Romanos 10

1Ukniykuna, nuqaqami tukuy shunquywan kusata munani Israel kaq masiykuna washakananta. Chaymi mañakurmapis, kusata Tayta Dyusta mañani paykunata washananpaq. 2Chaqa allitami yach'ani, paykunaqami kusata Tayta Dyusta sirbiytaqa munanllapa nir. Piru chaynu munarmapismi, mana intrakanllapachu Tayta Dyus munashanta rurananllapapaqqa. 3Chaynulla manami intrakashallapachu Tayta Dyus imanu uchanchikkunamanta pirdunamanchikllapa nirqa. Ashwanmi paykunaqa yarpushanta karanlata rurar washakayta yarpunllapa. Chaymi Dyus nishannu Wamran Jesucristupi kriyiytaqa mana munanllapachu. 4Piru Jesucristuqami, Moise's mantakushankunataqa tukuyta kumplir wanuran, uchanchikkunapaq pagrakunanpaqqa. Chaymi manana chay mantakuykunataqa ministinchikllapanachu washakanallapapaqqa. Ashwanmi Jesucristupi allita kriyishala, Tayta Dyusqa mana uchayjunpaqnachu riqsir washamanchikllapa. 5Piru Dyus nitinmi Moisesqa kaynu nir iskribiranpis: "Tukuy chay mantakushaykunata kasur kawsaqkunalami kusa allinqa kanqallapa" nir. 6Piru tukuy chay mantakuykunata mana kumpliyta puytishanllaparaykumi, Tayta Dyusqa kaynu niran: "Wamray Jesucristupi kriyitinllapalami, mana uchayjunpaqnachu riqsir washashaq" nir. Chaynu Tayta Dyus nishanpaq willashutiyllapaqach'i niyankillapa kanqa: ¿Mayqantaq syiluman rir Dyuspa Akrashan Cristunta kay pachaman apamuyanqa, payta rikar kriyinallapapaq? nir. 7Chaynulla kaynutach'i yarpuyankillapa kanqa "¿Mayqantaq chay kusa saqra uch'kupi pampakashanman rir, Dyuspa Akrashan Cristunta kawsachimur nuqanchikkunaman apamuyanqa?" nir. ¡Piru manami chaynuchu! Ashwanmi Tayta Dyusqa, Wamran Jesucristutaqa wanushanmanta kawsachimushana. 8Mana chaynu kawsachimusha katinqa ¿ima nishaq nirtaq iskribikashakunapiqa nin: "Washakanaykipaq kaq kusa shumaq rimayqami pullayki, shimikipi, chaynulla tukuy shunquykipi" nirqa? ¿Manachu intrakankillapa? Chaynuqami niyan Jesucristupaq yach'achishuyashayllapakunapi kriyirla washakanaykillapapaq. 9Chaymi qamkuna, shimikillapawan "Jesucristuqami Amituy" nir, chaynulla tukuy shunquykillapawan "Tayta Dyusmi Jesucristuta wanushanmanta kawsachimushana" nir kriyirllapaqami, washakankillapa. 10Chaqa tukuy shunqunchikwan allita kriyishallapaqami, Tayta Dyusqa manana uchayjunpaqnachu riqsimanchikllapa. Chaynu kriyirmi, shiminchikwanpis "Jesucristumi Amituyqa" nirlami washakanchikllapa. 11Chaypaqmi Dyus nitin iskribikashakunapiqa nin: "Paypi kriyiqkunataqami, kusata yanapatin mana pinqaypiqa kidanqallapachu" nirqa. 12Chaynuqami tukuypaq nin. Chaqa Tayta Dyusqami tukuypa amun kar, tukuylata chayllata rikamanchik, michka Israelmanta runakuna kashallapa, chaynulla mana Israelmanta kaq runakunamatapis. Chaymi mayqanpis payta mañakushaqa yanapamanchikllapa. 13Chaqa Dyus nitin iskribikashakunapimi kaynu ninpis: "Mayqanpis Amitunchikpi kriyir shutinpi mañakuqqami, washakanqa" nir. 14- 15Piru Tayta Dyusta manaraq riqsir, mana mañakutinqa, ¿imanunari washanqa? Chaqa manaraq mayqantapis paykunata yach'achinanllapapaqqa kach'ashachu. Chaynulla chay yach'achikuqkuna manaraq ch'ayatinqa, ¿imanuna yach'ayta puytinqallapa Jesuspaqqa? Chayna Jesuspaq mana yach'arllapaqa, ¿imanunari Jesuspiqa kriyiyta puytinqallapa? Chaqa manaraq-ari yach'ayanllapachu mayqanmi Jesusqa nirpis. Chaymi mana imanupis payman mañakuyta puytiyanqallapachu washakananllapapaqqa. Tukuy chaypaqmi Tayta Dyus nitin iskribikashakunapiqa kaynu nin: "Kusa shumaqmi kanqa, Dyuspa shumaq rimayninta yach'achikuq ch'amutinllapaqa. Chaqa chaynu yach'achikutinllapami, achka runakuna kusa aligrila kanqallapa" nir. 16Piru kusa shumaq washakananllapapaq karan chayta yach'achikutinllapapismi, Israelmanta kaqkunaqa tukuyqa mana kriyishachu kanillapa. Chaypaqmi Isai'as kaynu nir iskribiran: "Tayta Dyus, qampaq yach'achikutiyqa, manami tukuychu kriyimashallapa" nir. 17Piru Dyuspa shumaq rimayninta yach'akutinllapami uyakunchikllapa. Chaynu uyakurmi Jesucristupiqa kriyinchikllapa. 18Mabir tapushaykillapa: ¿Manachu Israelmanta kaqkunaqa tukuy uyakurayllapa chay shumaqta washakanayllapapaq yach'achikutinllapaqa? Tukuymi uyakurayllapa. Chaymi Dyus nitin iskribikashakunapiqa chaypaq kaynu nin: "Tayta Dyus unaq syilupi rurashankunami, maylawpi kaq runakunatapis uk rimaq yupay qampaq intrachin" nir. 19Ma, qashan tapushaykillapa: ¿Chaynu yach'achikutinllapamapischu, Israelmanta kaqkuna kwintata qukanayllapapaq karan chaykunaqa, mana kwintata qukarayllapa? ¡Kwintatami qukarayllapa! Chaypaqmi Moisespis Dyus nitin iskribishanpiqa kaynu niran: "Israel runakunami piñakunqa, mana Israelmanta kaqkunata munar akrar washashayrayku. Chaqa chay mana intrakaq runakunata munatiy rikamarllapami, Israelmanta kaqkunaqa piñakunqallapa" nir. 20Chaynullami Dyus nitin Isaiaspis mana manchakurchu, kaynu nir iskribiran: "Mana maskamaq runakunami tarimaranllapa. Nuqapaq mana tapukuq runakunatami dijasha kani riqsimananllapapaq" nir. 21Piru Israel runakunapaq-shuypaqa, Dyus nitinmi Isaiasqa kaynuta iskribiran: "Chay runakunata mana shaykuq qayatiymapismi, paykunaqa mana intrakaqkuna kar, mana uyamayta munaranllapachu" nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\