Romanos 3

1Piru chaynu nishutiyqakish qamqa yarpuyatki, chaqa ¿imatataq sirbiman Israel runa kar, chay siñal kustumrita rurashayqa? nir. 2Amami chaynutaqa yarpuychu. Chaqa Tayta Dyus munar akrashushanllaparaykumi, rimaynintaqa puntata unay rukuykillapakunata intrachiran, wakinkunata intrachinanllapapaq. 3Piru chaynu katinmapismi, wakin Israel masikikunaqa Dyusninchik washananllapapaq nir tratuta rurashantaqa mana kwintacharanllapachu. Chaynu mana kwintachatinllapamapismi, Dyusninchikqa chay tratuta rurashantaqa allita kumpliyanqa. 4¡Chaqa tukuy runakuna ima nishanta mana kumplitinmapismi, Tayta Dyusqa imanu yanapamanallapapaq, chaynulla imanu ruramanallapapaq nir arnimashanchikllapataqa, allita tukuyta kumpliyanqa! Chaqa Dyus nitin iskribikashakunapimi kaynu nin: ¡Tayta Dyus, qam rimatkimi tukuy uyashuqkuna yach'anqallapa, chiqaptami rimanki! ¡Chaymi tukuy musyashuqkunata binsir, uyarachinki! nir. 5Piru Tayta Dyus llakipakuq kashanraykumi, ukkunaqa yarpuyninllamanta kaynu ninllapa: Uchakurlla kawsatiymapis Tayta Dyus llakipamaqta wakinkuna rikarmi, ninllapa: Dyusqami kusala allin llakipakuq nir. Chaynu uchakushayrayku ukkunaqa Dyusqa llakipakuq nir intrakatinqa, manami allinchu kanqa Dyus kastigamananpaqqa michka uchakutiymapis nir. 6¡Piru manami chaynuchu! Chaqa Dyus tukuy nishanta mana kumplirqa, ¿imanunari jwisyu diyapiqa tukuyta allita rikar yach'anqa? 7Piru uk uchakusha karmapis, washakayta munar niyanmanllaraq: "Llullakushayraykumi Dyusta masta alabar ninllapa: 'Dyusqa mana llullachu' nir. Chaymi chay llullakushaypaqqa, mana allinchu kastigamananpaqqa" nir. 8Nishaykillapa: Chaynu rimarqami, paylla llullachikayan. Chaqa ashwan chaynu rimaqkunaqami, llullakur ukkunata ninpis: "Kusata uchakushamapismi, Dyusqa kusala llakipakuq kar, mana kastigamanchikchu" nir. Chaynulla ninllapapis: "Pablupis nuqakuna yupaylla yach'achikun" nir. Chaymi chaynu llullakur yach'achikuqkunataqa, Dyusqa kusa manchaypaqta kastiganqa. 9¡Ma yarpushunllapa! ¿Nuqanchikkuna Israelmanta kashanchikllaparaykuchu, wakinkunamantaqa kusa mas allin kashunllapa? ¡Manami! Chaqa yach'achishushayllapanu Israelmanta kaqkuna, chaynulla chay mana Israelmanta kaqkunamapismi tukuy uchayjun kanchikllapa. 10Chaqa Dyus nitin iskribikashakunapimi kaynu nin: "Dyuspaqqa manami uklamapis kanchu allinta ruraqqa. 11Manami uklamapis kanchu Dyuspaq yarpuqqa. Chaynulla Dyuspaq intrakayta munaqqa manami kanchu uklamapis. 12Chaqa tukuymi Tayta Dyusmanta chiqanchakar, mana allinpaqna tikrakashallapa. Chaymi mana uklamapis kanchu allinta ruraqqa. 13Chay mana allinta ruraq runakunapa kunkanqami, imanutaq uk wanur pampakashan kich'alla kar kusalata asyan, chay yupay. Chaymi das imatapis saqrata riman. Chaynullami qallunllapapis kusala llulla katin, shiminllapapi largu kurupa bininunta pakaq yupay. 14Aqrunllapapismi kusa saqrata ayaq yupay katin, runa masinllapakunamatapis kusalata musyanllapa ima. 15Ch'akinllapakunapismi kusa utqaylla purin ukkunata mana allinta rurar wanuchinanllapapaq. 16Chaynullami mayta rirllapapis achka runakunata qischar ima llakichinllapa. 17Chaqa manami mayqanwanpis shumaqta kawsaytaqa yach'anllapachu. 