San Mateo 5

1Chaynu achka runakunata rikarmi, Jesusqa sirkaman iqar taran. Chaymi chay yach'akuqninkunapis payman qimikatin, 2kaynu nir yach'achikuq qallariran: 3"Kusa shumaqmi kanqa, mayqanpis uchakushami kani nir masta Dyusninchikta maskaqkunaqa. Chaqa syilumanta kaq mantakuqwannami kanqallapa. 4Kusa shumaqmi kanqa, waqaqkunaqa. Chaqa Dyusmi kunsulanqa llakishanmantaqa. 5Kusa shumaqmi kanqa, chay mana kusa kani nir yarpuqkunaqa. Chaqa paykunami Dyus arnishan pachamatapis aypanqallapa. 6Kusa shumaqmi kanqa, imuraspis Dyus munashanlata mallaqnaq, yakunaq yupay chiqap allinlata ruranaqkunaqa. Chaqa Dyusmi yanapanqa rurananpaq yarpuyashanllapataqa. 7Kusa shumaqmi kanqa, chay mayqanpis ima katinpis llakipakuqqa. Chaqa Dyusmi paytapis llakipanqa. 8Kusa shumaqmi kanqa, chay mayqanpis kusa allinla yarpuyniyjun kaqkunaqa. Chaqa paykunami Dyusta rikanqallapa. 9Kusa shumaqmi kanqa, chay mayqanpis amana ch'iqninakur kawsananllapapaq intrachikuqqa. Chaqa Dyusmi paykunatapis chiqap wamranpaqna riqsinqa. 10Kusa shumaqmi kanqa, chay mayqanpis Dyus munashannulla allinlata rurashanrayku qischakaqkunaqa. Chaqa syilumanta kaq mantakuqwannami kanqallapa. 11"Kusa shumaqmi kankillapa nuqapi kriyishaykillaparayku runakuna qaryapar, riqchaq llullakunata willar ima qischashutinllapaqa. 12Chayraykumi ima katinpis kusalata aligriyar ima kuntintu kayllapa, unaq syilupi kusala shumaq imata aypanaykillapapaq nir yach'ar. Chaqa imanutaq kanan qamkunapa ikikillapapi purir qischashuyanllapa, chaynumi Dyuspa unay rimaqninkunatapis ruraranllapa". 13Jesusqami niran: "Imanutaq kach'imaqa kusalata sirbin chaynu qamkunapis kankillapa kay pachapiqa. Piru imanupi kach'i lampaqyarqa mananami qashan shumaqchakayta puytinnachu. Chaynu mana sirbitinnaqami ashwan waqtaman itakushana puriqkuna saruch'anllapa. 14"Chaynullami imanutaq bilamaqa achkirachikun chaynu qamkunapis kankillapa kay pachapiqa. Chaqa uk pwiblu unaq sirkapi katinmaqa tukuylari rikanllapa. 15Chaynulla uk bilata kachkarqa manami kajunpa rurinmanchu ch'uranchik achkirachikunanpaqqa. Ashwanmi ch'uranchik unaqlapi, tukuy chay wasipi kaqkunata achkirachinanpaq. 16Chayraykumi qamkunapis imanutaq uk bilamaqa achkirachikun chaynu tukuylawan kusa allinla ima kayllapa. Chaynu allinlata rurar kawsatkillapaqami, tukuy rikashuqkuna imanumi kawsanllapa nir kwintata qukar, unaq syilupi Taytaykillapa Dyustana alabanqallapa. 17"Amami qamkunaqa nuqapaq yarpunkillapachu, Moise's mantakushankunata, Dyuspa rimaqninkuna nishanta chinqachinanpaq shamusha kanqa nirqa. Chaqa manami chaykunata chinqachinaypaqchu shamusha kani. Ashwanmi tukuy chaykunataqa chiqapta kumplinaypaqna shamusha kani. 18Nishaykillapa: Syiluwan pacha kayatinllaqami, Dyus mantakushanmantaqa manami uk puntituta, uk litralamatapis kitanqallapachu chay tukuy nishankuna kumplikanankaman. 