Apocalipsis 4

1Chaymantaqami nuqaqa unaq syiluman chapakurqa, rikaray uk punku kich'allata. Chaymi chay punta rimaypi uk trumpita waqaqta yupay uyapashayta qashan uyaparay kaynu nimaqta: "Iqamuy kayman. Chaymantami rikachishayki tukuy ima pasananpaq chaykunamatapis" nir. 2Chaynu nir willamatinmi Santu Ispirituqa chay kutilla kusa shumaq imakunata rikapakuchimaran. Chaymi chay kutilla, syilupi rikaraypis uk mantakunanllapa lugarta. Chaypimi uk tasha mantakuyaq. 3Piru chay mantakuna samanapi taqqami, kusala shumaq llipyala rumi jaspi, chaynulla chay rumi kurnalina yupay qaqllayjun karan. Nataq chay tayashan ridurninpi-shuypaqami, inap shayaran chay ismiralda rumisitu yupay kusa llipyala. 4Chaynullami chay ridurninpiqa, rikaraypis binti-kwatru (24) samanakunata. Chaykunapiqami chay binti-kwatru rukukuna taqta rikaray. Paykunaqami kusala yuraq intiru rach'payjun, chaynulla urumanta rurakasha kurunata umakusha samayaranllapa. 5Chay mantakunan tayashanmantaqami rilampayaran, kusalata kunya lanyayaran ima. Nataq naypanpi-shuypaqami, syiti bilakuna kusalata ratakuyaran. Chay bilakunaqami, Dyuspa syiti Ispiritunkuna karan. 6Chay mantakunan tayashanpa naypanpiqa mar yakuchu imach'i karan, kristal yupay kusala chuyita. Nataq chay samanapa yatalan ridurninpiqami, kwatru kawsaqkuna karanllapa. Paykunaqami tukuy intirunta nawiyjun karanllapa, nawpanlawta ikilawta ima. 7Piru chay kawsaqkunamanta ukqami uk liyun yupay karan. Nataq chay ikillan chay-shuypaqa uk turu yupay karan. Uk-shuypaqa runa yupay qaqllayjun karan. Nataq chay kwatru kaq chay-shuypaqa atun kuchak pariq yupay karan. 8Chaymi chay kwatru kawsaqkunaqa, tukuynin saysi alayjunlla karanllapa. Piru chay alankunaqami tukuy intirunta nawiyjunlla karanllapa, analawta rurilawta ima. Piru tukuyninmi unaqpis tutapis mana shaykuq kaynu niyaranllapa: "Kusala allin, kusala allin, kusala allinmi mana uchayjun Amitunchikllapa Tayta Dyus tukuy imata puytiqqa. Chaqa paymi unaymanta karanllana. Chaynulla kananpis kanlla. Chaymi maydiyapis shamunqa" nir. 9- 10Chaymi imuraspis chay kwatru kawsaqkuna chay mantakuna samanapi taq tukuy tyimpu kawsaqta kusala puytiq, chaynulla kusala shumaqmi kanki nir alabachitinqa, chay binti-kwatru (24) rukukunaqa naypanpi qunqurir aduraranllapa. Chayna chay kurunankunata umakushanmatapis urqur chay mantakunan samanapa naypanman ch'urar kaynu niyaranllapa: 11"Qammi Amituy, nuqakunapa Dyusniy. Qammi tukuy tyimpupaq mantakunki. Qammi kusala puytiq kar, tukuy imatapis munashaykinulla rurashayki. Chaymi qam munatki chay rurashaykikunaqa kananpis kanlla. Chayraykumi qamqa kusala shumaq kanki alabakanaykipaqqa" nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\