1 CRÓNICAS 23

1Davidqa ñapis machu runa ashkha watasniyojña kaspa, churin Salomonta Israelpa reynin kanampaj churarqa. 2Chantá Israelmanta tukuy kurajkunata, sacerdotesta, levitastawan tantaykucherqa. 3Chaypacha levitas yupasqa karqanku kinsa chunka watayojmanta pataman, yupasqankupitaj yachakorqa kinsa chunka pusajniyoj waranqa qharis kasqanku. 4Chaykunamanta iskay chunka tawayoj waranqa qharis churasqa karqanku Diospa Templonta qhawaspa ruwachinankupaj. Sojta waranqataj kamachejkuna, juezkunapajtaj churasqa karqanku. 5Tawa waranqa levitasqa punku qhawajkuna karqanku, tawa waranqataj churasqa karqanku Tata Diosta yupaychanankupaj tocanasninkuwan, mayqenkunatachus David chaypaj ruwacherqa, chaykunawan. 6Davidqa levitasta t'aqaspi rak'irarqa Levijpa churisnin Gersón, Coat, Merari ima, chaykunaman jina. 7Gersonpa churisnin karqanku: Laadán, Simei ima. 8Laadanpa churisnintaj kinsa karqanku: Jehiel, chay kuraj, chantá Zetam, Joel ima. 9Simeijpa churisnintaj kinsa karqanku: Selomit, Haziel, Harán ima. Chaykuna karqanku wasi aylluspi kamachejkuna Laadanpa miraynin kajkunamanta. 10Simeijpa churisnin tawa karqanku: Jahat, Ziza, Jeús, Bería ima. 11Kuraj kajqa Jahat karqa, Zizataj qhepan kaj. Jeuswan, Beriawan mana ashkha churisniyoj kasqankurayku, paykunataqa uj ayllullapis kankuman jina yupasqa karqanku, Diospa Templompi ruwanasta ruwanankupaj. 12Coatpa churisnin tawa karqanku: Amram, Izhar, Hebrón, Uziel ima. 13Amrampa churisnintaj karqanku: Aaronwan, Moiseswan. Aaronqa t'aqasqa karqa may santo kaj jaywanasta Diosman jaywanampaj, jinataj inciensota q'oshñichinampaj Tata Diospa ñawpaqempi, Paypaj imastapis ruwapunampaj, Tata Diospa sutimpi bendicionesta churanampaj ima. Chaykunaqa Aaronpata, wawasnimpatawan wiñaypaj ruwanasninku karqa. 14Diospa kamachin Moisespa mirayninta Leví ayllupi yuparqanku. 15Moisespa churisnin karqanku: Gersón, Eliezer ima. 16Gersonpa churisninmantataj kuraj kajqa Sebuel karqa. 17Eliezerpa kuraj kaj churintaj Rehabías karqa. Chaymanta aswanqa manaña karqachu churisnenqa. Rehabiaspata churisninrí ashkha karqanku. 18Izharpa kuraj kaj churenqa Selomit karqa. 19Hebronpa churisnintaj karqanku: Jeraías kuraj kaj, qhepan kajtaj Amarías, kinsa kajtaj Jahaziel, tawa kajtaj Jecamán. 20Uzielpa churisnintaj karqanku: Micaías, Isías ima. 21Merarijpa churisnin karqanku: Mahli, Musi ima. Mahlijpa churisnintaj karqanku Eleazar, Cis ima. 22Eleazarqa mana uj churiyoj kaspalla wañuporqa; ususisnillan karqanku, paykunataj casarakorqanku tionkoj Cispa churisninwan. 23Musijpa churisnintaj kinsa karqanku: Mahli, Edar, Jeremot ima. 24Chaykuna karqanku Levijpa ayllunmanta kajkunaqa, sapa familiamanta kurajkuna yupana libropi qhelqachikusqankuman jina, iskay chunka watayojmanta pataman. Paykunaqa Diospa Templompi kaj ruwanaspi trabajaj kanku. 25Davidqa nisqa: Israelpa Señornin Tata Diosqa ayllunman allin kawsayta qorqa, wiñaypajtaj Jerusalenpi tiyakonqa. 26Chayrayku levitasqa manaña Tata Diospa toldo wasintaqa apaykachanqankuñachu, nillataj Diosta yupaychanaspi imastachus oqharinku, chaykunatapis apaykachanqankuñachu, nispa. 27Ajinaqa, Davidpa qhepa kaj nisqasninman jina, Leví ayllumanta kajkunata yuparqanku iskay chunka watayojmanta pataman. 28Paykunataj Aaronpa mirayninmanta kaj sacerdotespa kamachiyninku urapi kasharqanku. Templopi kaj ruwanaspi yanapanankupaj, paykunaqa patiosmanta, cuartosmantawan cargollikorqanku, jinataj Tata Diospaj t'aqasqa kaj imasta llimphuchanamantapis, jinataj Templopi tukuy ima waj ruwanasmantapis. 29Diospaj t'aqasqa t'antasta sinrullata churarqanku, jinataj qhawarqanku, ch'aki mikhuykunamanta jaywana jak'utapis, mana levadurayoj sillp'a t'antastapis, paylapi chayachisqa kaj jaywanastapis, wajpi chayachisqastapis, tukuy pesasta, medidastawan. 30Chay jawaqa, sapa p'unchay tutamanta tardesnimpiwan Templopi kananku karqa Tata Diosman graciasta qonankupaj, Payta jatunchanankupajtaj. 31Jinallataj uywa wañuchisqa q'olachinasta Tata Diosman jaywananku karqa samarikuna p'unchaykunapi, sapa killa qallarikuypi, jatuchaj fiestaspipis. Tata Diospa ñawpaqempi sapa kuti trabajananku karqa mashkhachus kasqankuman jina, imatachus ruwanankuman jinataj. 32Ajinallatataj paykunaqa Dioswan Tinkukuna Toldota, Aswan Santo nisqa cheqatapis qhawanankupaj churasqa karqanku, jinamanta ayllu masisninku Aaronpa mirayninmanta kajkunawan khuska Templopi imatapis ruwaspa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\