19Chayraykumi, Dyus mantakushanta mayqanpis mana kasur ashwan ukkunatapis ama kasunanpaq nir yach'achiqkunaqami syilumanta kaq mushuqmanta mantakutinqa, mana kwintachakashanachu kanqa. Nataq chay mayqanpis Dyus mantakushanta allita kasur, wakinkunapis kasunanpaq yach'achiqkuna-shuypaqami syilumanta kaq mantakutinqa kusala shumaqta riqsikashana kanqa. 20Chaymi nishaykillapa: Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna, chaynulla fariseo runakunaqami Dyuspaq intrakarmapis mana tukuy shunqunwan kasunllapachu. Piru kuytawkish qamkunapis paykuna yupayma tukuyatkillapa. Ashwanmi syilumanta kaq mantakuyashanman yaykunaykillapapaqqa tukuy shunquykillapawan Dyus munashanlata rurayta ministinkillapa". 21Chaynullami niranpis: "Qamkunaqami uyapashaykillapa rukuykillapakunata Moise's unaylla kaynu nishanta: 'Amami wanuchikunkillapachu. Chaqa mayqanpis wanuchikuqqami, kusala manchaypaqta kastigakashana kanqa' nir. 22Piru ashwan nuqa-shuypaqa nishaykillapa: Mayqanpis ukninkunawan piñakuqqami kastigakashana kanqa. Chaynulla mayqanpis ukninta ima nir jurapaqta-shuypaqami kusa mas karguyjun kaqkuna rikar yach'ar kastiganqa. Nataq chay ukninta mana allinpaq riqsir qaryapaqta-shuypaqami Tayta Dyusna rikar infyirnupi tukuy tyimpupaqna kastiganqa nir. 23"Piru imanupi ufrindaykita altarman apar ch'urayar, yarpunkiman mayqan ukniki qamwan piñakusha nir. 24Chaynu katinqami chay ufrindaykita chay altarpa naypanlapi dijar, rinkiraq chay uknikiwan, shumaqchanakuq. Chaymanta chaynu uknikiwan shumaqchanakusha kar-shuypaqa rinki chay altarman ufrindaykita Dyusninchikpaq ch'uraqqa. 25"Chaynulla imanupi mayqan ima mana allinta rurashayki nir uchachashuyatinqa, manaraq jwiskunaman qayachishuyatin parlar shumaqchanakuyllapa. Chaqa mana chaynu ruratki jwisman qayachishutinqami, chay jwisqa gwardyakunaman qukushutin karsilmanna apashunmanllapa. 26Chaqa chiqaptami nishayki: Chay karsilpina karqami mana dasqa lluqshimunkichu, tukuy imata rurashaykipaq limpu pagrakunaykikaman nir". 27Jesusqami niranpis: "Qamkunaqami allita uyapashaykillapa Moise's unay kaynu nishantaqa: 'Runa kar, manaqa warmi karmapis masayjunna karqa, amami ukwan ukwan pununkillapachu' nir. 28Piru nuqa-shuypaqami nishaykillapa: Mayqanpis uk warmita rikar paywan kayta munarqami yarpuyninpiqa uchakushana nir. 29"Chayraykumi, allilaw nawiki imata rikachir uchakuchishutinqa urqur itakuy karukaq qammantaqa. Chaqa allinmi kanqa kwirpuykipa uk partin kaqta itakunaykipaq tukuyla kwirpuyki tukuy tyimpupaq infyirnupi qischakananmantaqa. 30Chaynulla allilaw makiki uchakuchishutinpis, pitir itakuy karukaq qammantaqa. Chaqa allinmi kanqa kwirpuykipa uk partin kaqta itakunaykipaq tukuyla kwirpuyki tukuy tyimpupaq infyirnupi qischakananmantaqa. 31"Chaynullami Moisesqa niqpis: 'Mayqan warmiyjun kayar, manana warminwan kanarqa karguyjunkunapi uk kartata rurar warminta qurqashi dijayta puytin' nir. 32Piru kananqami nishaykillapa: Uk runa, warmin mana mayqanwan punusha ima katin yanqallamanta dijarqami, uchakunanta munaq yupayna dijayan. Chaynulla mayqanpis chay yanqallamanta itakukasha warmiwan kasaraqpismi kusala saqrata uchakuyan". 