1 CRÓNICAS 17

1Davidqa kamachinan wasipiña tiyakushaspa, profeta Natanman nerqa: Noqaqa cedromanta ruwasqa kamachina wasipi tiyakuni, Diospa arcanrí toldo urallapi kashan, nispa. 2Natantaj kuticherqa: Imachus sonqoykipi kashan, chay tukuyta ruwallay; Diosqa qanwan kashan, nispa. 3Chay ch'isipachatajrí Diosqa profeta Natanman nerqa: 4Rispa, kamachiy Davidwan parlamuy, willamuytaj Noqa Tata Dios nisqayta: Noqa tiyakunaypaj wasitaqa mana qanchu ruwachipuwanki. 5Israelta Egiptomanta orqhomusqaymantapacha kunankamaqa mana jayk'ajpis allin wasipichu tiyakorqani, manachayqa uj toldollapi tiyakorqani, kaynejpitaj jaqaynejpitaj. 6Tukuy tiempopi paykunawan purisqaypeqa ni mayqen juezman, aylluyta kamachinankupaj ajllarqani, chaykunata nerqanichu: Imaraykutaj cedromanta uj wasita mana ruwapuwankichejchuri? nispa. 7Chayrayku niy kamachiy Davidman Noqa Tukuy Atiyniyoj Tata Dios payman nisqayta: Ovejaspa qhepanmanta orqhomorqayki, ovejasta michishajtiyki, wajyarqaykitaj Israel aylluypa kamachejnin kanaykipaj. 8Mayman risqaykipipis Noqa qanwan rerqani, ñawpaqeykimantataj tukuy enemigosniykita Noqamin chinkacherqani. Jinallataj may mentasqa runaman tukuchisqayki, imaynachus kay pachapi allichaj runas uyarisqa kanku, ajina. 9Chay jawaqa, aylluy Israelpaj uj cheqata wakichipuni, chaypitaj kikin jallp'ankupi tiyakunankupaj paykunata churani, ama pipis paykunawan chejninakunampaj, nitaj juchasapa runas ñawpajta jina llakichinankupaj, 10imaynachus ruwanku juezkunata churasqaymantapacha kunankama. Jinataj kunanqa Noqa tukuy enemigosniykita k'umuykuchisaj. Willachiykitaj Tata Diosqa qampaj mirayniykita sayachinanta. 11Maypachachus qampa kawsayniyki tukukojtin, wañupunki chaypacha, Noqaqa aylluykimanta ujnin kajta rey kanampaj churasaj, paypa reinontataj sinch'ita sayachisaj. 12Paymin uj yupaychana wasita jatarichipuwanqa, Noqataj reinonta wiñaypaj sayachisaj. 13Noqaqa paypaj uj Tata kasaj, paytaj waway kanqa. Manataj khuyakuyniyta paymanta qhechusajchu imaynatachus qanmanta ñawpaj reymanta qhechorqani jinataqa, 14manachayqa wiñaypaj wasiypi, chantá reinoypipis payta sayachisaj. Reinompis wiñaypaj sayachisqa kanqa, nispa nerqa Tata Diosqa. 15Natanqa Davidman chay tukuyta willarqa, imaynatachus rikusqanta, imaynatachus uyarisqanta ima. 16Chantá rey Davidqa Tata Diospa ñawpaqempi tiyaykuspa, nerqa: Señor Tata Diosníy, pitaj noqa kasqani, aylluypis imataj kasqa kaykama chayachimunawaykipajri? 17Diosníy, chaypis mana chayllachu. Qanqa kamachiykej jamoj mirayninmantapis parlallawankitaj. May sumaj runapis kayman jinata qhawawanki, Señor Tata Diosníy. 18Imatawantaj astawan niykiman, Tata Dios, kay kamachiykita allin runapaj qhawawasqaykimantari, imaraykuchus Qanqa kay kamachiykita sumajta rejsiwanki? 19Tata Dios, kay t'ukuna imastaqa kay kamachiykita munakusqaykirayku ruwarqanki, sonqoykiman jina kay may sumaj jatuchaj imasta ruwasqaykita rejsichinaykirayku. 20Tata Dios, mana pipis Qan jina kanchu, manataj Qanmanta jawaqa waj dios kanchu, kay tukuy imasta uyarisqaykuman jinaqa. 21Israel aylluyki jinari, mana ujpis kanchu. Diosqa chay uj k'ata nacionta Paypaj rantikorqa kay pachapi tukuy nacionesmanta, chay jatuchaj t'ukuna imasta ruwasqaykirayku sutiyki may uyarisqa kanampaj, Egiptomanta librasqayki aylluykej ñawpaqenmanta chay waj nacionesta wijch'uspa. 22Qanqa Israelta aylluykipaj wiñaypaj jap'erqanki, Señorninku Tata Diostaj kanki. 23Ajinata ari, Señor Tata Diosníy, noqa kamachiykiman, mirayniymanwan wiñaypaj junt'ay imatachus nisqaykita. 24Imastachus niwasqaykeqa junt'akuchumpuni, sutiykitaj jatunchasqapuni kachun, runas ninankupaj Tukuy Atiyniyoj Diosqa Israelpa Diosnin kasqanta. Kamachiyki Davidpa miraynimpis Qampa ñawpaqeykipi wiñaypaj sayachisqa kachun. 25Qan, Diosníy, sut'inchawanki noqaj mirayniyta sayachinaykita. Chayrayku noqa kamachiykeqa kallpata tarini ñawpaqeykipi mañakusunaypaj. 26Qanqa, Tata Dios, Dios kanki, kamachiykipajtaj kay sumaj imasta ruwapunaykita niwanki. 27Kunantaj noqa kamachiykej mirayniyta bendecillaypuni, mirayniy wiñaypaj ñawpaqeykipi sayachisqa kanampaj. Qanmin, Tata Dios, mirayniyta bendecerqanki, wiñaypajtaj bendecisqallapuni kanqa, nispa mañakorqa Davidqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\