San Mateo 9

1Chaymantaqami Jesusqa uk yaku karruman iqar, quch'apa uklaw chimpanman pasar pwiblunllaman ch'aran. 2Chaypina katinqami uk mana kuyuyta puytiq kwirpuyjun runata, uk parapi usurachir wintusha payman ch'achiranllapa. Chaymi Jesusqa paypi kusalata kriyiqllapata rikar, chay qishaqtaqa niran: --Shachinakuy wamrituy. Chaqa tukuy uchakushaykikunamantami pirdunashushana kani nir. 3Chaymi Moise's mantakushankunata yach'ar yach'achikuq runakunaqa kaynu nir yarpuranllapa: ¿Wakqachu Dyusninchiknulla tukunayan? Manami allinchu chaynuqa. Chaqa Dyuslami uchakunamanta pirdunakuytaqa puytin nir. 4Piru Jesusqami kwintata qukaran imatami yarpuyanllapa nirmapis. Chaymi paykunataqa kaynu nir tapuran: --¿Imapaqtaq qamkunaqa kusala mana allin yarpuyniyjunqa kankillapa? 5¿Imataq mas trabajusu ninaypaq, 'Uchaykikunamantami pirdunashuni' ninaypaq, manaqachu 'Sharir puriy' ninaypaq? 'Uchaykikunamanta pirdunashuni' nitiyqa qamkunaqa mana kriyinkillapachu. 6Piru kananllami intrachishaykillapa Dyusmanta Shamuq Runaqami kay pachapiqa paylla puytin uchanllapakunamanta pirdunakuytaqa nir. Chaynu nirnaqami chay mana kuyuyta puytiq kwirpuyjun runataqa niran: --Sharir paraykita apar, riy wasikiman nir. 7Chaymi chaynu nitinqa, chay mana kuyuyta puytiq kwirpuyjun kayaq runaqa sharir, riranna wasinman. 8Tukuy chaykunata rikarmi chaypi kaq runakunaqa kusalata dispantakaranllapa. Chaymi ashwan Dyusta alabaq ch'urakaranllapa imanumi payqa uk runata pudirninta qusha nir. 9Chaymantami Jesusqa chay kayashanmantaqa riranna. Chaynu riyarmi rikaran uk runa Mateo shutiqta. Payqami chay Roma pwiblupaq impwistuta kubrakunanpi tayaran. Chaymi Jesusqa niran: --Shamuy nuqawan rishun nir. Chaynu nitinqa Mateuqa sharir paywanna riran. 10Chaymantami Jesusqa Mateupa wasinpi mikuyaranna. Chaymi chay kutilla Romapaq impwistuta kubrakuqkuna, kusa uchayjun runakuna ima ch'aranllapa. Chaynami ashwan paykunapis Jesuswan, yach'akuqninkunawan ima pulla mikuq ch'urakaranllapa. 11Chayta rikarmi chay fariseo runakunaqa Jesuspa yach'akuqninkunataqa kaynu nir tapuran: --¿Imapaqtaq yach'achikuqnikillapaqa chay impwistuta kubrakuqkunawan chaynulla uchasapakunawan pullaqa mikun? nir. 12Chaynu nitinllapa uyaparmi, Jesusqa niran: --Allilan kar mana qishaq kaqkunaqami mana ministinchu rimidyakuqtaqa. Chaymi ashwan chay qishaq kaqkunala ministin rimidyakuqtaqa. 13Rir allita intrakayllapa Dyus nitin unaylla iskribishanllapata. Chaqa ninmi: 'Nuqaqa manami munanichu animalkunata wanuchir ufrindita nir nuqaman apamunanllapataqa. Ashwanmi munani wakinkunata llakipar ima ministishanpipis yanapananllapapaq' nir. Chaynulla nuqaqa manami chay kusa allinla kani niqkunata willaqchu shamusha kani. Ashwanmi shamusha kani, chay uchayjunkunata willatiy kriyir washakananllapapaq. 14Chaymantaqami Shutichikuq Juanpa yach'akuqninkuna, Jesusman qimikar kaynu nir tapuranllapa: --Nuqakuna, chaynulla chay fariseo runakunapismi kusalata ayunanillapa. Piru qampa yach'akuqnikikunaqa ¿imapaqtaq mana ayunanllapa? nir. 15Jesusqa niran: --¿Uk runa kasaraq, chayllapiraq katinqachu, wakinkunaqa llakishala kanmanllapa? ¡Manami! Chaymi chay kasarasha chaykuna rinanpaq ura ch'amutin, ritinllapanami ayunanqallapa. 16"Nishaykillapapis: Manami mayqanpis uk makwa rach'pataqa mushuq rach'pawanqa rimindanchu. Chaqa chay mushuq rach'pami paqakarqa chapukayanqa. Chaynu chapukarmi, makwa rach'pataqa llikinman. Chaynuqami ashwan masna llikikayanqa. 