Romanos 2

1Piru qamkunamanta uknikillapa mana uchayjun yupay tukur, ukninta uchachar niyanman: "Payqami kusala uchayjun" nir. Chaynu nirqami, ashwan paylla kusa uchayjun kanqa. Chaqa ¿imatana ukninta willanqa paypis chaynu uchakurlla kawsarqa? 2Yach'ashanchikllapanu, uchakuqkunataqami Dyusninchik karanlata rikar "Qamqa uchayjun kanki" nimayninchikmatapis puytin, pay allinla kar tukuyta rikar yach'amaqninchik kashanrayku. 3Piru qam, uknikita uchachar "Qamqa kusa uchayjun kanki" niqqami, mana imanupis washakayta puytinkichu, Dyusninchikpa kastigunmantaqa. 4Imanupiqakish qamqa mana manchakur uchakurlla kawsarqa, Dyuspaqqa kaynuta yarpuyatki: "Dyusninchikqami kusala allin kar, mana das piñakur imaqa kastigamanchikchu" nir. ¡Manami chaynuchu! Ashwanmi uchakuqkunataqa kastigan. Piru payqami kusa llakipakuq kashanrayku yarashuyan, uchaykikunata dijar payman tikrakatki pirdunashunanpaq. 5Piru qamqami, kusa kuchi kar, Dyusman mana tikrakanar bidaykitaqa mana kambyayta munankichu. Chaymi ashwan mas uchayjunpaqna tikrakayanki. Chaymi Tayta Dyusqa jwisyu diyapi tukuyta allita rikar yach'ar, kusa manchaypaqtana kastigashunqa. 6Chaqa tukuyninchiktami rikar yach'amayashunllapa, allinta mana allinta rurasha kashallapamapis. 7Piru wakin runakunaqami mana shaykuq allinlata rurar, Dyusta sirbisha pullakumanchik nir, paywan tukuy tyimpupaq luryanpi kayta yarpunllapa. Chaymi paykunataqa Tayta Dyusqa yanapar tukuy tyimpupaq kawsachinqa. 8Nataq chay mana allinkunata ruraqkunataqami, Tayta Dyusqa kusata piñakur kastiganqa. Chaqa paykunaqami chay tukuy allin kaqmantaqa, Dyus nishantaqa mana imalatapis kasuyta munanllapachu. Ashwanmi munashanllata rurar kawsanllapa. 9Chaynu kashanllaparaykumi michka Israel runakuna, mana Israel runakuna karmapis qischakanqallapa. Chaymi tukuy chay mana allinta ruraqkunapaqqa kusala qischakaykuna, yarpupakuykuna kanqa. 10Piru Tayta Dyusqami chay allin ruraqkunataqa allinmi kanki nir, kusata aligriyachir shumaqta kawsachinqa, Israelmanta kaqkunata, chaynulla mana Israelmanta kaqkunamatapis. 11Chaqa Tayta Dyusqa manami ukmanta, ukmantachu rikamanchikllapa. 12Chaymi mayqanpis Moise's mantakushanta mana yach'arpis, imami allin, imami mana allin nir yach'ayar uchakushanraykumi Tayta Dyusqa allita rikar kastiganqa. Nataq Moise's mantakushanta yach'ayar uchakuqkunata-shuypaqa chay mantakuykunallawan Tayta Dyusqa allita rikar yach'ar, kastiganqa. 13Chaqa Tayta Dyusqami mana chay mantakuykunata uyakuqkunalatachu allinpaqqa riqsin. Ashwanmi uyakusha karmapis chay mantakuykuna nishankunata kasuqkunatami, Tayta Dyusqa allinpaqqa riqsin. Chaymi chaynu karnaqa, Dyuswan pullana kanqallapa. 14Piru mana Israel runakunamantaqami, wakinkunaqa Moise's mantashankunata mana yach'arpis, allinta rurar kawsanllapa. Chaqa paykunaqami yarpuyninllapallamanta yach'anllapa imami allin, imami mana allin nirmapis. 15Chaymi chaynu allinta rurar kawsatinllapaqa, yach'anchikllapa paykunapismi shunqunllapapi Dyus munashankunata allita intrakanllapa nir. Chaqa yarpunllapami, allintachu rurayani manaqachu mana nir. 16Chay nishushayllapanumi, jwisyu diyapiqa kanqa. Chaqa Amitunchik Jesucristupaq yach'achishushayllapanu, payqa yarpuyashanchikkunata rikayanqa. Chaymi ukkunata washayanqa. Nataq ukkunataqa uchakushanllaparayku kastigayanqa. 