33Chaynullami Jesusqa niranpis: "Qamkunaqami uyapashaykillapa Moise's unay rukuykillapakunata kaynu nishanta: 'Imata ruranaykipaq Dyusninchikpa shutinpi jurarqa kumpliyllapa' nir. 34Piru kananqami nishaykillapa: Amami imalapaqpis jurankillapachu nir. Chaynulla amami syilupaq rimar imaqa jurayllapachu. Chaqa syiluqami Dyusninchik tar mantakunan. 35Chaynulla amami pachapaq rimarmapis jurayllapachu. Chaqa pachaqami Dyusninchikpa ch'akin shanan. Amami Jerusale'n pwiblupaq rimarmapis jurayllapachu. Chaqa Jerusale'n pwibluqami mantamaqninchik Dyuspa pwiblun-ari. 36Amami jurayllapapischu umaykillapapaq rimarpis. Chaqa manami puytinkichu uk aqchaykillapalamatapis yuraqpaq, manaqa yanapaq tikraytaqa. 37Ashwanmi juranaykillapamantaqa imapaqpis 'Chiqap' nitkillapaqa, chiqap kanqa. 'Mana' nitkillapapis, mana kanqa. Chaqa mayqanpis jurar imata arnikuqqami dyablu munashannuna rimar arnikuyan. 38"Qamkunaqami uyapashaykillapapis Moise's unay kaynu nishantaqa: 'Nawipaqqa kanqa uk nawi. Kirupaqpis uk kiru' nir. 39Piru nuqaqami nishaykillapa: Mayqan ima mana allinta rurashutinqa, amami qampis ima mana allintaqa rurankichu. Ashwanmi mayqan allilaw qaqllaykipi takashutinqa uklawtapis rikachiy nir. 40Chaynulla mayqan qayachishur kamsaykita kitashunatinqa, dijay punchuykitapis apanqa. 41Chaynulla mayqan 'Apay kargayta kaymanta wakkaman' nir, amalas apachishunatinqa, ashwan chay nishushanmantaqa mas larguta apay. 42Chaymi mayqanpis imalata mañashutinqa, quy. Chaynullami mayqan imalata pristanaykipaq mañashutinpis amami das tikrakar rinkichu. 43"Chaynullami uyapashaykillapapis Moise's unay kaynu nishantaqa: 'Qamkunawan shumaq kaqkunata llakipar, ch'iqnishuqkunata-shuypaqa ch'iqniy' nir. 44Piru nuqaqa nishaykillapa: Ch'iqnishuqkunataqa llakipar shumaqta rikayllapa. Chaynulla Tayta Dyusman mañakuyllapa mana allinta rurashunanllapapaq ikikillapapi puriqkunapaq ima nir. 45Chaynu rurarqami qamkunaqa unaq syilumanta Taytaykillapa Dyuspa chiqap wamrankunana kankillapa. Chaqa pay nitinmi rupaymapis achkirachikamun allin kaqkunapaq, chaynulla mana allin kaqkunapaqmapis. Chaynulla pay nitinmi tamyamapis ishkimun allinta ruraqkunapaq, mana allinta ruraqkunapaqmapis. 46Chaqa qamkunata llakipashuqkunalata llakiparqa ¿imatanari Dyusmantaqa aypankillapa? Chaqa Dyusta mana kasuq, Roma pwiblupaq impwistuta kubrakuqkunapismi mayqan paykunata llakipaqtaqa llakipanllapa. 47Chaynulla chay mayqanpis qamwan allin kaqlata saludarpis ¿imatataq shumaqtaqa rurayankillapa? Chaqa Dyusta mana kasuq runakunapismi chaynu ruranllapa. 48Ashwanmi qamkunaqa imapipis allinla kayllapa imanuch'i unaq syilupi Taytaykillapa Dyus kusa allinla chaynu".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\