17Chaynulla, chay ubapa yakun binutaqa manami itanchikchu makwa qara kapachumanqa. Chaqa chay ubapa yakun binumi byijuyar makwa qarataqa llikinman. Chaymi ashwan ubapa yakun binu chaynulla chay qara kapachupis yanqallana tukukanman. Chayraykumi, ubapa mushuq yakun binutaqa mushuq qara kapachuman itaypaq amana mayqanninpis imanananpaqqa". 18Chaynu Jesu's rimayatinllami, Israel runakunapa uk mantaqnin ch'amur Jesuspa naypanlapi qunqurikur kaynu niran: --Chayraqmi warmi wamray wanusha. Piru qam rir makisituykita ananpi ch'uratkiqa, payqa qashan kawsamuyanqa nir. 19Chaynu nitinmi Jesusqa sharir, yach'akuqninkunawan ima riranllapa. 20Piru chaynu riyatinmi chay lugarlawpi karan uk qishaq warmi. Chay warmipa yawarninmi dusi añupaqna kusalata shamuq. Chaymi Jesuspa ikinlawta qimikar rach'panpa manyanta kamaran. 21Chaqa chay warmiqami yarpuq, rach'panta kamarlami alliyashaq nir. 22Piru chaynu ruratin Jesusqa ikiman chapakur warmita rikarqa niran: --Shachinakunkimi mamitay. Chaqa kriyishaykiraykumi alliyashaykina. Chaymi ashwan chaymanta-pacha allinna kidaran chay warmisitaqa. 23Chaymanta Jesusqa chay Israel runakunapa mantaqninpa wasinman ch'arqa, rikaran dulsaynata waqachiq runakunata. Chaynullami rikaranpis chaypi kaqkuna kusalata waqar laqyaqllapata ima. 24Chaymi Jesusqa niran: --Lluqshiyllapa kaymanta. Chay warmi wamraqami mana wanushachu. Punuyanlami nir. Chaynu nitin, chaypi kaqkunaqa kusalata asiparanllapa Jesustaqa. 25Piru payqami ruripi kaqkunata limpu lluqshichimuran. Chaymantami chay wasiman yaykur, chay warmi wamrataqa makinmanta aypatin, sharimuran. 26Chaymi tukuy chay lugarkunapiqa yach'aranllapana imanu warmi wamraqa kawsamusha nirmapis. 27Chaymanta lluqshir ritinnaqami Jesuspa ikintaqa ishkay syigu runakuna riran kaynu nir qayakur: --¡Davidpa ayllun llakipamastuyllapari! nir. 28Chaymanta Jesu's wasi ruriman yaykutinqa, chay syigu runakunaqa qimikatin, Jesusqa kaynu nir tapuran: --¿Qamkunaqachu kriyinkillapa alliyachishuyashaqllapa nirqa? Chaynu nitin, paykunaqa niranllapa: --Ari' taytituy nir. 29Chaymantami Jesusqa, nawinkunata kamar niran: --Qamkuna imanutaq kriyishaykillapanullami rurakanqa nir. 30Chaymi chay kutilla rikakuranllapana. Piru Jesusqami kaynu nir kusalata willaran: --Amami mayqanpis yach'anqachu kaytaqa nir. 31Piru ashwan chay runakunaqa wasimanta lluqshishanmanta-pacha imanu Jesu's paykunata alliyachishanpaq ima tukuylata parlaranllapa. 32Chaymanta chay syigukuna alliyashana lluqshimuyatinqa, wakin runakunapis Jesusman aparanllapa uk mudu dyablupa yarpuyninwan qishaq runata. 33Chaymi Jesu's chay dyablupa yarpuyninta chay mudu runamanta itakutinqa, rimaqna qallariran chay runaqa. Chaymi chaypi kaqkunaqa kusa dispantakashalla niyaqllapa: "¡Kay Israel pwiblupiqami maydiyapis mana rikashanchikchu waknu mayqanpis allichakuqtaqa!" nir. 34Piru chaypi kaq chay fariseo runakuna-shuypaqami niyaranllapa: "Waktaqami dyablukunapa mantaqnin pudirninta qusha, chaynu dyablupa yarpuyninta itakunanpaqqa" nir. 35Piru Jesusqami tukuy pwiblukunapi, taksha pwiblitukunapi ima yach'achikur puriyaran. Tukuy tantakananllapa wasikunapimi Dyuspa shumaq rimayninta yach'achikur puriran, washakarna paypa mantakuyninpi kawsananllapapaq. Chaynullami allichakuqpis tukuy qishaykunamanta, nanaykunamanta ima. 36Chaymi runakunata rikar, kusalata llakiran paykunapaq. Chaqa chay runakunaqami kusata shaykur kwashayasha, chinqasha mana washakananpaq yupayna karanllapa, imanutaq uyshakuna mana michikuqniyjunmaqa chaynu. 37Chaymi Jesusqa yach'akuqninkunataqa niran: "Chiqaptami kusichaqa kusala achka. Piru aykalami trabajaqkunaqa. 38Chayraykumi chay kusichapa amunta mañayllapa, pay kach'ananpaq trabajaqkunata, paykunana tantananllapapaq" nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\