Apocalipsis 18

1Chaymantaqami, qashan chapakurqa rikaray uk a'ngel syilumanta ishkimuqta. Piru chayqami kusala pudirniyjun karan. Chaymi chay llipyayninwan pachamapis achkiraq intiru kidaran. 2Chay angelqami kusala jwirtita kaynu niyaran: "¡Kananqami chay kusala mana allinta rurachikuq pwiblu Babiloniaqa limpu chinqashana! ¡Chaymi kananqa chay pwibluqa dyablukunapa, chaynulla chay mana allin ispiritukunapa wasinpaq tikrakasha! ¡Chaynulla chay millanaypaq pariq kurukunapa qushan yupaypaqmi tikrakashallapa! 3Chaqa chay pwiblumanta kaqkuna kusala mana allinta rurar kawsashanllaparaykumi, uklaw pwiblumanta kaqkuna, chaynulla uklaw nasyunmanta mantakuqkunapis imanutaq uk warmi ukwan ukwan punuqmaqa Tayta Dyuspaq kusala saqra mana allinta tukur mach'asha yupayna kawsan, chaynumi kawsaranllapa. Chaymi ashwan chay pwiblupiqa tukuy lugarmanta rantikuqkunamapis, tukuy ima munashanllapata rantikutin, sunsunu rantitinllapa kusalata qillaynikuranllapa". 4Chaymantami qashan unaq syilumanta kaynu niqta uyaparay: "Qamkuna tukuyla nuqapi kriyiqkunaqa, chay pwiblumanta lluqshiyllapa. Chayna ama paykuna yupayqa uchakunaykillapapaq. Chaynuqami manana paykuna yupayqa kastigakanaykillapapaqnachu. 5Chaqa chay runakuna uchakushanqami, ima unaqkaman quturaq yupay kay syilumanmapis ch'amuyanna. Chaymi ashwan nuqa Dyusnikillapaqa yach'ayani ima mana allinkunata rurashaykillapamatapis. 6Chay pwiblumanta runakuna imanutaq wakinkunata qischaran chaynulla paykunatapis qischanqallapa. Ashwanmi chay qischakushanmantaqa, ishkay chaynuta yupay masta qischakanqallapa. Chaymi chay ubapa yakunta upyachikuq yupay wakinkunata qischashanmantaqa, ishkay chaynuta yupay kusala jwirtita kamkachir qunqallapa. 7Chaynuqami kusalata qischakanqallapa. Chaqa paykunamaqa kusana kanchikllapa nir, mana pinqakuqllapalamapischu. Chaymi ashwan shunqunpi kusalata alabakar niyaqllapa: 'Kaypiqami uk warmi riyna yupay tayanchikllapa. Chaymi byuda warmi yupayqa maydiyapis mana qischakashunllapachu' nir. 8Chayraykumi chaynu niqkunapaqqa kusala saqra qischakay uk diyalapi shamutin wanunqallapa, llakinqallapa, mallaqnanqallapa ima. Chaynulla ninawan rupar ima qischakanqallapa. Chaqa tukuy imata puytiq Dyus Amitunchikmi, paykunaqa chaynu kastigakananpaq nishana. 9"Chaynulla chay pwiblu Babilonia ukwan ukwan punuq warmi yupay limpu quntay intiru tikrakatinqa kay pachamanta mantakuqkunaqa kusalata llakir, waqanqallapa ima. Chaqa chay mantakuqkunaqami yach'achikushanllapata kasur yanqa dyus nishanllapakunata adurar ima kawsaqllapa. Chaynulla imata rantikutinllapamapis sunsunulla imatapis munashanllapata rantir kawsaranllapa. 10Piru chay pwibluwan pulla kastigakayta manchakurmi mantakuqkunaqa wakaqllapi kidar kaynu niyaranllapa: '¡Akakaw, qammi Babilonia kusala riqsikasha pwiblu, kusala puytiq pwiblu karayki! Piru imanutaq dasla qammanqa kastiguqa ch'amun' nir. 11"Chaynullami tukuy pachamanta chay pwiblupi rantikuqkunapis kusalata chay pwiblupaq llakir waqanqallapa. Chaqa mananari mayqanpis chay rantikuyashan imanllapakunata rantinanpaqqa kanqallapanachu. 12Chaymi manana chay urukunata, suqu qillaykunata, shumaq rumi pirlakunata, shumaq rach'pakunata, seda rach'pakunata, muradawan chupika rach'pakunata, tukuy mutkiypaq qirukunata, marfilmanta, qirumanta, brunsimanta, jyirrumanta, marmulmanta imakuna rurakashamatapis rantikunqallapanachu. 