Apocalipsis 19

1Chaymantaqami unaq syilumanta kusala achka runakuna yupay laqyaqta uyaparay. Chay rimay laqyaqqami kaynu niyaq: "¡Kusala alabakashami kanqa Amitunchikqa! Chaqa Taytanchik Dyusqami kusala shumaq kar washamashanchikllapa. Chaynulla tukuy tyimpupaq mantakun, kusala puytiq ima. 2Chaqa paymi mayqantapis, karanta rikar yach'an imanu katinllapamapis. Chaynulla paymi chay ukwan ukwan punuq warmi yupay pwiblutaqa kastigasha. Chaqa chay pwibluqami, tukuyla runakunata kusala mana allinkunata rurar uchakuchiran. Chaymi chay pwiblutaqa chaynu rurasha, Dyuspa sirbiqninkunata wanuchishanllaparayku ima". 3Chaymantaqa qashan kaynu niranllapa: "¡Kusala alabakashami kanqa Amitunchikqa! Chaymi chay pwiblu rupashapa quntayninqa, tukuy tyimpupaq quntayanqalla" nir. 4Nataq chay binti-kwatru (24) rukukuna, chaynulla chay kwatru kawsaqkunapis, qunqurir pachakaman pukch'irar Dyusta aduraranllapa. Chaqa Dyusqami chay mantakuna samananpi tayaran. Chaymi kaynu niyaqllapa: "¡Chaynumi kanqa! ¡Kusala alabakashami kanqa Amitunchikqa!" nir. 5Chaymantami chay mantakuna samanamanta uk rimayta uyaparay kaynu niqta: "¡Alabayllapa Dyusninchikta, Payta manchar sirbir kawsaqkuna, taksha kaqkuna chaynulla atun kaqkunamapis!" nir. 6Chaymantaqami qashan uyaraypis kusa achka runakuna laqyaqta yupay. Chay laqyayqami achka yaku raqrata shamuq yupay karan. Chaynulla kusala jwirti kunya yupaymi karan. Chaymi niyaran: "¡Kusala alabakashami kanqa Amitunchikqa! Chaqa Amitunchik Dyus tukuy imata rurayta puytiqqami, mantakuyanna nir. 7Chaymi kusalata aligriyar payta alabar takichiypaqllapa. Chaqa pay kasarananpaq uraqami ch'amushana. Chaymi chay warmin kananpaq kaqqa, kusatana kamakasha. 8Piru chay warmi kasarananpaq kaqtaqami Tayta Dyusqa mudachisha kusala shumaq yuraq intiru llipyalla rach'pawan". Chaqa chay yuraq intiru mudananqami intrachimanchikllapa, Dyus akrashan kaqkunapa allinla rurayninkunapaq. 9Chaymantaqami uk angelqa nimaran: "Kayta iskribiy: 'Kusa shumaqmi kanqa chay Uyshita kasarananpaq fyistaman, rinanpaq kunachikashakunaqa' nir". Chaynulla niranpis: "Kay nishushayqami, Dyusninchik chiqapta nishankuna" nir. 10Chaynu nimatinqami, naypanpi qunqurir aduraq ch'urakaray. Piru payqami nimaran: "Jesu's nishankunaqami kusata animachimanchik paylapaq yach'achikur paylata aduranallapapaq nir. Chayraykumi ama nuqata aduramarchu, ashwan Taytanchik Dyuslata adurayllapa. Chaqa nuqaqami, qam, chaynulla chay wakinkuna, Jesu's yach'achikushanta kasuqkuna yupaylla Dyuspa sirbiqninla kani" nir. 11Chaymantaqami rikaray syilu kich'akashata. Chaymi chay syilu kich'akashamantaqa rikarimuran uk yuraq kaballu. Nataq chay anan taq-shuypaqa, shutiq |scKARANLA|d chaynulla |scCHIQAP KAQLA|d. Chaqa imatapis karantari rikar yach'an. Chaymi ashwan guerrakunata rurayaq. 12Nawinkunaqami, nina ratakuq yupay llipyarayaq. Nataq umanpi-shuypaqa apayaq achka kurunakunata. Chaynulla umanpiqa uk shuti iskribikasha kayaq. Piru chay iskribikasha chaytaqami, payla intrakaq. 13Rach'panqami yawarwan tullpukasha kayaq. Nataq shutin-shuypaqa intrachimanchik |scTAYTA DYUSPA RIMANAN|d nir. 14Chaynulla paypa ikintaqami, unaq syilumanta suldadukuna riyaqllapa, kusala shumaq yuraq intiru rach'pakunata yakakusha. Piru chay suldadukunaqami tukuyninllapa yuraq kaballupa anan tashalla riyaranllapa. 15Nataq chay mantakuqpa shiminmantaqami, yarqamuyaq kusala filuyjun ispada, chaywanna tukuyla nasyunmanta kaqkunata chuqrir binsinanpaq. Chayqami mantakuyanqa jyirru baranwan. Chaynulla chay kusalata puytiq Tayta Dyusqa piñakur chay mana allinta ruraqkunapataqa yawarninmatapis limpu qapinqa imanutaq ubapa yakunta sarur lluqshichinllapa chaynu. 16Chaqa rach'panpi, chaynulla ch'ankanpiqami, kaynu iskribikasha kayaq: "Tukuy mantakuqkunapa mantaqnin. Chaynulla Amitunchikqami tukuypa amunllapa" nir. 17Chaymantami rikaray uk a'ngel rupaypi shaqta. Chaymi chay angelqa, syilupa ch'aypinpi tukuy pariq kurukunata kusala jwirtita kaynu niyaq: "¡Shamur tantakayllapa! Chaqa Dyusmi, mikunaykillapapaq uraqa ch'amushana nisha. 18Chayna qamkunaqa tukuy mantakuqkunapa kwirpunta mikunkillapa. Chaynulla mikunkillapapis suldadukunata, kusa puytiq runakunata, kaballukunata, chaynulla chay kaballukunapa anan taq chaykunata ima. Chaynullami mikunkillapa tukuyta, sirbikuqkunata, mana sirbikuqkunata, taksha kaqkunata, atun kaqkunamatapis ima" nir. 19Chaymantami rikaraypis chay munstruta, chaynulla tukuyla mantakuqkuna suldadunkunawan pulla kaqta. Paykunaqami tantakasha karanllapa maqanakunanllapapaq chay yuraq kaballupa anan tasha chaywan, chaynulla suldadunkunawanpis. 20Chaymantami chay manchaypaq munstrutaqa, prisuranllapa chay llullakur yach'achikur puriq chaywan pullata. Chaqa chay llullakur yach'achikuqqami kusa ukman milagrukunata rurasha karan runakuna rikar chay munstrupina kriyinanllapapaq. Chaynu chay milagrukunata rurarmi, chay llullakur yach'achikuqqa, ukkunata llullachitin chay munstrupa markanta ch'urakur, ashwan chay imagenninmatapis aduraranllapa. Chaymi chay munstruta, chaynulla chay llullakur yach'achikuqtapis, kawsaqllata itakuranllapa chay quch'api asufriwan nina kusalata ratakuqmanna. 21Nataq chay wakinkuna-shuypaqa, chay kaballupa anan tasha chaypa shiminmanta ispada yarqamuq chayllawan wanuchikaranllapa. Chaymi tukuyla pariq kurukunaqa tiqllananllapakaman mikuranllapa chay wanushakunapa kwirpunllapakunataqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\