18Chaymi Tayta Dyusta manchar kasuylamatapis mana yarpunllapachu" nir. 19Chaynumi Dyus nitin iskribikashakunapiqa intrachimanchik Israelmanta kaqkunapis uchayjun kanchikllapa nir. Chaqa manami mayqanpis tukuy mantakuytaqa kumpliyta puytishachu. Chaymi jwisyu diyapiqa, Dyusta mana ima nishaq nir yach'archu tukuyla Israelmanta kaq, chaynulla mana Israelmanta kaqkunamapis kastigakasha kanqallapa. 20Chaymi Moise's mantakushankunata michka kumplishaq nisha katinllapamapis, Dyusqa mana mayqantapis ninqachu: "Mananami uchayjunnachu kanki" nirqa. Chaqa chay mantakuykunaqami intrachimanalapaq karan: "Kusa uchayjun kanchikllapa" nir. 21- 22Piru kananqami Tayta Dyusqa intrachimanchikllapa, mananashi chay unay mantakuykunata kasurnachu washakayta puytinchik nir. Ashwanmi Jesucristupi kriyishalana mana uchayjunpaqnachu riqsir, tukuy Israelmanta kaqkunata chaynulla mana Israelmanta kaqkunamatapis washamanchikllapa. Chaqa chaypaqmi Dyuspa rimaqnin Moise's, chaynulla wakin rimaqninkunapis Dyus nitin iskribiran. Chay iskribishankunaqami niyaq: "Uk washakuq shamurshi, tukuyla paypi kriyiqkunataqa washar, Dyuswan pullachamayashunllapa" nir. 23Chaymi nishaykillapapis: Tukuylami uchakusha karanchikllapa nir. Chaynu karmi kusa allinla llakipakuq Dyusninchikpa naypanmantaqa karupllapi karanchikllapa. 24Piru chaynu kashallapamapismi, Jesucristo uchanchikllapapaq pagrakuq yupay wanuran Tayta Dyuswan pullachamanallapapaq. Chaymi kananqa Taytanchik Dyusqa dibaldila mana imawan pagrashalamapischu llakipar uchanchikllapamantaqa pirdunamanchikllapa. 25Chaqa Tayta Dyus munatinmi Jesucristo yawarninta ich'ar wanuran. Chaynu wanurmi chay uchanchikllapawanqa payna kidaran. Chaynuqami Jesucristupi kriyiqkunataqa Tayta Dyusqa manana kastigamanallapapaqnachu. Chaynuqa kwintata qukanchikllapa, Tayta Dyusqa tukuyla uchata mana chaynulaqa dijanchu nir. Chaynu katinmi chay unay runakuna, manaraq Jesucristo shamuyatin uchakurmapis Tayta Dyuspi kriyitinllapalami payqa llakiparan. 26Chaynullami kanan tyimpukunapis Tayta Dyusqa uchanchikkunamanta pirdunamanchikllapa, Wamran wanushanrayku. Chaymi Jesucristupi tukuy kriyiqkunata pirdunatinqa, kwintata qukanchikllapa: Tayta Dyusqami maydiyapis kusa allinla kar, rikar yach'ar manana uchayjunpaqnachu riqsimanchikllapa nir. 27Chaynu Tayta Dyus rurasha katinqa, ¿imapaqtaq sirbin alabakanallapapaqqa? ¿Alabakaytachu puytinchik Moise's mantakushanta kasushanchikrayku? ¡Manami! Chaqa Jesucristupi kriyishallapalami, Tayta Dyusqa uchanchikkunamanta pirdunamanchikllapa. Chaynu katinmi mana sirbinnachu imapaqpis alabakanallapapaqqa. 28Chayraykumi yach'anchikllapa Jesucristupi kriyishallapalami Tayta Dyusqa uchanchikmanta pirdunamanchikllapa, mana Moise's mantakushankunata kasushanchikraykuchu nir. 29Chaqa Tayta Dyusqami mana, Israelmanta kaqkunapa Dyusninlachu. Ashwanmi Wamran Jesucristupi tukuy kriyiqkunapaqa, Israelmanta kaqkunapa, chaynulla mana Israelmanta kaqkunapamapis Dyusnin. 30Uk Dyusla kashanraykumi Jesucristupi tukuy kriyiqkunataqa uchanchikmanta pirdunamanchik, chay siñal kustumrita rurasha kasha, chaynulla mana rurasha kashallapamapis. 31Piru chaynu pirdunamashallapaqa, imanupi yarpuchuwanllapa Dyus nitin Moise's mantakushankunaqami manana sirbinnachu nir. ¡Manami allinchu chaynu yarpunallapapaqqa! Ashwanmi Jesucristupi kriyirqa, Dyus nitin Moise's tukuy mantakushankunataqa kumplisha yupayna kanchikllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\