Romanos 15

1Jesucristupi allita kriyiq kaqkunaqami, ama nuqanchikkuna munashanchiklata rurarnachu kawsashunllapa. Ashwanmi chay manaraq allita kriyiqkunata shumaqta yanapashunllapa, mas allita Jesucristupi kriyinanllapapaq. 2Chaynu ukninchikkunata yanapar animachishallapami waran waranqa mas allitana kriyinqallapa. 3Chaqa Jesucristumaqami, mana pay munashanllatachu ruraran. Ashwanmi runakunapaq llakir qischakarmapis, Taytan Dyus munashanlata ruraran. Chaypaqmi Dyus nitin iskribikashakunapiqa kaynu nin: "Taytay, qamta musyashuqkunaqami nuqatapis musyamanllapa" nir. 4Chaynuqami Tayta Dyus nitin unay iskribishanqa iskribikaran Dyus munashanta intrakanallapapaq. Chaymi chaynu intrakarnaqa, mana shaykuq paylapina yarpukur, aligriyashunllapa maydiyapis paywan kanchikllapa nir yach'arna. 5Chaynu animachimaqninchik Taytanchik Dyus kusata yanapamanchikllapa, mana shaykuq paypi yarpukur kawsanallapapaq. Chaymi nuqaqa mañakuni Tayta Dyus yanapashutinllapa, Jesucristo yupay uk yarpuyla kar, qamkunapis uknikillapa uknikillapa yanapanakur shumaqta kawsanaykillapapaq. 6Chaynuqami, tukuy uk yarpuylana kar, tantalana alabankillapa Amitunchik Jesucristupa Taytan, Taytanchikllapa Dyustaqa. 7Imanutaq Jesucristo kusa shumaqta rikamashanchikllapa Dyuswanna kanallapapaq, chaynullami tukuy kriyiqkunaqa, maylawmanta karmapis ukninchikllapa ukninchikllapa kusa shumaqta rikanakushunllapa. Chaymi chayta rikarqa Taytanchik Dyusta alabanqallapa. 8Chaqa allitami nishaykillapa: Jesucristuqami, shamuran Israel runakunata, chaynulla mana Israel runakunatapis washananpaq. Piru nuqakuna Israelmanta kaqkunataqami, washamananllapapaqqa unayllana rukuyllapakunata arniran, uktashi kach'amuyanqa washamananllapapaq nir. Chayraykumi allita yach'anchikllapa Tayta Dyusqami mana imalapipis llullakurchu, tukuy arnikushantaqa kumplin nir. 9Jesucristuqami shamuranpis, mana Israelmanta kaq runakunata yanapar washatin, paykunapis Dyusta alabar ninanllapapaq: "Tayta Dyusmi kusata llakipamashanchikllapa" nir. Chaypaqmi Dyus nitin iskribikashakunapiqa kaynu nin: "Nuqami mana Israel runa kaqkunawan adurashayki. Chaynulla takir ima alabashaq kusala shumaq shutikitaqa" nir. 10Chaynullami ninpis: "Qamkuna mana Israelmanta kaqkuna, Dyus akrashan tukuy Israel runakunawan aligriyayllapa" nir. 11Qashanmi ninpis: "Qamkuna mana Israel kaqkunapis tukuynikillapa Tayta Dyuslata alabayllapa" nir. 12Dyuspa rimaqnin Isaiaspismi kaynu iskribiran: "Imanutaq uk qiruta kuchusha qawamun, chaynumi Isaipa ayllunmanta uk mantakuq rikarinqa. Paymi tukuy mana Israel runakunataqa shumaqta rikar mantanqa. Chaymi paylapi kusata yarpunqallapa" nir. 13Tayta Dyus animachimaqninchiktami kusata mañakuni, qamkunata yanapashutinllapa maydiyaqa paywan kawsashaq nir yach'ar kusalata aligriyanaykillapapaq. Chaynullami mañakunipis tukuy kriyiqkunataqa Santu Ispiritu yanapashutinllapa, paypi yarpuyashaykillapata ama maydiyapis qunqarchu, kusa shumaqtana kawsanaykillapapaq. 14Ukniykuna, allitami yach'ani qamkunaqa Dyus nishantaqa allita intrakashaykillaparayku, kusa llakipakuq kar, qamkunapura kusa shumaqtana kunsijanakuyta puytinkillapa nir. 15Piru kay kartatami kach'amuni, chay yach'akushaykillapata ama qunqanaykillapapaq. Chaymi mana imatapis pakarchu, tukuy yarpushaykunata nishunillapa. Chaqa Tayta Dyusqami kusala allin kar akramasha, 16mana Israel runakunata Jesucristupaq yach'achinaypaq. Chaymi nuqaqa paypa shumaq rimashanta yach'achishuyanillapa imanu washakanaykillapapaqpis. Chaynu paypi kriyitkillapaqami Santu Ispirituqa qamkunata shumaqchashunqallapa. Chaymi imanutaq kuramaqa ufrindapaq nir imalatapis qimin Dyusman, chay yupaymi nuqapis qamkunata qimishunillapa, uk kusala allin ufrinditata yupayna Tayta Dyusqa rikashunanllapapaq. 