Romanos 9

1Kriyiq masiykuna, Jesucristupi kriyiq kashayraykumi, Tayta Dyuspa Santu Ispirituwan kar, mana llullakur imachu chiqapta nishaykillapa: 2Chay pwibluyllamanta Israel runa masiykuna, Jesucristupi mana kriyishanllaparaykumi shunquypi kusalata llakichiman. 3Chaymi pwibluyllamanta katinllapa paykunata kusata munashayraykuqa, puytiypaq katinmaqa Amituy Jesucristumanta ashur paykuna washakashana kananllapapaqqa lugarninllapa nuqa tukuy tyimpupaq kastigakayman. 4¿Piru imapaqtaq mana kriyinayanqallapaqa? Chaqa unaymanta-pachami Israel ayllulla kanillapa. Tayta Dyusmi akramaranllapa, paypa wamrankuna kanayllapapaqqa. Chaynulla unay rukuyllapakunawanpis tratukunata ruraran. Chaymi rukuyllapakunaqa Tayta Dyus paykunawan kashanrayku chay kusa shumaq llipyayninmatapis rikaranllapa. Chaynullami mantakuykunamatapis Moisestaqa qur, intrachiranpis, imanumi allita payta aduranqallapa nir. Chaynulla niranpis, paykunallamantashi uk washakuq shamuyanqa nir. 5Chaqa chay unay rukuyllapa Abrahampa, Isaacpa, Jacobupa ayllunkunallami kanillapa. Chay aylluyllapakunamantami Tayta Dyuspa Wamran Jesucristupis nasiran. Payqami Dyuslla kar, tukuy imatapis rikar mantan. Chayraykumi payqa tukuy tyimpupaq alabakashana kanqa. ¡Chaynumi kanqa! 6Chaymi ama yarpushunllapachu, Dyusqa arnikushantaqa mana kumplinchu nirqa. Ashwanmi Tayta Dyusqa tukuy arnikushantaqa mana qunqarchu kumpliran. Piru chaynu Israelmanta kaqkunata Tayta Dyus kumplimatinllamapis, manami tukuyniyllapachu Tayta Dyuspa wamrankunaqa kanillapa. 7Chaynulla Abrahampa ayllunllamanta karmapismi, mana tukuyniyllapachu Tayta Dyuspa chiqap wamrankunaqa kanillapa. Chayraykumi Tayta Dyusqa Abrahamta nisha kayaq: "Wamrayki Isaacmanta kaq ayllunkunalami, chiqap akrashay wamraykunaqa kanqa" nir. 8Chaynu nirmi, Tayta Dyusqa intrachimanchikllapa, michka Abrahampa ayllunkuna karmapismi, mana tukuychu paypa wamrankunaqa kanillapa nir. Chaqa Tayta Dyusqami Abrahamta arnisha kayaq wamran Isaacraykushi aylluyjun kayanqa nir. Abrahamta ayllunkunapaq arnisha kayaq chaykunalatami Tayta Dyusqa chiqap wamrankunapaqqa riqsisha. 9Chaqa Tayta Dyusqami Abrahamta kaynu nir arnisha kayaq: "Uk añumanta tikrakamutiyqami, warmiki Saraqa uk wamrituyjun kanqa" nir. 10Manami kaykunalawanchu tukukaran. Ashwanmi Tayta Dyusqa qashan ukkunatapis akraranraq. Chay akrashan chaykunaqami unay rukuyllapa Isaacllamanta kaq, Rebecapa milli wamrankuna. 11- 13Piru kay wamritukuna manaraq nasiyar manaraq uchayjun katinmi Tayta Dyus, Rebecataqa niran: "Chay puntata nasiq chaymi, chay ikita nasiq chayta sirbinqa" nir. Chaynulla Tayta Dyus nitin iskribikashankunapipismi kaynu nin: "Esauta yanapanaymantaqami, Jacobo kusa shumaqta yarpuchimatin akrar yanaparay" nir. Chaynu nirqami Tayta Dyusqa intrachimanchik, runakunata paypaq kananpaq akranarqashi, allinta mana allinta rurashanmatapis mana kwintacharchu akrar yanapan, pay munashanlatana rurananllapapaq nir. 14Chaynu Tayta Dyus pay munashankunalata akratinqami, ama nishunllapachu: "Tayta Dyusqami mana allin kar chaynu rurayan" nirqa. 15Chaqa chaypaqmi Tayta Dyusqa, Moisesta kaynu niran: "Mayqanta llakipar yanapayta munarqami, llakipar yanapashaq" nir. 16Chaynu katinqa ¿nuqanchik allinta rurashanchikrayku chaynulla nuqanchiklla llakipakayta munashanchikraykuchu Tayta Dyusqa llakipamanchik? ¡Manami! Ashwanmi Tayta Dyusqa paylla munamarninchik llakipamanchikllapa. 