San Mateo 28

1Samana diya pasatin, simanapa punta diyan achkiyatinnaqa Mari'a Magdalenaqa, chay uk Mariawan riranllapa Jesu's pampakashanman chapakuq. 2Piru chay urasllami kusata pacha kuyuran. Chaqa unaq syilumantami Dyuspa angelnin ishkimuran. Chaymantami Jesu's pampakashan uch'kumanta rumita ashuchir chaypa anan taran. 3Chay angelqami uk rilampa yupay kusata llipyarayaran. Nataq rach'pan-shuypaqa puktay yupay kusa yuraq intiru karan. 4Chaynuta rikarmi chay suldadu kuytakuqkunaqa kusalata manchakur, wanusha yupay kidaranllapa. 5Chaymantami angelqa chay warmikunataqa kaynu niran: "Amami manchakuyllapachu. Nuqami yach'ayani qamkunaqa Jesusta kruspi klabaranllapa chaytami maskayankillapa nir. 6Piru payqami manana kaypinachu. Ashwanmi imanutaq pay nisha kayaq, chaynullami kawsamushana. Maski shamur rikayllapa maypi ch'urashaykillapamatapis. 7Chaymi kananlla rir chay yach'akuqninkunata willayllapa kaynu nir: 'Kawsamushanami, riyan ashwan Galilea pwibluman, qamkunamantaqa naypaqta. Chaypimi rikankillapa' nir. Kaylatami nuqaqa willashunayllapapaq karan". 8Chaynu nitinqa chay warmikunaqa kallpaylla riranllapa Jesu's pampakashanmantaqa, kusalata manchakur, aligriyar, ima chay yach'akuqninkunataqa willaq. 9Piru chaynu riyatinllapaqami Jesusqa paykunaman rikarir, saludaran. Chaymi chay warmikunaqa Jesusman qimikar aduraranllapa, ch'akinkunata abrasar ima. 10Chaymi Jesusqa paykunataqa kaynu niran: "Amami manchakuyllapachu. Ashwanmi rir ukniykunata willayllapa Galilea pwibluman rinanllapapaq. Chaymi ashwan wakpina rikamanqallapa" nir. 11Warmikuna rinankamanqa, wakin suldadu kuytakuqkunaqa pwibluman ch'ar chay kurakunapa mantaqninkunata parlaranllapa tukuy ima pasashantaqa. 12Chaymi chay kurakunapa mantaqninkunaqa riranllapa parlaq chay Israel runakunapa ruku mantaqninkunata. Chay suldadu willaqkunataqami kusa achka qillayta quranllapa chay kurakunapa mantakuqninkunaqa kaynu nir: 13"Qamkunaqa kaynu ninkillapa: 'Tuta punuyatiyllapa, yach'akuqninkuna shamur suwakur aparanllapa Jesuspa kwirpuntaqa' nir. 14Piru imanupi chay mantakuq yach'aq yupay katinqa nuqakuna imanupis parlashaqllapa. Qamkunapaq ama ukmanta yarpunanllapapaqqa". 15Chaymi chay suldadukunaqa qillayta ayparqa imanuch'i chay kurakunapa mantaqninkuna willashanllapanulla rimaranllapa. Piru chay suldadukuna chaynu rimar llullakushanmanta-pachami, kanankaman chay tukuyla Israel runakunaqa chiqapta chaynu kasha kanqa nir parlanllapa. 16Chaymiri Jesuspa unsi yach'akuqninkunaqa pay willashannulla riranllapa Galilea pwiblupi atun sirka kaq chayman. 17Chaymi chaypi Jesusta rikarqa, kusata aduraranllapa, michka wakinkuna mana allita kriyitinllapamapis. 18Jesusqami paykunaman qimikar kaynu niran: "Dyusmi tukuyta mantanaypaq nisha, unaq syilupi chaynulla kay pachapi ima. 19Chaymi qamkunapis tukuy pachata rir yach'achikuyllapa. Paykunapis yach'akuqniykunana kananllapapaq. Piru paykunataqami shutichinki Taytaypa, Wamranpa, chaynulla Santu Ispiritupa shutinpina. 20Yach'achiyllapapismi intrakar kasunanllapapaq, tukuy qamkunata nishushayllapataqa. Chaqa nuqaqami, qamkunapaqa pullaykillapa kashaq maydiyapis, kay pacha tukukanan tyimpu ch'amunankaman" nir. Chaynumi kanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\