1 CRÓNICAS 15

1Davidqa wasista ruwachikorqa Davidpa Llajtan nisqapi. Diospa arcanta chaypi churanankupajpis uj cheqata wakichillarqataj, chaytaj karqa uj toldo wasipi. 2Chantá kamacherqa: Mana levitasmanta kajkunaqa mana Diospa arcanta apayta atinkuchu, Tata Diosqa levitasllata chayta apaykachanankupajpuni ajllasqanrayku, Paypa serviciompipunitaj kanankupaj, nispa. 3Chaymantataj, tukuy israelitasta Jerusalenpi tantaykorqa, Diospa arcampaj maypichus wakicherqa, chayman apamunankupaj. 4Jinataj Aaronpa mirayninmanta kajkunata, chantá levitasmanta kajkunatapis tantaykullarqataj. 5Coatpa mirayninmanta kajkunaqa pachaj iskay chunkayoj runas karqanku: Kamachejninku Uriel, aylluntin ima. 6Merarijpa mirayninmantataj iskay pachaj iskay chunkayoj runas karqanku: Kamachejninku Asaías, ayllusnin ima. 7Gersonpa mirayninmanta kajkunataj pachaj kinsa chunkayoj runas karqanku: Kamachejninku Joel, ayllusnin ima. 8Elizafanpa mirayninmanta kajkunataj iskay pachaj runas karqanku: Kamachejninku Semaías, ayllusnin ima. 9Hebronpa mirayninmantataj pusaj chunka runas karqanku: Kamachejninku Eliel, ayllusnin ima. 10Uzielpa mirayninmantataj pachaj chunka iskayniyoj runas karqanku: Kamachejninku Aminadab, ayllusnin ima. 11Chantá Davidqa wajyacherqa sacerdotes Sadocta, Abiatarta ima. Levitasmantataj wajyacherqa Urielta, Asaiasta, Joelta, Semaiasta, Elielta, Aminadabta ima. 12Paykunamantaj nerqa: Qankunaqa levitas, ayllumanta kamachejkuna kankichej. Chayrayku llimphuchakuychej ayllusniykichejwan khuska, Israelpa Señornin Tata Diospa arcanta apanaykichejpaj, wakicherqani, chay cheqaman. 13Ñawpaj kutipi qankuna chayta mana ruwasqaykichejrayku Señorninchej Tata Diosqa noqanchejmanta ujninchejta wañurparicherqa. Tata Diosta mana tapurispalla, nisqanta mana junt'arqanchejchu, nispa. 14Chantá sacerdoteswan, levitaswan llimphuchakorqanku, leypi nisqanman jina, Israelpa Señornin Tata Diospa arcanta apanankupaj. 15Paykunaqa k'aspisninmanta lijrariykukuspa, arcata aparqanku, Tata Diospa kamachisqanman jina Moisesnejta. 16Chaymantataj David kamachillarqataj levitaspa kamachejninkukunata, paykuna ukhumanta mask'anankuta takejkunata, tocanasnintinta, salteriosniyojta, arpasniyojta, platillosniyojta ima, sinch'ita jatun kusiywan takinankupaj. 17Levitasqa Joelpa churin Hemanta ajllarqanku, jinallataj Berequiaspa churin Asaftapis. Payqa Hemanpa ayllun karqa. Ajllarqankutaj Merarijpa mirayninmanta kajta Cusaiaspa churin Etanta. 18Chay jawaqa ajllallarqankutaj chay waj ayllusninkutapis. Kaykunaqa chay allinta takejkuna karqanku: Zacarías, Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed-edom, Jeiel ima. Paykuna punku qhawajkuna karqanku. 19Takejkunamanta kaykuna karqanku: Hemán, Asaf, Etán ima. Paykuna churasqa karqanku bronce platillosta ch'ajwachinankupaj. 20Chantá Zacariaspata, Azielpata, Semiramotpata, Jeielpata, Unijpata, Eliabpata, Maasiaspata, Benaiajpatataj salteriosninku tiyaporqa, elamitas jina tocarinankupaj. 21Matatiaspata, Elifelehupata, Micniaspata, Obed-edompata, Jeielpata, chantá Azasiaspata ima arpasninku tiyaporqa, siminitas jina tocarispa takiyta qallarichinankupaj. 22Quenaniasqa levitasmanta kamachejninku karqa, paytaj ajllasqa karqa, takichinamanta tukuymanta astawan yachasqanrayku. 23Diospa arcanta qhawanamantaqa Berequiaswan, Elcanawan ajllasqa karqanku. 24Sacerdotesmantataj Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías, Eliezer ima Diospa arcampa ñawpaqempi cornetasta tocarqanku. Obed-edomwan, Jehiaswan Diospa arcanta qhawajkunallataj karqanku. 25Chantá Davidqa Israelmanta kurajkuna, soldadospa kurajninkukuna ima kusiywan rerqanku Diospa arcanta Obed-edompa wasinmanta apamoj. 26Diosqa levitasta arcata apamuypi yanapasqanrayku, qanchis novillosta, qanchis corderostawan wañuchispa Diosman q'olacherqanku. 27Davidtaj sumaj lino p'achawan p'achallisqa rerqa. Ajinallatataj Diospa arcanta apajkuna levitaspis, takejkunapis, takiyta yachachej Quenaniaspis ajina p'achallisqasllataj karqanku. Chay jawa Davidqa linomanta efodwampis p'achallisqa karqa. 28Tukuy israelitas ajinata aparqanku Diospa arcantaqa, kusiywan qhaparqachaspa, pututuspa ch'ajwaynimpi, cornetaspapi, platillospapi, jinataj salteriosta, arpasta tocarispa. 29Diospa arcanta Jerusalenman chayachimojtinkukamaqa, Saúlpa ususin Mical ventanaman qayllaykorqa. Payqa Davidta kusiywan tusojta rikuspataj, sonqompi Davidta pisipaj qhawarqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\