAPA MANTAQNIN"|d nir. 38Chaynullami paypa pullanqa ishkay suwakuqkunata krusllapi klabaranllapa, ukninta Jesuspa ichuqlaw qichqanpi, ukninta-shuypaqa allilaw qichqanpi. 39Piru tukuy chayta pasaqkunaqami, umanllapata kuyuchiqnulla kusalata musyar kaynu niyaqllapa: 40"¡Qammi, Dyusta adurananllapa wasita ratachir qashan kimsa diyalapaq shachishaq nirayki! ¡Chaqa chiqapta Dyuspa Wamran karqa, qamlla washakar krusmanta ishkimuy!" nir. 41Chaynu nirllami kusalata burlakaranllapa tukuy chay kurakunapa mantaqninkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna ima, Israel runakunapa ruku mantaqninkunawan pulla. Chaymi kaynu niyaqllapa: 42"Ukkunatami washaran. Piru payllaqami mana washakayta puytinchu. Wakqashi Israel runakunapa mantaqnin-ari. ¡Chaynu karqa chay krusmanta ishkimunqari! ¡Chaynami chaypiraq paypi kriyishunllapa! 43Chaqa payqashi Dyuspi kusalata kunfyakan. Chaynu katinqa Dyus kananlla washanqari. ¡Chiqapta Dyus payta munayarqa! ¿Manachu nimaranchikllapa payqa: 'Dyuspa Wamran kani' nir?" 44Chaynullami chay suwakuq runakuna paywan pulla kruspi kaqkunamapis ashwan kusalata musyaranllapa. 45Chaymantami a las dusimanta-pacha tardi a las triskaman tukuy pacha tutaparaq intiru kidaran. 46Piru yaqqa a las trispaqna katinqami Jesusqa kusa jwirtita kaynu nir qaych'akuran: |i"Eli', Eli', ¿lama sabactani?"|r nir. (Chaynu nirqami intrachimanchik: "Dyusniy, Dyusniy ¿imapaqtaq nuqalata dijamashayki?" nir.) 47Chaymi wakin chaypi kaqkunaqa chaynu nitin uyaparqa kaynu niranllapa: "Wakqami qayayan Dyuspa unay rimaqnin Eliasta" nir. 48Chaymi chay kutilla chaypi kaqkunamanta ukninqa kallpar rir uk puqyala rach'pata qirupi watar, puchqu binupi nuyuchir Jesuspa shiminman ch'uraran upyananpaq. 49Piru chay wakinkunaqami niranllapa: "Dijay, mabir Eliaschu shamur washanqa" nir. 50Chaymantami Jesusqa qashan kusala jwirtita qaych'akurqa wanuranna. 51Piru chay kutillami Dyusta adurananllapa wasi ruripi uk atun rakta rach'pa warkuraqpis llikikaran ch'aypin unaqmanta urakaman. Chaynullami pachamapis kusalata kuyutin atun rumikunamapis limpu rajakaran. 52Chaynullami wanushakuna pampakashankunamapis kich'akaran. Chaymi Dyuspi kriyisha kaqkuna wanushakunamapis kawsamuranllapana. 53Chaynu wanushanmanta kawsamurqa chay pampakashanmanta lluqshimuranllapana. Chaymi Jesu's wanushanmanta kawsamutinqa, yaykuranllapana Dyus akrashan pwiblu Jerusalenmanna. Chaypimi kusala achka runakuna rikaranllapa paykunataqa. 54Chaymanta chay Romamanta suldadukunapa mantaqnin chaypi wakinkunawan kar rikakuranllapa pacha kuyutin, tukuy ima pasaqtapis. Chaymi kusalata manchakur kaynu niyaranllapa: "¡Chiqaptami kay runaqa Dyuspa Wamran kasha!" nir. 55Piru chaypiqami achka warmisitakuna Galilea pwiblumanta Jesuswan pulla risha kaqkuna karukaqlamanta rikakuyaranllapa. Chaqa chay warmisitakunami Jesustaqa yanapasha karan imata rurashanpipis. 56Chay warmikunaqami kaykuna karanllapa: Mari'a Magdalena, Santiaguwan Josipa maman Mari'a, Zebedeupa warmin ima. 57Chaymanta limpu tardiyayatinnaqami Arimatea lugarmanta uk kusa imayjun runa Jose' shutiq Pilatuman ch'aran. Paypismi Jesuspa yach'akuqnin karan. 58Chaymi payqa Pilatuman ch'arqa, Jesuspa kwirpunta mañaran. Chaynu mañakutinmi Pilatuqa kach'akuran qunanllapapaq. 59Josiqami Jesuspa kwirpuntaqa aypar pilluran kusa shumaq yuraq rach'pawan. 60Chaymantaqami uk mushuq uch'kuta qaqapi pay pampakananpaq rurachikusha karan, chaypi pamparan Jesustaqa. Chaymi ashwan chay uch'kutaqa uk kusa atun rumiwan kirpar riranna. 61Piru Mari'a Magdalenawan, chay uk Mariaqami Jesu's pampakashan naypanlapi tar kidaranllapa. 62Samana diyapa quyapachan pasatinqa, kurakunapa mantaqninkuna, fariseo runakuna ima, riranllapa Pilatuta rikaq. 63Chaymi kaynu niranllapa: --Tayta gubyirnu, yarpunillapami chay llullakuqqa kawsayarllaqa niranpis, 'Wanurqashi kimsa diyamantaqa qashan kawsamuyanqa' nir. 64Chayrayku suldadukunata kach'ay chay pampakashanman, kimsa diya pasanankaman chaypi kuytakunanllapapaq. Imanupiqakish chay yach'akuqninkuna tuta shamur kwirpunta apar, tukuyla runakunata 'Kawsamushana' nir, kriyichitinllapa. Chaynu katinqa qashan chaynu llullakutinqa llallin mana allinchu kanman naypaq llullakushanmantaqa nir. 65Chaymi Pilatuqa kaynu niran paykunataqa: --Chaypimi kan suldadukuna kuytakunanpaqqa. Paykunawan rir-ari chay pampakashantaqa puytishaykillapakaman alli kirpayllapa. 66Chaymi rir alli kirpar, chay atun rumipa ananpi uk siñata ch'uraranllapa. Piru chaynu kirparmapismi suldadukuna chaypi kuytakunanpaq dijaranllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\