1 CRÓNICAS 22

1Chayrayku Davidqa nerqa: Kaypi ruwakonqa Tata Diosta yupaychanapaj Temploqa, jinataj israelitas uywa wañuchisqasta q'olachinankupaj altarpis, nispa. 2Chantá Davidqa kamacherqa Israel jallp'api tukuy forastero kajkuna tantakunankuta. Paykunata churarqa rumista ch'eqonankupaj Diosta yupaychana Templo ruwakunampaj. 3Jinataj ashkha fierrosta wakichillarqataj punkusta clavanankupaj, tinkuykunata jap'ichinapaj ima. Ajinallatataj wakicherqa broncetapis may chhikatapuni. 4Cedro tablastapis mana yupay atinata wakichillarqataj, imaraykuchus Sidón llajtapi, jinataj Tiropi tiyakojkunaqa may ashkhatapuni cedro maderata Davidman apamorqanku. 5Davidqa yuyarqa: Churiy Salomonqa waynallaraj, Tata Diospaj Templota oqharinataj may jatun kashan. Tukuy kay pachapi may mentasqa, may k'achitullataj kanampaj tukuy imatapis wakisqallataña saqesaj, nispa. Chayrayku Davidqa manaraj wañupushaspa, maytapuni ashkha imasta wakicherqa. 6Chantá Davidqa churin Salomonta wajyaspa, Israelpa Señornin Tata Diospa Templonta ruwananta kamacherqa. 7Nerqataj: Wawáy, noqaqa sonqoypi yuyarqani Señor Tata Diosniypaj uj Templota oqhariyta. 8Tata Diostajrí niwarqa: Rikuni qanqa ashkha runasta wañuchisqaykita, ashkha wañuchinaku maqanakustataj ruwasqaykita. Chayrayku qanqa mana atinkichu Temployta jatarichipuwayta, imaraykuchus ancha ashkha yawarta jich'anki ñawpaqeypi. 9Chaywampis qampata uj churiyki kanqa, paytaj tukuywan allinta kawsakonqa. Chay jawaqa, Noqa ruwasaj tukuy enemigosninwan allinta kawsakunanta. Chayrayku, Salomón sutin kanqa. Tiempompitaj Israelman qosaj allin kawsayta, kusiyllata tiyakuytawan. 10Paymin uj Templota jatarichipuwanqa. Payqa waway kanqa, Noqataj Tatan kasaj. Noqataj Israelpi reinonta wiñaypaj sayachisaj, nispa niwarqa Tata Diosqa. 11Kunanqa wawáy, Tata Diosqa qanwan kachun, Señorniyki Tata Diospa Templonta jatarichiyta atinaykipaj, imaynatachus qan ruwanaykita nisqanman jina. 12Tata Dios sumaj yuyayta qosuchun, jinataj allin yachayniyoj kaytapis, Israelta kamachishaspa, Señorniyki Tata Diospa leyninta junt'anaykipaj. 13Tukuy imapi allin risonqa, sichus leyesninta junt'aj churakunki chayqa, jinataj Tata Diospa nisqasninta, Israelman Moisesnejta kamacherqa, chaykunatapis. Kallpachakuy, sinch'itataj sayay; ama iskayrayaychu, amataj manchachikuychu. 14Qhaway, may trabajowan Tata Diospa Templompaj wakicherqani sojta chunka sojtayoj waranqa quintales qorita, sojta pachaj sojta chunkayoj waranqa quintales qolqe metalta, broncemantataj, fierromantapis may chhikata mana pesay atinata. Ajinallatataj wakicherqani rumista, maderatapis, chaymantaj qanqa astawanraj yapanayki tiyan. 15Chay jawaqa qampa kamachiyniykipi kashanku ashkha trabajajkuna, rumi ch'eqojkuna, albañiles, carpinteros, jinataj tukuy ima ruwaypi may chhika trabajajkuna ima. 16Qoriwan, qolqewan, broncewan, fierrowan ima may chhika tiyan. Ajinaqa ari, ruwaj churakuy. Tata Diostaj qanwampuni kachun, nispa nerqa Davidqa. 17Chaymantataj Davidqa kamacherqa Israelpi tukuy kuraj kamachejkunata churin Salomonta yanapanankupaj, nerqataj: 18Señorniykichej Tata Dios qankunawan kashan, tukuy qayllaykichejpi tiyakojkunawan allin kawsayta qosunkichejtaj. Paymin kay jallp'api tiyakojkunata makiyman churan. Kay jallp'ataj Tata Diospa, jinataj Tata Diospa ayllumpa atiynin urapi kashan. 19Chayrayku kunanqa Señorniykichej Tata Diosta mask'aj churakuychej, tukuy sonqowan, tukuy yuyayniykichejwantaj. Ajina ari usqhayta churakuychej Señorniykichej Tata Diospa santo Templonta oqharinaykichejpaj, Tata Diospa arcanta chayman apamunaykichejpaj, jinataj Diosta yupaychanapaj imaschus t'aqasqa kashan, chay imastapis apamunaykichejpaj, Tata Diospa sutinman Templo ruwasqa kanqa, chayman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\