17Nuqa, Jesucristupi kriyiq katiymi, Tayta Dyus yanapamatin qamkuna mana Israel runakunata yach'achishushayllaparayku, Dyuspa naypanpi kusala aligri kani. 18Chaqa manami nuqa rurashayrayku alabakar imachu parlashuyanillapa. Ashwanmi willashaykillapa, Jesucristo yanapamatinmi, allita rimar, rurar ima chay mana Israel runakunataqa allita yach'achisha kani, Dyusta imanu kasunanllapapaq nir. 19Chaqa Dyuspa Santu Ispiritun pudirninwan yanapamatinmi, milagrukunata, mana ruraypaq shumaq imakunata ruratiy, chay rikamaqkunaqa kwintata qukaranllapa Tayta Dyusmi kach'amasha nir. Chaymi Jerusale'n pwiblumanta-pacha wak Ili'rico lugarkaman allita yach'achikusha kani, Jesucristupa shumaq rimaynintaqa. 20Chaqa, Jesucristupi kriyir washakananllapapaqqa imanupis yach'achikusha kani, tukuy may lugarkunapi manaraq uyapashanllapakunapi. Chaynu puntata chay lugarkunapi yach'achikurqami, mana ukkuna yach'achikushanpa ananpichu yach'achikusha kani. 21Ashwanmi yach'achikusha kani, imanutaq Dyus nitin iskribikashakunapi kaynu nin chaynulla: "Chay mayqanpis mana uk kutilamapis paypaq uyakusha kaqkunami uyapanqallapa. Chaynulla manaraq uyaqkunaqami allita intrakanqallapa paypaqqa" nishannulla. 22Kusatami qamkunaman shamur watukushuyllapata munasha kani. Piru kanankamanmi manaraq shamuyta puytishachu kani, kaypi achka pwiblukunaman rir yach'achikunaypaq kashanrayku. 23Piru kananqami kay pwiblukunapiqa tukchishana kani yach'achikunaypaq karan chaytaqa. Chaymi kananqa kusata rikashuyllapata munar, 24chay España pwibluman pasaqnula, watukushuqllapaqa shamuyta munani. Chaynu chaypi qamkunawan aligriyashallapa imanaqa, yarpunipis qamkuna yanapamatkillapa Españaman rinaypaq nir. 25Piru manaraq qamkunaman shamuyarqami, Jerusale'n pwiblumanraq rishaq, chaypi kaq kriyiq masinchikkuna ima ministiyashankunata apar. 26Chaqa kay Macedoniamanta, chaynulla kay Acaya pwiblumanta kriyiq masinchikkunami, chay Jerusale'n pwiblumanta Israel kriyiq masinchikkuna mana imayjun kaqkunata yanapananpaq imalataqa tantashallapana. 27Chaynu paykunalla ukninkunata yanapayta yarpurqami, kusa allinta rurashallapa. Chaqa imanutaq Israelmanta kriyiq masinchikkunamaqa paykuna mana Israel runakunata yanaparan Jesucristupi kriyinanllapapaq. Chaynulla kanan chay mana Israelmanta kaqkuna, Israelmanta kriyiq masinkunata ima ministishanpi yanapashanqami, kusala allin. 28Chaymi chay tantashanllapataqa nuqalla apashaq chay mana imayjun Israel runakunamanqa. Chaymantaraqmi España pwibluman riqnu watukushurllapa pasashaq. 29Chaymi allita yarpukuni, qamkunaman shamur yach'achikutiypismi, chaypipis Jesucristuqa kusata yanapamanqa nir. 30Ukniykuna, Amitunchik Jesucristupa shutinpi, chaynulla Dyuspa Santu Ispiritun munamaqninchikpimi mañashunillapa, nuqawan pulla mañakutkillapa Tayta Dyus nuqata yanapamananpaq. 31Tayta Dyustami mañayllapa washamananpaq chay Judea pwiblupi kaq mana kriyiq runakunamanta. Mañakuyllapapis chay tantashanllapata apatiy, Jerusalenpi kriyiq masinchikkunaqa kusa aligrila aypananllapapaq. 32Chaynulla mañakuyllapapis, Dyus munatin aligrila qamkunaman ch'amur chaypi samatiy, kusata animachinakunallapapaq. 33Nuqapismi mañakuni, Taytanchik Dyusqa kusa shumaqtana qamkunata kawsachishunanllapapaq. ¡Chaynumi kanqa!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\