1 CRÓNICAS 21

1Kuraj Supayqa israelitaspa contrankupi oqharikuspa, Davidpa sonqonman churarqa israelitasta yupachinampaj. 2Chaypacha Davidqa Joabta, Israel ayllu ukhupi kamachejkunatawan kamacherqa: Rispa, israelitasta yupamuychej Beersebamantapacha Dankama, chantá willawaychej, mashkhachus tukuypi kasqankuta, nispa. 3Joabtajrí kuticherqa: Tata Diosqa ayllunman yapaykuchun uj pachaj jinastawan kunan kasqankumanta nisqaqa. Reyníy, manachu tukuyninku qampa kamachisniyki kanku? Imaraykutaj chayta ruwayta munankiri, reyníy? Imapajtaj Israelta juchayojta rikhurichisunmanri? nispa. 4Chaywampis, reyqa rinantapuni nerqa. Joabtaj chaymanta llojsispa, tukuy Israelnejta purerqa. Chantá Jerusalenman kutimorqa. 5Joabqa Davidman willarqa mashkhachus kasqankuta, israelitas yupachikusqankuman jina, chayta. Tukuynin israelitas kasqanku uj millón pachaj waranqayoj runas wañuchinaku maqanakuman rinankupaj jina. Judá ayllupitaj kasqanku tawa pachaj qanchis chunkayoj waranqa runas. 6Joabqa mana yuparqachu Leví ayllumanta kajkunata, nitaj Benjaminmanta kajkunatapis, reypa kamachisqan Joabman mana allin rijch'asqanrayku. 7Jinallataj Diosmampis chay tukuy ruwasqanqa mana walejchu rijch'arqa. Chayrayku Diosqa Israelta ñak'aricherqa. 8Chaypacha Davidqa juchasninta Diosman willakorqa: Kay tukuyta ruwaspaqa, may jatun juchata ruwarqani. Mañakuyki ari kay kamachiykej juchasninta perdonanaykita, uj wampu jina ruwasqayrayku, nispa. 9Chantá Tata Diosqa, pitachus David tapurej, chay profeta Gadta nerqa: 10Rey Davidwan tinkukamuy, niytaj kinsa laya imasta qoyta munasqaymanta ujninta ajllananta, mayqentachus Noqa ruwanayta, nispa. 11Gadtaj Davidman rispa, nerqa: Kay jinata Tata Dios nisunki: 12Kay imasmanta qampaj ajllay mayqentachus munasqaykita: Kinsa watata yarqhay kananta, chayrí kinsa killata maqanakupi atipachikuspa enemigosniykej ñawpaqenkuta ayqeyta, chayrí kinsa p'unchayta wañuchej onqoy tukuy jallp'aman yaykumunanta Tata Diospa espadannejta, Tata Diospa angelnenqa Israel tukuynin jallp'api runasta wañurachinanta. Kunampacha niway mayqentachus ajllasqaykita chay Kachamuwajman nimunaypaj, nispa nerqa profeta Gadqa. 13Chantá Gadman Davidqa kuticherqa: Sinch'i llakiypi kashani. Aswan walej kanman Tata Diospa makisninman urmanayqa, Paypa khuyakuynin may jatun kasqanrayku, manataj walejchu kanman waj runaspa makisninkuman urmanayqa, nispa. 14Ajina Tata Diosqa uj wañuchej onqoyta Israelman apachimorqa. Wañorqankutaj qanchis chunka waranqa israelitas. 15Chantá Diosqa uj angelta kacharqa Jerusalén llajtata tukuchimunampaj. Chay ángel llajtata tukuchinampaj kashajtinrí, Tata Diosqa chayta rikuspa, mayta llakikorqa chay jina llakiyta ruwashasqanmanta. Chayrayku, wañurachisharqa, chay angelta kamacherqa: Chayllaña kachun, amaña wañurachiychu, nispa. Chay ratoqa Tata Diospa angelnin kasharqa jebuseo Ornanpa erampi. 16Davidtaj qhawarispa, rikorqa Tata Diospa angelninta, cielowan kay pachawan tinkuypi kashajta Jerusalén llajta pataman makimpi uj espadata oqharishajta. Chantá Davidwan, kurajkunawan imaqa qhashqa p'achasta churaykukuspa, k'umuykorqanku uyankuta pampakama chayachispa. 17Davidtaj Diosta nerqa: Noqamin kani aylluta yupachejqa. Noqamin kani juchallejqa, sajratataj ruwachejqa. Kay mana juchayojkunaqa imatataj ruwasqankuri? Señor Tata Diosníy, mañarikuyki ari, chay castigoqa noqaman, chantá familiaymanwan jamunanta, amataj kay aylluykitaqa castigaychu, nispa nerqa Davidqa. 18Chantá Tata Diospa angelnenqa kamacherqa Gadta, Davidman nimunanta, Tata Diospaj uj altarta jatarichipunanta, maypichus jebuseo Ornán trigota trillayta yachaj, chaynejpi. 19Chaypacha Davidqa ruwamoj rerqa, imatachus Tata Diospa sutimpi Gad nerqa, chayta. 20Ornantaj trigota trillasharqa. Kutirikuspataj, chay angelta rikorqa. Paywan kasharqanku, chay tawa churisnimpis angelta rikuspa, pakakamorqanku. 21Jinallapi Davidqa Ornanman qayllaykojtin, Ornanqa Davidta rikuspa, eramanta llojserqa, Davidpa ñawpaqempitaj pampakama k'umuykukorqa. 22Chantá Davidqa Ornanman nerqa: Trigota trillasharqanki chay cheqata qoway, chaypi uj altarta oqharinaypaj Tata Diospaj. Mashkhachus valesqampi vendepuway, jinamanta chay wañuchej onqoy Israelmanta ithirikunampaj, nispa. 23Ornantaj kuticherqa: Jap'illay, reyníy, ruwaytaj imachus allin rijch'asusqanman jina. Noqa qosqayki torosta ñak'aspa q'olachinaykipaj, llant'apajtaj trigota saruchina k'ullusta qosqayki; trigotapis Tata Diosman jaywanaykipaj qollasqaykitaj. Chay tukuyta qosqayki, reyníy, nispa. 24Rey Davidrí Ornanman kuticherqa: Ni imarayku. Rantinaypuni tiyan mashkhachus valesqampi; mana atiymanchu qampata kajtaqa qhechuyta Tata Diosman qonaypaj; chantapis jaywaymanchu Señor Tata Diosniyman qhasilla jap'isqaytaqa? nispa. 25Jinamanta Davidqa Ornanman pagarqa chay cheqamanta sojta pachaj qori qolqesta. 26Chaypitaj Tata Diospaj uj altarta oqharerqa, uywasta wañuchispa q'olachipunampaj, allinyakuy jaywanastawan qonampaj. Chaymantataj Tata Diospa sutinta oqharerqa Diosnimpaj rejsikapusqanrayku, Tata Diostaj kuticherqa, janaj pachamantapacha ninata apachimuspa q'olachina altar pataman. 27Chantá Tata Diosqa angelta kamacherqa espadanta jallch'aykakapunanta. 28Jebuseo Ornanpa erampi Tata Dios payta uyarisqanta reparaspa, Davidqa uywasta wañuchispa, Tata Diosman jaywarqa. 29Moisés ch'in pampapi Tata Diospaj uj toldo wasita oqharipusqa, q'olachinapaj altartawan ruwapusqa, chaykunaqa Gabaón loma patapi kasharqanku. 30Davidtaj chayman Diosta tapurej riyta mana aterqachu, Tata Diospa angelninta espada oqharisqata rikuspa, manchachikusqanrayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\