Apocalipsis 12

1Chaymantaqami unaq syilupiqa, kusala ukman siñal rikariran. Chaymi rikaray uk warmita. Chay warmiqami, rupaypa ch'aypinpi, rupayta mudakusha yupay karan. Nataq killa-shuypaqami ch'akinpi karan. Chaynulla uk kurunata umakushami karan. Chay kurunapiqami dusi qullarkuna karan umanpiqa. 2Chay warmiqami ruriyjun karan. Chaymi wamrakunanpaq nanayninwan qischakar kusalata qaych'akuyaran. 3Chaymantami syilupiqa qashan uk siñal rikariran: Chayqami uk kusala atun dragon, kusa chupika intiru rikariran. Chay dragonqami syiti umayjun, dyis kachuyjun karan. Chaynulla kada umanpiqami kurunata umakushalla karan. 4Chay dragonqami, ch'upanwanqa unaq syilupi qullarkunataqa kimsa kaq partinmanta uktaqa pachaman itakamuran. Chaymantami chay dragonqa chay warmi wamrakustunanpaq karan chaypa naypanpi sharan. Chayna chay wamritu nasikutinqa chay kutilla mikunanpaq. 5Chaymantami chay warmiqa ullqituta wamrakusturan. Chaymi chay wamrituna tukuyla pachapi mantakuyanqa, jyirru baranta charikur. Piru chay warmitaqami, wamritunta kitaran. Chaymantami chay wamritutaqa, aparan unaq syilupi Dyus chay mantakunan samanapi tayashanpa naypanman. 6Nataq warmi-shuypaqa alsakaran uk chunllaqlla lugarman. Chay lugarpimi Tayta Dyusqa kamkachishana karan uk lugarsituta chaypi kidananpaq. Chayna chay lugarpiqa mil dusyintus sisinta (1,260) diyata qarananllapapaq. 7Chaymantaqami unaq syilupiqa kusalata maqanakuranllapa: Dyusninchikpa angelnin Miguelmi wakin angelninkunawan maqanakuranllapa chay dragonwanqa. Chaynulla chay dragonpismi angelninkunawan karan. 8Piru dragonqa manami binsikuyta puytiranchu. Chaynulla unaq syilupiqami manana lugar karanchu paykunapaqqa. 9Chaymi unaq syilumantaqa chay kusala atun dragontaqa pachaman itakamuranllapa. Chay dragonqami, unay largu kuru kaq chay karan. Chay payllami Satana's dyablupis. Chay paymi tukuyla pachapi kawsaqkunataqa ingañar purin. Chaymi chay dyablutaqa tantar angelninkunawan pullata kay pachaman itakamuranllapa. 10Chaymantami unaq syilumanta kusala jwirti rimay kaynu niqta uyaparay: "Ch'amushanami washakanallapapaq uraqa. Chaymi Dyusninchikna tukuy pudirninwan mantakunqa, Akrashan kusala puytiq Cristunwan pullana. Chaqa chay ukninchikkunata uchachar puriq chaytaqami itakamushana Dyusninchikqa. Chaqa chayqami, unaqpis tutapis Dyusninchikpa naypanpiqa kriyiqkunata uchachaq. 11Piru chay ukninchikllapakunaqami chay Uyshitapa yawarsitun ich'akashanpi kriyishanllaparayku, chaynulla Dyusninchikpa rimayninta mana dijar parlakushanllaparayku ima binsishallapa. Chaqa paykunaqami, wanuchinatinllapamapis, mana manchakuranllapachu. Chaymi ashwan wanuypaq katinmapis wanunanllapapaqqa listuna karanllapa. 12Chayraykumi kananqa, ¡syilukuna kusata aligriyayllapa! ¡Chaynulla unaq syilupi kawsaqkuna, kusata aligriyayllapa! ¡Piru imananqallaparaq chay pachapi, mar yakupi kawsaqkunaqa! Chaqa dyabluqami mananashi payqa achka tyimputanachu kawsayanqa nir yach'arqa, kay pachaman itakamutinllapa shamusha kusalata piñakur qamkunata qischashunanllapapaq". 13Chay dragonta kay pachaman itakamutinllapaqami, chay warmi, ullqituta wamrakustusha karan chaypa ikinta riran mana allinta rurananpaq. 14Piru chay warmisitataqami kuchakpa ishkay kusala atun alankunata quranllapa, maypich'i Dyus, lugarta paypaq kamkachisha karan, chayman parir rinanpaq. Chayna chay largu kuru yupay dragonmantaqa alsakananpaq. Chaqa chay lugarpiri kimsa añu- y-midyuta qarananllapapaq karan. 15Chaymi ashwan chay largu kuru yupay dragonqa aqrunmanta kusala achka yakuta itakuran, chayna riyupaq tikrakar chay warmitaqa aysach'ananpaq. 16Piru pachami chay warmitaqa yanaparan. Chaqa pachaqami kich'akar, chay dragon aqrunmanta riyuta itakushantaqa limpu upyaq yupay chakichiran. 17Chaynu pasatinmi, ashwan chay dragonqa kusalata chay warmiwanqa piñakuran. Chaymi chay warmita mana imanupis ima mana allinta rurayta puytiranchu. Chaymi ashwan chay warmipa wakin ayllun kaqkuna, Dyus mantakushankunata kasur, Jesucristulapi kunfyakar, paypaq yach'achikuqkunatana qischaq qallariran. 18Chaymantaqami chay dragonqa, rir mar yakupa manyanpi shar kidaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\