San Mateo 4

1Chaymantaqami Dyuspa Santu Ispiritunqa Jesusta aparan chunllaq lugarkunaman dyablu uchakuchiyta kamananpaq. 2Jesusqami kwarinta unaq, kwarinta tutata ayunaran. Chaymantami mallaqnaran. 3Chaymi dyabluqa uchakuchiyta yarpur, Jesusman qimikar niran: --Chiqapta Dyuspa Wamran karqa, kay rumikunata willay tantakunapaq tikrakananpaq nir. 4Piru Jesusqa niran: --Dyus nitin iskribikashakunapimi nin: 'Manami tantalamantachu runaqa kawsayta puytin. Ashwanmi Dyuspa shiminmanta tukuy rimaynin lluqshiqta kasur kawsanqa' nir. 5Chaymantami dyabluqa Jesustaqa aparan Dyus akrashan pwiblu Jerusalenman. Chaypiqami Dyusta adurananllapa wasipa kusa unaqninman iqachir, 6niran: --Chiqapta Dyuspa Wamran karqa, kaymanta uraman kach'akay. Chaqa Dyus nitin iskribikashakunapimi, nin: 'Dyusshi, angelninkunata kach'amunqa kuytashunanpaq. Chaynulla aypashuyanqashi ch'akikimapis ama ch'achikananpaq ima rumikunalawanmapis' nir. 7Chaynu nitinmi, Jesusqa niran: --Dyus nitin iskribikashakunapimi ninpis: 'Amami Amituyki Dyus nishanllata rurachir pukllaychu' nir. 8Chaymanta-shuypaqami dyabluqa aparan uk kusala unaq may atun sirkaman. Chaymantami kay pachapa tukuy pwiblunkunata iman kaqnintinta rikachir, 9niran: --Qam qunqurir aduramatkiqami tukuy kay rikashaykikunata qushayki nir. 10Jesusqa niran: --¬°Ashuy, dyablu! Chaqa Dyus nitin iskribikashakunapimi ninpis: 'Adurar sirbiy Amituyki Dyuslata' nir. 11Chaynu nitinmi dyabluqa Jesusmantaqa ashuranna. Chayna chay kutilla, Dyuspa angelninkunana shamur ministishanpi yanaparan. 12Chaymanta Jesusqa yach'aran Juanta karsilman itashallapa nir. Chaymi riran Galilea lugarlawman. 13Chaypimi Nazaret pwiblupi kayarqa, ashwan riran Capernau'm pwiblumanna taq. Chayqami karan chay quch'a qichqankuna Zabulonpa, chaynulla Neftalipa unay ayllunkunapa pachankuna kaq chay lugarkunapi. 14Tukuy kaykunaqami pasaran Dyuspa rimaqnin Isai'as iskribishan kumplikananpaq. Chaqa niqmi: 15"Zabulonpa, Neftalipa lugarninkunapi taqkuna, chaynulla mar yaku manyanpi, chay riyu Jordanpa qichqanpi taqkuna, 16chay Galilea lugarpi mana kriyishanrayku tutaparaqpi yupay taqkuna rikaranllapa imanutaq rupaymaqa kusalata llipyaran chaynuta. Paykunaqami tutaparaqllapi kar wanunanpaqna katinmapis, imanumi Tayta Dyusqa paykunatapis washayta munan nir rikachiran". 17Chaymi Capernau'm pwiblupi taq qallarishanmanta-pacha Jesusqa yach'achikuq qallariran kaynu nir: "Uchaykillapata dijar Dyusmanna tikrakayllapa. Chaqa syilumanta kaq mantakuq qallarinanpaqqami shipchamunna" nir. 18Jesusqami Galilea atun quch'apa manyanta riyarqa, rikaran ishkay piskadukuq runakuna atun shikranllapata yakuman itaqta. Paykunaqami karan, Simo'n uknin Andreswan. Kay Simonmi Pedro shutiqpis. 19Chaymi Jesusqa niran: --Shamuyllapa nuqawanna rinallapapaq. Chaqa nuqaqami yach'achishaykillapa piskaduta aypaq yupayna runakunata nuqapaq yach'achir tantanaykillapapaq nir. 20Chaynu nitinqami, chay runakunaqa chay kutilla atun shikrankunata dijar, paywanna riranllapa. 21Piru mas naypaqman riyarqami Jesusqa qashan rikaran ishkay runakunata. Paykunaqami Zebedeupa wamrankuna, Santiago, Juan ima karan. Chaymi paykunaqa taytanwan uk yaku karrunpi atun shikrankunata kamkachiyaranllapa. Chayna Jesusqa qayamuran paykunatapis. 22Chaymi, chay kutilla paykunapis yaku karrunta, taytanta ima chaypi dijar, Jesuswanna riranllapa. 23Chaynumi Jesusqa Galileapa tukuy lugarninkunapi Israel runakuna tantakananllapa wasikunaman yaykur Dyuspa shumaq rimayninta yach'achikur puriran, washakarna paypa mantakuyninpi kawsananllapapaq. Chaynullami runakunata allicharan tukuy qishayninmanta, nanayninkunamanta ima. 24Chaymi Jesuspaqqa chay Siriapa tukuyla lugarninkunapi yach'aranllapana. Chaynu yach'arllapami, kusa riqchaq nanaywan, qishayninllapawan qischakaqkunata apamuranllapa. Chaynullami apamuranllapapis dyablupa yarpuyninwan kar qischakaqkunata, atakiwan kaqkunata, chaynulla chay mana kuyuyta puytiq kwirpuyjun kaqkunata ima. Piru Jesusqami tukuylata allicharan. 25Chaymi kusa achka runakuna Galileamanta, Decapolispa pwiblunkunamanta, Jerusalenmanta, Judeamanta, Jordanpa rupay iqamunanlaw lugarmanta ima, Jesusta kusata uyakuyta munar ikinpi puriqllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\