17Israelmanta kaq runa masiy, qamqami ninki: "Nuqaqami Israel runa kar, Moise's mantakushankunata yach'akushayrayku Dyusqa masta munaman" nir. Piru chaynuqami ninki kusata alabakarla. 18Chaynulla Moise's mantakushanta yach'akushana karqami ninki, "Tayta Dyus munashantaqami allita intrakanina" nir. Chaymi Moise's mantakushankunata yach'akushana karqa, yarpunki Tayta Dyus munashankunalata intrakarmi, kwintata qukani imataq allin nir. 19Chaynullami ninkipis: "Chay mana yach'aqkunaqami mana rikakuq yupay katinllapa, yach'achiyta puytini, amana tutaparaqllapi yupay purinanllapapaq" nir. 20Ninkipismi: "Moise's mantakushankunata allita yach'aq karmi, Dyus munashanta allita intrakayani. Chaymi chay wamritukuna yupay kar, mana yach'aqkunata yach'achiyta puytini: 'Imataq allin, imataq mana allin' nir. Chaqa Moise's mantakushanraykumi yach'ayta puytinchik Dyus munashantaqa". 21Piru allita intrakar yach'achikurqa, ¿imaraykutaq chay yach'achikushaykitaqa mana kasunkiqa? Chaqa qamqami yach'achikunki: "Ama suwakuyllapachu" nir. Piru ¿imaraykutaq suwakunkiqa? 22Yach'achikunkipismi: "Ukpa warminwanqa manami allinchu pununapaq" nir. Piru, ¿imaraykutaq ukpa warminwan pununkiqa? Runakuna rurashan amitunllapakunatapismi kusata ch'iqninki. Chaynu chaykunata ch'iqnirqa, ¿imaraykutaq chay amitunllapapa wasinkunaman yaykunki iman kaqkunata suwakuqqa? 23Kananqami Moise's mantakushanta allita yach'arqa, kusata alabakanki. Piru chay mantakuykunata mana kasurqami, Dyusmanta burlakayanki. 24Chayraykumi Dyus nitin iskribikashakunapi nin: "Qamkuna Israelmanta kaqkuna mana allinkunata rurashaykillaparaykumi, chay uklawmanta kaq runakunaqa, Dyusninchikpaq mana allinta rimanllapachu" nir. 25Qammi Dyuswan kanaypaq nir chay siñal kustumrita ruranki. Chaynu chay siñal kustumrita rurar, Moise's mantakushanta mana chiqapta kasurqami, yanqallana chay siñaltaqa rurashayki kanqa. 26Chay mana Israelmanta runakunaqami chay siñal kustumritaqa mana ruranllapachu. Piru allita Dyus munashanta rurarllapaqa, ¿manachu Dyuspaqqa chay siñal kustumrita rurasha yupayna kanqallapa? 27Chay paykunaqami, Dyus munashanta rurasha kar, Dyuswanna kanqallapa. Chaymi Dyuspaqqa mas allinna kanqa qammantaqa. Chaqa qamqami, chay siñal kustumrita rurasha karmapis, Moise's mantakushantaqa chiqaptaqa mana kasunkichu. 28Ma chaynu katinqa ¿mayqankunataq Dyuspa chiqap wamrankunaqa kanqa? Manami kwirpunchikpi siñal kustumrita rurashanchikraykuchu chiqap wamrankunaqa kanchikllapa. 29Chaqa Moise's tukuy mantakushankunata kasunasha kashamapis, manami chayqa washamayninchikta puytiranchu. Ashwan Dyuspi allita kriyishalami, Santu Ispiritu yarpuyninchikpi siñalamaqninchik yupay intrachimanchik Dyuspa wamrankunana kanchikllapa nir. Chaynu Dyuspaq kashallapaqami, runakunaqa mana alabamashunllapachu, ashwan Taytanchik Dyusmi kusa allinna kankillapa nimashunllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\