17Chaqa Tayta Dyus nitin iskribikashakunapimi, chay Egiptupi Faraonta niran: "Qamtami kusa puytiq mantakuq kanaykipaq nishuray. Piru chaynu kusa puytiq katkimapismi binsishuray. Chaynuqami ruraray kwintata qukanaykipaq, imanumi kusa pudirniyjun kani nir. Chaymi chayta tukuy pachapi yach'arqa, riqsimanqallapa imanumi kusa pudirniyjun Dyus kani" nir. 18Chaynumi yach'anchikllapa Tayta Dyuslla munarmi runakunata llakipan, ashwan mana munarqa dijan mana intrakaqkunana tikrakananllapapaq nir. 19Piru imanupiqach'i uknikillapallaqa nimayankillapa kanqa. "Tayta Dyusmi tukuyta ruramashanchik, paypi kriyiqkunata, chaynulla mana kriyiqkunamatapis. Chaynu katinqa mana intrakaqkunapaq tikramashallapa uchakushallapaqa ¿imaraykutaq kastigamayashunllapaqa?" nir. 20Chaynu nirqa, ¿pitaq qamqa kanki Taytanchik Dyusta chaynu ninaykipaqqa? Ma kayta yarpuyllapa, ¿uk runa, allpa mankata ruratinqachu, chay rurashanqa niyanqa, imapaqtaq kaynuta ruramashayki? nir. ¡Manami! Chaynulla, Tayta Dyus, allpa mankata yupay rurashusha katinqachu ninkiman, ¿imapaqtaq kaynuta ruramashayki? nir. ¡Manami! 21Chaqa Taytanchik Dyus mankata ruraq yupay karmi, dirichuyjun imatapis pay munashanta rurananpaqqa. Chaymi chay napa allpallamanta rurayta puytin, kusa shumaqla purichir fyistakunalapi yanukunanpaq kusa shumaq mankakunata. Chaynulla ruraytapis puytin, waran waran yanukunanpaq ima. Chaynullami Tayta Dyusqa nuqanchikkunawanpis ruran. 22Chaymi payqa tukuypa rikaqnin kashanrayku, pudirninllawan chay uchayjunkunamatapis kastigananpaq karan. Piru payqami intrachimanchik, imanumi kusa allin kar llakipakun nir. Chaynu karmi, tukuy tyimpupaq kastigakananllapapaq karan chaykunataqa llakipar, mana kastigarchu kusalata yararan. 23Chaynu unaymanta-pacha llakipakunanpaq nisha karmi, paykunata llakipar nuqanchikkunawanpis chaynullata ruraran kwintata qukanallapapaq Taytanchik Dyusqami kusa llakipakuq, kusa puytiq nir. Chaynuqami Tayta Dyusqa ruraran, maydiyaqa tukuyninchikllapana paywan kusala shumaq luryanpina kawsanallapapaq. 24Chaqa Tayta Dyusqami akramashanchikllapa wakinta Israelmanta kaqkunata, wakinta-shuypaqa mana Israelmanta kaqkunata, paypa wamrankuna kanallapapaqqa. 25Chaypaqmi Dyus nitin, Oseasqa kaynu nir iskribiran: "Mana munashay runakunatami, kusa munashay wamraykuna kankillapa nishaq. 26Chay lugarllapimi qamkunata nishurayllapa: 'Manami nuqapa wamraykunachu kankillapa' nir. Piru kananqami chay lugarllapi qashan nishaykillapapis: 'Chiqap kawsaq Dyus kashayrayku nuqapa wamraykunanami kankillapa' nir". 27- 28Piru Israelpa ayllunkunapaq-shuypaqami, Isaiasqa kaynu niran: "Tayta Dyusmi nishantaqa kumplir, tukuy pachapi taqkunata allita rikar yach'arqa dasna kastiganqa. Chaymi Israelpa ayllunkuna kusala achka mar manyapi aqu yupay karmapis, Tayta Dyus paykunata rikar yach'atinqa, wakinkunalami washakanqallapa" nir. 29Chaynullami Isaiasqa, unayllana Israel runakunapaqqa kaynu nisha karanpis: "Kusa puytiq Taytanchik Dyus mana llakipamaqninchikllapa karqami, mana wakinkunalamatapis washarchu tukuyninchikllapata tukchimanallapata, imanutaq chay Sodomata, chaynulla Gomorra pwibluta limpulla chinqachiran chaynulla" nir. 30Chaymi mana Israelmanta runakunaqa Moise's mantakushanta kasur washakaytaqa mana yarpuranlamapischu. Ashwanmi Jesucristupi kriyitinla Dyusqa llakipar mana uchayjunpaqnachu riqsiran. 31Nataq Israel runakuna-shuypaqa, Moise's mantakushanta kumplir washakayta kamarmapis mana puytiranllapachu. 32Chaqa paykunaqami Jesucristupi kriyir washakaytaqa mana yarpuranllapachu. Ashwanmi Moise's mantakushanta tukuyta kumplirla washakayta yarpuranllapa. Chaynu Jesucristupi mana kriyinashanllaparaykumi, paypi trumpisar rataq yupayna karanllapa. 33Chaymi Jesucristupaq Dyus nitin iskribikashakunapiqa, kaynu nin: "Sio'n pwibluypimi uk rumita ch'urashaq. Chay rumipimi trumpisanqallapa. Piru paypi kriyiqkunataqami kusata yanapatin, mana pinqaypiqa kidanqallapachu" nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\