Apocalipsis 5

1Nuqa Juanmi chay rikapakuchimashanpi rikaray, chay shumaq mantakuna samanapi taqqami, allilaw makinpi uk libru pillukashata charikusha taqta. Chay libruqami rurinpi, ananpi ima iskribikasha karan. Piru chay pillukashaqami chaymanta chaymanta allila kirpakasha karan syiti partipi napawan. 2Chaynullami rikaraypis uk kusala puytiq a'ngel kusa jwirtita kaynu tapukuqta: "¿Mayqantaq puytiyanqa kay napakunawan pigakashata kich'aytaqa?" nir. 3Piru manami mayqanpis syilupi, pachapi, chaynulla pacha ruripi kaqkunamapis chayta kich'ar rikananlapaqmapis kaqllapachu. 4Chaynu chay pillukasha libruta kich'ar, rikananlapaqmapis mana mayqanpis kashanraykumi nuqaqa kusalata waqayaray. 5Piru chay kriyiqkunata rikaq rukukunamanta ukqami nimaran: "Ama waqaynachu. Chaqa chay Judapa ayllun liyun yupay, chaynulla gubyirnu Davidmanta kaqqami, tukuy mana allin kaqtaqa binsishana. Paymi chay pillukar syiti partipi napakasha librutaqa kach'achir kich'ayta puytinqa" nir. 6Chaymantaqami chay mantakuna samanapa, chaynulla chay kwatru kawsaqkunapa, chay rukukunapa ch'aypinpiqa, rikaray uk Uyshita shaqta. Piru chay Uyshitaqami wanur kawsamusha yupay yarpuchimaran. Syiti kachuyjun, chaynulla syiti nawiyjunmi karan. Chaykunaqami intrachimanchik, Dyuspa syiti Ispiritunkuna tukuyla pachaman kach'amushankuna karan nir. 7Chay Uyshitaqami rir, chay libru pillukashata aypamuran chay mantakuna samanapi taqpa allilaw makinmantaqa. 8Chaynu aypatinqami, chay kwatru kawsaqkuna, chaynulla chay binti-kwatru (24) rukukunaqa tukuynin chay Uyshitapa naypanpi qunquriranllapa. Paykunaqami tukuynin arpakunata, urumanta rurakasha kupa insinsyuyjunkunata ima charikusha karanllapa. Kay insinsyukunaqami intrachimanchik Dyuspa allinla kaqninkuna mañakushan nir. 9Chaymi paykunaqa mushuq takikunata kaynu nir takiyaranllapa: "Qamlami chay pillukasha libruta aypar, napakashanmatapis kich'ayta puytinki. Chaqa qam wanur yawarnikita ich'armi, Tayta Dyuspaqna rantimashaykillapa tukuy ayllukunamanta, ukman rimaykunapi rimaqkunamanta, tukuy pwiblukunamanta ima. Chaynulla uklaw nasyunmanta kaqkunatapis. 10Chaymi chay akrashaykikunataqa uk mantakuq kananpaq, chaynulla kurakunapaq yupaymi tikrashayki Taytanchik Dyusllata sirbinanllapapaq. Chaymi chay akrashaykikunaqa tukuyla pachakunapi mantakuq imana kanqallapa". 11Chaymanta chapakur-shuypaqami, achka angelkuna rimaqta uyaparay. Chay angelkunaqami chay mantakuna samananpa, chay kwatru kawsaqkunapa, chay rukukunapa ridurninpi karanllapa. Piru paykunaqami kusala manchaypaq achka karanllapa. 12Paykunaqami kusa jwirtita rimar kaynu niyaranllapa: "¡Chay Uyshitatami wanuchiranllapa! ¡Chaymi payqa kusala pudirniyjun, tukuy imata aypananpaq, kusa yach'ayniyjun, kusa jwirsayjun, mantakuq ima kananpaq kusala shumaq! ¡Chaynulla kusala alabakasha imami kanqapis!" nir. 13Qashanpismi uyaparay, Dyus tukuy rurashankuna syilupi kaqkuna, pachapi kaqkuna, chaynulla pacha ruripi kaqkuna, mar yakupi kaqkuna kaynu niqta: "¡Chay mantakuna samanapi taqta, chaynulla chay Uyshitatami, kusata alabaypaq, imata rurashanpaq payji niypaq! ¡Chaynullami payqa kusa mantakuq, kusa shumaq, kusa puytiq ima kanqa tukuy tyimpupaq!" nir. 14Chaynu nitinllapami, chay kwatru kawsaqkunaqa niyaranllapa: "¡Chaynumi kanqa!" nir. Chaymi chay binti-kwatru (24) rukukunaqa naypanllapapi qunqurir [chay tukuy tyimpu kawsaqta] adurayaranllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\