Apocalipsis 7

1Tukuy chaykunata rikashana karqami, rikapakuyniypiqa qashan rikaray, kwatru angelkuna, nortilawpi, surlawpi, estilawpi, oestilawpi shaqta. Paykunaqami wayrata arkayaranllapa pachaman, mar yakuman, chaynulla qirukunamanpis ama pukakamunanpaq. 2Chaynullami rikaraypis uk a'ngel rupay iqamunanlawmanta shamuqta. Chay angelqami chiqap kawsaq Dyuspa siyunta charikusha karan. Nataq chay kwatru angelkuna-shuypaqami pudirta ayparanllapa pachata, mar yakuta ima mana allinkunata rurananllapapaq. Chaymi chay a'ngel siyuta charikusha shamuqqa, kusala jwirtita qayakur chay wakin angelkunataqa kaynu niran: 3"Amaraqmi pachata, mar yakuta, qirukunatapis mana allinkunataqa rurankillaparaqchu. Chaqa manaraqmi Dyusninchikpa sirbiqninkunapa urkunpi siyuta ch'urayanillaparaqchu" nir. 4Chaymanta-shuypaqami uyaparay: Tukuyla Israel ayllukunamanta siyakasha kaqkunaqa 144,000 karanllapa nir. Kaynumi karanllapa: 5Judapa ayllunmanta 12,000, Rubenpa ayllunmanta 12,000, Gadpa ayllunmanta 12,000, 6Aserpa ayllunmanta 12,000, Neftalipa ayllunmanta 12,000, Manasespa ayllunmanta 12,000, 7Simeonpa ayllunmanta 12,000, Levipa ayllunmanta 12,000, Isacarpa ayllunmanta 12,000, 8Zabulonpa ayllunmanta 12,000, Josipa ayllunmanta 12,000, Benjaminpa ayllunmantapis 12,000 ima. 9Chaymanta chapakurqami rikaray, mana yupaymatapis puytiypaq kusala manchaypaq achka runakunata. Paykunaqami uklaw nasyunkunamanta, ukman ayllukunamanta, ukman rimaypi rimaqkunamanta, tukuy pwiblukunamanta ima karanllapa. Paykunaqami shayaranllapa chay mantakuna samanapa naypanpi, chay Uyshitapa naypanpi ima. Tukuyninmi yuraq intiru rach'payjun, chaynulla chay ramus shutiq qirupa rapranta charikushalla karanllapa. 10Chaymi kusala jwirtita kaynu niyaranllapa: "¡Taytanchikllapa Dyus mantakunan samananpi taq, chaynulla chay Uyshitami washamashanchikllapana!" nir. 11Piru chay angelkunaqami tukuynin chay mantakuna samanapa ridurninpi, chay rukukunapa, chaynulla chay kwatru kawsaqkunapa ridurninpi shayaranllapa. Chaymantaqami tukuyninllapa chay mantakuna samanapa naypanpi qunquriranllapa, umanllapamatapis pachaman ch'achinanllapakaman. Chaynumi Dyustaqa aduraranllapa, 12kaynu nir: "¡Chaynumi kanqa! Dyusninchikqami tukuy tyimpu alabakasha kanqa. Chaqa payqami kusa shumaq, mantakuq, kusa yach'aq, payji nikasha, kusa riqsikasha, chaynulla kusala puytiq, jwirsayjun ima. ¡Chaynumi kanqa!" 13Chaymantami chay rukukunamanta ukqa tapumaran: "¿Mayqankunataq kay yuraq intiru rach'payjunkunaqa? ¿Maymantataq shamushallapa kanqa?" nir. 14"Qammi yach'ayanki Taytituy" niray. Payqami nimaran: "Kaykunaqami kay pachapi michka kusala manchaypaq qischakaykuna katinmapis kriyishannulla shachinakur pasaran chaykuna. Paykunaqami rach'panllapataqa, Uyshitapa yawarninwan paqar yuraqchashallapa. 15Chayraykumi, Tayta Dyus tar mantakunan naypanpiqa shayanllapa. Chaqa paykunaqami unaqpis, tutapis Dyusta adurananllapa wasipi paytaqa sirbinllapa. Nataq chay mantakuna samanapi taqqa, maydiyapis pullanllapa kar tukuy imamantapis washan paykunataqa. 16Chaymi paykunaqa manana qischakanqallapanachu mallaqpaq, yakupaqmapis. Chaynulla manami rupaylamapis ch'asyanqallapanachu. Kalurmapismi manana qillakachinqanachu. 17Chaqa Uyshita, chay mantakuna samanapa ch'aypinpi kaqqami, uyshitakunata yupay michinqa. Chaymi mayta ritinllapapis paykunapa pullan kar, apar chay chuyala yakitu tukuy tyimpu kawsachikuqta upyachinqa. Chaynuqami Dyus yanapatin, manana maydiyapis waqanqallapalamapischu".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\