Apocalipsis 16

1Chaymantaqami uk kusala jwirti rimay Dyusta adurananllapa wasimantaqa, chay syiti angelkunata kaynu niqta uyaparay: "Rir chay syiti kupaykillapapi Dyuspa kastigun kaqkunataqa ich'ayllapa pachaman" nir. 2Chaynu nitinllapami chay punta kaq angelqa, rir chay kupanpi kaqtaqa ich'aran pachaman. Chaymi tukuy runakuna chay munstrupa siñalninta purichir chaynulla imagenninta aduraqkunapiqa kusala saqra nanay qiri rikariran. 3Chaymanta chay ishkay kaq a'ngel, rir chay kupanpi kaqtaqa ich'aran mar yakuman. Chaymi chay mar yakuqa yawarpaq tikrakaran, imanutaq uk runata wanuchitinllapa yawarnin shamun chaynu. Chayraykumi chay mar yakupi kawsaqkunaqa tukuyla wanuranllapa. 4Chaymanta chay kimsa kaq angelqa, chay kupanpi kaqtaqa ich'aran riyukunaman, yaku nasimunanman ima. Chaymi chaykunapis yawarllapaq tikrakaran. 5Chaymanta chay a'ngel yakuta rikaq chayqa, Tayta Dyusta kaynu niqta uyaparay: "Qammi imatapis karanlata rikaq kar, runakunataqa kastigashayki. Chaqa qammi kusa allinla Amituy kanki. Chaynulla unaymanta, kananpis qamlla kanki. 6Chay runakunata kanan yawarta ima upyachir wanuchishaykiqami kusala allin kasha. Chaqa paykunami qampa allinla kaq akrashaykikunata, rimaqnikikunata ima yawarninta ich'achir wanuchiranllapa" nir. 7Chaymantami uyaparaypis Dyusta adurananllapa altarmanta kaynu niqta: "Amituy Dyus, tukuy imata puytiq, Qammi kananqa tukuyta rikar yach'ashayki imanu rurashanllapanulla" nir. 8Chaymanta chay kwatru kaq angelqa, chay kupanpi kaqtaqa ich'aran rupayman. Chaymi rupayqa kusala jwirtita rupayar tukuyla runakunata rupachinanpaqna niran. 9Chaymi tukuyla kusa saqrata ruparanllapa. Piru chaynumapis, manamiri Dyusta kasur alabanaranllapalamapischu. Ashwanmi Dyus chay saqra kastigukunamanta washakuqpaqqa, kusala mana allinkunata rimaranllapa. 10Chaymanta chay sinku kaq angelqa, chay kupanpi chaytaqa chay munstru mantakuyashanman ich'aran. Chaymi chay munstru mantakuyashanqa kusala tutaparaq intiruna kidaran. Chaymi runakunaqa, kusala nanaywan qallunmatapis kaniyaqllapa ima. 11Piru chaynumapismi, chay mana allin rurayashankunataqa mana dijaranllapachu. Ashwanmi chay qirinllaparayku kusalata nanachikurllapaqa, syilupi Dyuspaqqa kusala mana allinkunata ima rimaranllapa. 12Chaymanta chay saysi kaq angelqa, chay kupanpi kaqtaqa ich'aran chay atun riyu Eufrates shutiqman. Chaymi chay riyuqa limpu chakiran. Chaynu chakitinmi, chayllata orientilawmanta kaq mantakuqkunaqa pasaranllapa. 13Chaymantami rikaray, chay dragonpa, munstrupa, chaynulla chay llullakur yach'achikuqpa aqrunmantaqa, sapu yupay kimsa mana allin ispiritukuna lluqshimuqta. 14Chaykunaqami, dyablumanta karanllapa. Chaynu karmi mana rikashanchik imakunata, chaynulla milagrukunata ima ruraqllapa. Chaymi ashwan wakta kayta shikwakaranllapa tukuyla kay pachapi mantakuqkunata tantananpaqna. Chaynuqami ruraran, tukuy imatapis puytiq Tayta Dyus ima diyami tukuyta rikar yach'ayanqa chay diyaqa, paykunaqa Dyuswan maqanakur shachinakuyta kamananllapapaq. 15Chaymantami Amitunchikpis kaynu nimaqta uyaparay: "Allita intrakayllapa. Chaqa nuqaqami manapis yach'ayatkillapachu imanutaq uk suwakuqmaqa illaqmanta rikarimur suwakun, chaynu rikarimushaq. Chaymi mayqanpis rikch'akusha yupaylla kar kasumar, rach'panta kuytakuq chaykunaqami, kusa shumaqna kanqa. Chaqa chaynuqami manana lirila puriq yupay pinqakuq yupaynachu kanqallapa" nir. 16Piru chay kimsa dyablumanta kaq ispiritukunaqa, tukuyla mantakuqkunata tantaran chay uk lugar hebreo rimaypiqa |iArmagedo'n|r ninllapa chay lugarpi. 17Chaymantami chay syiti kaq angelqa, chay kupanpi kaqtaqa ich'aran unaq wayrallapi. Chaymi syilupi adurana wasipi chay mantakuna samanamantaqa uk kusala jwirti rimayta uyaray. Chay rimaymi kaynu niyaran: "¡Tukuymi rurakashana!" nir. 18Chaynu nitinmi chay kutilla kusata rilamparan, kunyaran, lanyaran, pachamapis rajakanankaman kuyuran unay kuyushankunamantaqa masta. Chaqa chaynuqami, mana kuyushachu karan, runakuna kay pachapi kawsaq qallarishanmanta-pachaqa. 19Chaymi chay kusala atun pwiblu Babiloniaqa, kimsa partipaq wakman kayman tikrakaran. Chaynulla tukuy pachapi pwiblukunaqa limpu rataranllapa. Chaymanta Dyusqa yarpuran chay kusala atun pwiblu Babiloniapaq. Chayna chay pwiblupi kaqkunataqa, Dyus piñakushanrayku, kastigananpaq kusala qischakaypaq ubapa yakun binuta upyachinanpaq niran. 20Chaynumi tukuyla mar yakupa ch'aypinlapi pwiblitu kaqkuna, sirkakunamapis, limpu chinqar tukukaran. 21Chaymi ashwan unaq syilumantaqa ratamuran manchaypaq saqra granisu runakunamanqa. Chay granisuqami ukla, kwarinta kiluta yupay llashaqmapis. Piru chaynu katinmapis, chay granisurayku runakunaqa, kusala mana allinkunata rimaran Dyuspaqqa. Chaqa mana agwantaypaq kusala saqra kastiguri karan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\