13Chaynulla mananami rantinqallapanachu kanilakunata, kusala mutkiypaq insinsyukunata, mirrata, mutkiypaqla ulurkunata, ubapa yakun binuta, asaytita, shumaq arinakunata, trigukunata, animalkunata, uyshakunata, kaballukunata, karrukunata. Chaynulla mananami rantikunqallapanachu mayqan runatapis sirbikunanpaqqa. 14"Chaymi chay pwiblutaqa, kaynu ninqallapa: '¡Mananari chay kusala mishki frutakuna qamta kusalata gustashuq chaykunamapis kannachu! ¡Chaqa tukuy tyimpupaqmi chinqasha, tukuy shumaq imayki kaqkunamapis!' 15Chaqa tukuy imata chay pwiblupi rantikur, kusa imayjun tikrakasha chaykunamapismi Dyusmanta shamusha kaq kastiguta rikar manchakur wakaqllapi kidanqallapa. Chaymi chay pwiblupaq kusalata llakir ima waqanqallapa. 16Kaynumi niyanqallapapis: '¡Akakaw, kusala shumaq pwiblu! Qammi uk warmi kusala shumaq rach'pawan mudakusha yupay karayki. Chaynulla kusala shumaq muradawan chupika rach'pawan mudakusha yupaymi karayki. Chaqa chay rach'paykikunapismi, manyankunaqa uruwan, kusala shumaq rumi pirlakunawan lusichikasha yupay karan. 17¡Piru chaynu kasha katinmapismi, dasla tukuy imaykikuna kaqkunaqa tukukasha chunllala!' "Barkukunata mar yakupi purichiqkuna, chaynulla chay mar yakupi trabajar imanta tarikuqkunapismi, chay pwiblumantaqa largu mayllapi kidashallapa, 18chay pwiblumanta quntay iqamuqta rikar. Chaymi kaynu nir qaych'akunqallapa: '¿Mayqan pwiblunari kay pwiblu yupayqa kanqa?' nir. 19Chaymi umanllapaman allpakunata ich'anqallapa kusalata llakir waqar ima. Chaynulla kaynu nirmi qaych'akunqallapapis: '¡Akakaw, kusala shumaq pwiblu! Qampi ima kaqkunawanmi, chay barkuyjunkunaqa kusala imayjunpaq tikrakaranllapa. ¡Piru chaynu kasha katinmapis daslami tukuy imaykikunapis limpu chinqasha! 20Chayraykumi unaq syilupi kaqkuna, chay pwibluraykumi aligriyayllapa. Chaynulla qamkuna Dyuspa allinla akrashan kaqkuna, apustulkuna, Dyuspa rimaqninkunapis aligriyayllapa. Chaqa Dyusqami chay pwibluta kastigarqa, allinta rurasha qamkunapaqqa' ". 21Chaymantami uk kusala puytiq a'ngel uk rumita alsaran. Chay rumiqami kutakunapaq rumi yupay karan. Piru chay rumitaqami mar yakuman itakurqa, kaynu niran: "Qam kusala riqsikasha pwiblu Babilonia, kaynumi qampis itakukanki ruri mayman. Chayna mana mayqanpis qashanqa rikashunqallapanachu. 22Chaynulla manami qashanqa masqa uyapanqallapachu kallikikunapi arpawan, kinakunawan, trumpitakunawan shumaq takiqkunataqa. Chaynullami manana kanqallapanachu imapi trabajaqkunamapis. Manami uyapakanqapischu kutakuqkunamatapis. 23Chaynulla manami qampiqa uk bilalamapis achkiranqanachu. Chaynulla manami uyapakanqanachu uk kidamyintu fyistata rurar laqyaqkunamatapis. Michka chaypi rantikuqkuna tukuy pachakunamanta kusa riqsikasha katin, qam wasqakur ima tukuyla nasyunkunata llullachisha katkimapis, manami masqa imatapis rikanqallapanachu nir. 24Chaqa chay pwiblupiqami, Dyuspa rimaqninkunapa yawarninkunata tarikasha. Chaynulla Dyuspi kriyiqkunapa yawarninta tarikasha. Chaynulla tukuy pachapi wanuchikashakunapa yawarninta imami tarikashamapis".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\