Apocalipsis 6

1Chaymanta qashan chapakurqa rikaray imanumi chay Uyshitaqa chay librupa syiti napankunamanta, punta kaq napakasha kaqta kich'aq qallariqta. Chaymantami uyaparay chay kwatru kawsaqkunamanta ukqa, kunya yupay kusala jwirtita kaynu niqta: "¡Shamuy!" nir. 2Chaymi chapakurqa rikaray uk yuraq kaballuta. Chay kaballupa anan taqqami, makinpi arkuwan flichata charikusha karan. Chaymantami quranllapa uk kurunata. Chaymi kusala puytiqpaqna tikrakar, riran maypipis tukuy imatapis binsinanpaq. 3Chaymanta chay Uyshita ishkay kaq napakashata kich'atinqa, chay ishkay kaq kawsaqqa kaynu niqta uyaparay: "¡Shamuy!" nir. 4Chaymi rikayatiy qashan yarqamuran uk kaballu. Chay kaballuqami chupika intiru karan. Nataq anan taqta-shuypaqa kusa puytiqpaq tikraranllapa. Chayna tukuyla runakuna shumaqta tayatinllapamapis, pay ch'iqninachitinllapa paynin paynin wanuchinakunanllapapaq. Chaypaqmi kusala atun ispadata quranllapamapis. 5Chaymanta chay Uyshita kimsa kaq napakashata kich'atinqami, uyaray chay kawsaqkunamanta kimsa kaq chayqa, kaynu niqta: "¡Shamuy!" nir. Chaymi chapakurqa rikaray uk yana kaballuta. Nataq chay anan taq chayqami makinpi charikusha karan uk balansata. 6Chaymantami chay kwatru kawsaqkunapa ch'aypinmantaqa uyaray uk rimay kaynu niqta: "Mayqanpis uk diyata trabajashanwanqami uk kilu triguta manaqa kimsa kilu sibadalata rantiyta puytinqa. Piru chay asaytiwan, binuta rantinatin-shuypaqa ama willatkichu michkatapis rantinqa" nir. 7Chaymanta chay Uyshita kwatru kaq napakashata kich'atinqami, uyaray chay kwatru kaq kawsaqqa kaynu niqta: "¡Shamuy!" nir. 8Chaymi chapakurqa rikaray aya rupay yupay uk qarwalla kaballuta. Nataq chay anan taqqami shutiq, "Wanuy". Chaypa ikintaqami shamuyaq uk. Payqami ayakunapa tanan chay karan. Chaymi chaytaqa pudirta quran, tukuy pachamanta kwarta partin kaqta wanuchinanpaq guerrakunawan, mallaqwan, qishaywan, chaynulla kay pachapi kaq kusala manchaypaq animalkunawan ima. 9Chaymanta chay Uyshita sinku kaq napakashata kich'atinqami, altarpa ch'akinpi rikaray Dyuspa shumaq rimayninta parlakur shumaqta kawsashanrayku wanushakunapa almankunata. 10Chaymi paykunaqa, kusala jwirtita kaynu niyaranllapa: "Kusala puytiq, kusa allin, imatapis karanta ruraq Taytayllapa Dyus, ¿maydiyataq rikar yach'ayanki kanqa tukuyla chay runakuna imata rurashankunataqa? ¿Maydiyataq paykunatapis wanuchiyanki kanqa wanuchimashanllaparaykuqa?" nir 11Chaynu nitinllapami yuraq rach'pakunata quranllapa. Chaynullami willaranllapapis, samaskiyllaparaq uk tyimpullataqa, Jesucristupaq qamkuna yupaylla uknikikuna yach'achikuqkunata wanuchinanllapakaman nir. 12Chaymanta chay Uyshita saysi kaq napakashata kich'atinqa, chapakur rikaray kusala saqrata pacha kuyuqta. Chaymi rupaymapis yana intirupaq tikrakaran, imanutaq wanutinllapa lutu rach'pata yakakunllapa chaynu. Nataq killa-shuypaqa, chupika intirupaq tikrakaran, yawar yupaylla. 13Chaynulla qullarkuna-shuypaqa syilumanta ratamuran pachaman, imanutaq kusala jwirti wayra shamutinmaqa llullu iguskunamapis ratamun chaynu. 14Chaymi syilumapis chinqaran uk papil pillukaq yupay. Chaynullami mar yaku ch'aypipi pacha kaqkuna, chaynulla tukuyla sirkakuna imamapis, chay kashanmantaqa uklawman ashuranllapa. 15Tukuy pachapi mantakuqkunaqami, sirkakunapa qichqankunapi, mach'aykunapi ima pakakuranllapa. Paykunaqami tantakar kusa puytiqkunawan, suldadukunapa mantaqninkunawan, kusa nisha runakunawan, kusa imayjun kaqkunawan, sirbikuqkunawan, mana sirbikuqkunawan ima pakakuranllapa. 16Chaymi chay sirkakunata, qaqakunata imaqa niyaqllapa: "¡Anayllapaman ratamur pakamayllapa chay mantakuna samanapi taqpa naypanmanta, chaynulla chay Uyshita piñakushanmanta ima! 17Chaqa paykuna kastigakunanpaq diyaqami ch'amushana. ¿Mayqannari shachinakuyta puytinqa paypa kastigunmantaqa?" nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\