1 CRÓNICAS 19

1Mana chhika unayninmantachu amonitaspa reyninku Nahas wañuporqa. Cuentanmantataj churin kamacherqa. 2Chantá David nerqa: Nahaspa churin Hanunman allin sonqoyoj kasqayta rikuchisaj, imaraykuchus tatanqa allin sonqowan qhawawarqa, nispa. Ajinaqa David kamachisninta Hanunman kacharqa, tatan wañupusqanmanta sonqochanankupaj. Davidpa kamachisnenqa amonitaspa jallp'ankuman chayajtinku, 3amonitaspa kurajninkukunaqa Hanunman nerqanku: Yuyankichu rey Davidqa runasninta kachamusqanta tataykej wañupusqanmanta sonqochasunampaj payta jatumpaj jap'isqanrayku? Astawanqa paykuna jallp'aykita qhawanallankupajchá jamunku, wateqaytawan jallp'anchejta jap'ikapunankupaj, nispa. 4Chaypacha Hanún kamacherqa Davidpa kachasninta presota jap'ispa, sunkhasninkuta rasphanankuta, p'achasninkutataj chaka patasninkumanta uraman llik'iranankuta. Chaymantataj paykunata kachariporqa. 5Chantá Davidman willarqanku chay kachasninwan imaschus pasasqanta. Davidtaj kamachisninta kacharqa chay kachasninta taripamunankupaj, ninankupajtaj Jericó llajtallapi qhepakunankuta sunkhasninku wiñanankama, chaymantaraj kutimpunankuta, imaraykuchus may p'enqasqa kasharqanku. 6Amonitasqa yachakorqanku, Davidqa paykunapaj may phiñasqa kashasqanta. Chayrayku Hanunwan, amonitaswanqa apacherqanku sojta pachaj sojta chunkayoj quintales qolqe metalta, chaywantaj mink'amorqanku, maqanakupaj carretasta, caballospi rejkuna soldadostawan Mesopotamiamanta, Siriamanta, Maacamanta, Sobamanta ima. 7Chay qolqewan mink'arqanku kinsa chunka iskayniyoj waranqa maqanakupaj carretasta, Maacamanta reyta, soldadosnintawan. Chaykunataj chayamuytawan, jarankuta sayacherqanku Medebaj ñawpaqempi. Jinataj amonitaspis llajtasninkumanta jamuspa, tantakorqanku wañuchinaku maqanakuman yaykunankupaj. 8Davidqa chayta yachaspaqa, kacharqa Joabta, tukuy soldadostawan. 9Amonitastaj llojsimuspa, wakichikorqanku maqanakuman yaykunankupaj chay llajtaman yaykunapi, chay jamojkuna reyestaj camponejllapi kasharqanku. 10Maypachachus Joab rikorqa israelitaspa ñawpaqenkumanta, jinataj qhepankumanta maqanakoj yaykuykamunankuta chaypacha, payqa israelitasmanta aswan wapu soldadosninta ajllaspa, wakichikorqa sirioswan maqanakuman yaykunapaj. 11Chay puchoj soldadostataj wawqen Abisaijpa kamachiyninman churarqa, amonitaswan maqanakuman yaykunankupaj, nerqataj: 12Sirios noqaykuta atipanayashawajtiykoqa, qan jamuspa yanapawasqayku. Amonitas qanta atipanayasunkuman chayrí, noqa jamuspa yanapasqayki. 13Kallpachakuy ari, tukuy kallpawantaj maqanakunachej jallp'anchejrayku, Diosninchejpa llajtasninraykutaj. Tata Diostaj imachus allin rijch'asqanta ruwachun, nispa nerqa Joabqa. 14Joabqa soldadosninwan qayllarqa sirioswan maqanakuman yaykunankupaj. Siriostajrí ñawpaqenkumanta ayqerqanku. 15Amonitastaj sirios ayqesqankuta rikuspa, paykunapis ayqellarqankutaj, Joabpa wawqen Abisaij ñawpaqenmantataj llajta ukhuman yaykuporqanku. Chantá Joabqa Jerusalenman kutiporqa. 16Siriosqa israelitaswan atipaykuchikuytawan, kachaswan wajyachimorqanku, Éufrates Mayoj chimpapi kasharqanku, chay siriosta. Paykunataqa kamachisharqa Hadad-ezerpa soldadosnimpa kamachejnin Sofac. 17Chayta Davidman willajtinkukama, payqa tukuy israelitasta tantaykuspa, Jordán Mayuta chimparqa, paykunaj contrankupitaj maqanakunankupaj wakichikorqa. Davidqa soldadosninta kanankupi sayacherqa sirioswan maqanakuman yaykunankupaj, siriostaj paykunawan maqanakorqanku. 18Jinapi siriosqa israelitaspa ñawpaqenkumanta ayqekorqanku. Chaypacha Davidqa carretaspi maqanakojkunamanta wañuracherqa qanchis waranqa soldadosta. Chakipi purej soldadosmantapis tawa chunka waranqata wañurachillarqataj, jinataj siriospa soldadosninkoj kamachejninku Sofactapis. 19Hadad-ezerpa yanapajninkunataj israelitaswan atipaykuchikusqankuta rikuspa, Davidwan allinyakorqanku, paypa kamachiynimpitaj karqanku. Chaymantapacha siriosqa manaña ujtawan amonitastaqa yanapayta munarqankuñachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\