Apocalipsis 11

1Chaymantaqami uk largu bara kañata yupay midikunaypaq qumaran. Chaymi kaynu nimaranllapa: "Rir, Dyusta adurananllapa wasita, altarnintinta, midiy. Chaymantami, yupankipis michkashi chaypi aduraqkunaqa nir. 2Piru amami, Dyusta adurananllapa wasipa pampa kaqtaqa midinkichu. Chaqa tukuy chaykunataqami qusha kani mana Israel runakunatana. Chaymi kwarintay-dus (42) misista saruch'ar purinqallapa, chay kusala shumaq Jerusale'n pwiblutaqa. 3Chay tyimpullapimi nuqapis kach'ashaq ishkay runakuna saqalla rach'pata yakakushata, paykuna nuqapaq rir yach'achikunanpaq mil dusyintus sisinta (1,260) diyakunata". 4Piru Dyuspa chay ishkay rimaqninkunaqami intrachimanchikllapa Tayta Dyus tukuyla kay pachapa amunpa naypanpi ishkay ulibu qirukuna chaynulla chay ishkay bilirukuna shayaran chaypaq. 5Chaymi mayqanpis kay ishkay runakunata ch'iqnir mana allinta ruranatinqa paykunapa shiminmanta kusala achka nina lluqshimuqmi rupachir tukchinqa. Chaynullami mayqanpis paykunata mana allinta ruranaqkunaqa wanunqa. 6Chaqa chay ishkay runakuna, Dyuspaq yach'achikuqkunaqami, kusala pudirniyjun kashanrayku, chay yach'achikuyashanllapa tyimpuqa ama tamyamapis ishkinanpaq syilumatapis kirpanqallapa. Chaynullami pudirniyjunpis, yakuta yawarpaq tikrananpaq, kay pachapi kaqkunata michkatapis paykuna munashannulla riqchaq qischakaykunawan qischananpaq ima. 7Piru Dyuspaq yach'achikur tukchishana katinllapaqa, uk kusala saqra munstru chay kusala manchaypaq uch'ku rurimanta yarqamur, chay ishkay runakunapa ikinpi purir binsir munashannulla wanuchinqallapa. 8Chaymi chay wanushakunapa kwirpunqa, Jerusale'n pwiblupa kallikunapi chutarar kidanqa. Chaqa chay pwiblullapimi Amitunchiktapis wanuchiranllapa. Chaymi chay pwiblutaqa Sodoma, chaynulla Egipto pwibluta yupayna riqsinqallapa. 9Chaynu wanutinllapami kimsa diya-y-midyuta, tukuyla pwiblumanta runakuna, ukman ayllukuna, ukman rimaypi rimaqkuna, uklaw nasyunmanta runakuna ima rikanqallapa chay wanushakunapa kwirpuntaqa. Chaymi mana munanqallapalamapischu mayqanpis chay wanushakunapa kwirpunta pampananllapataqa. 10Chaqa ashwan kay pachapi kawsaqkunamaqa kusalata aligriyanqallapa chay ishkay runakuna wanushanllaparaykuqa. Chaymi ashwan ukninpis ukninpis imakunata rigalanakunqallapa kay qischamaqninchikkunaqami wanushallapana nir. 11Piru kimsa diya-y-midyumantaqami, Tayta Dyusqa chay wanushakunataqa qashan kawsachimuran. Chaymi tukuyla rikaqkunaqa kusalata manchakuranllapa. 12Chaymantaqami chay ishkay runakuna, Dyuspaq yach'achikuqkunaqa, unaq syilumanta uk kusala jwirti rimayta uyaparanllapa, kaynu niqta: "¡Iqamuyllapa kayman!" nir. Chaynu nitinmi, puktaypa rurinlata iqaranllapa syilumanqa. Chaymi chay tukuyla ch'iqniqninkunaqa rikaranllapa. 13Chaymi chay kutilla kusalata pacha kuyuran rajakanankaman. Chaynu pacha kuyutinmi, Jerusale'n pwiblupa dyis partin kaqmanta ukqa limpu rataran. Chayraykumi syiti mil (7,000) runakuna wanuranllapa. Nataq wakinkuna kawsaqlla kidaqkunaqa, kusata manchakurllapa ima unaq syilupi Taytanchikllapa Dyusta kusalata alabaranllapa. 14Ayayay, chay ishkay kaq kusala saqra qischakaykunaqa pasanna. Piru chay kimsa kaq saqra qischakay shamunanpaqqami, manana maychu. 15Chaymantami chay syiti kaq angelpis trumpitantaqa waqachiranna. Chaymi uyaparanllapa unaq syilupi kusala jwirti rimay kaynu niqta: "Kananmantaqami kay pachapiqa Amitunchik Dyusqa, Akrashan Cristunlawanna tukuy tyimpupaqna mantakunqa" nir. 16Chaymi Tayta Dyuspa naypanpi chay binti-kwatru (24) rukukuna chay mantakuna samananpi taqkunaqa qunqurir pachakaman pukch'irar Dyusta aduraranllapa, 17kaynu nir: "Amituyllapa Tayta Dyus, qammi tukuy imata rurayta puytinki. Chaymi payji nishunillapa. Chaqa qammi unaymanta kashaykillana. Chaynullami kananpis kankilla. [Chaymi maydiyapis shamuyanki kanqa]. Chaynu karmi pudirnikiwan tukuy intirupi mantakuq qallarishaykina. 18Piru wakin nasyunkunamanta runakuna qampi mana kriyiqkunaqami kusalata piñakuranllapa. Chaymi qampis piñakushaykirayku tukuylata rikar yach'ar kastiganaykipaq diyaqa ch'amushana. Chaynu karmi wanushakunamatapis rikar yach'ayankina. Nataq qampaq rimaqkunata, kusa allin kaq akrashaykikunata, chaynulla qamta manchar sirbishuqkuna atun kaqkunata, taksha kaqkunamatapismi kusala allintami rurashayki ninki. Piru tukuy mana allinkunata ruraqkunata-shuypaqami tukuy tyimpupaqna kastiganki" nir. 19Chaymantaqami unaq syilupi, Dyusta adurananllapa wasiqa kich'akaran. Chaymi chay ruripiqa rikaray, chay unay rukunchikllapawan tratuta rurashanllapa kufri shutiq kajunta. Chaymantami kusalata rilamparan, kunyaran, lanyaran ima. Chaynullami kusalata pacha kuyuran, granisu ishkiran ima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\