1 CRÓNICAS 26

1Punkusta qhawajkunapaj rak'irajtinku, kaykuna llojserqanku: Coremanta kajkunapaj, Corejpa churin Meselemías, Coretaj Ebiasafpa churin karqa. 2Meselemiaspa churisnin karqanku: Kuraj kajqa Zacarías, qhepan kajtaj Jediael, kinsa kajtaj Zebadías, tawa kajtaj Jatniel, 3phishqa kajtaj Elam, sojta kajtaj Johanán, qanchis kajtaj Elioenai ima. 4Obed-edompa churisnin karqanku: Ñawpaj kajqa Semaías, iskay kajtaj Jozabad, kinsa kajtaj Joa, tawa kajtaj Sacar, phishqa kajtaj Natanael, 5sojta kajtaj Amiel, qanchis kajtaj Isacar, pusaj kajtaj Peultai. Ajinata Diosqa Obed-edomta ashkha churiswan bendecerqa. 6Obed-edompa churin Semaiaspata iskay churisnin karqanku, ayllusninkutataj kamacherqanku, wapu runas kasqankurayku. 7Semaiaspa churisnin karqanku: Otni, Rafael, Obed, Elzabad, Eliú, Samaquías ima. Chaykunaqa wapu runas karqanku. 8Tukuy chaykunaqa Obed-edompa ayllunmanta karqanku. Churisninwan, wawqesninwanqa ruwanasninkupi rikucherqanku wapus, k'uchistaj kasqankuta. Tukuypi Obed-edompa ayllunmanta kajkunaqa sojta chunka iskayniyoj runas karqanku. 9Meselemiaspa churisnin, wawqesnimpiwan chunka pusajniyoj karqanku; paykunapis wapu runasllataj karqanku. 10Merarijpa ayllunmanta, Hosaj churisnin karqanku: Simri; payqa mana kuraj kaj churipischu karqa; chaywampis tatanqa ayllumpi kamachejta churarqa. 11Sullk'antaj Hilcías karqa, kinsa kajtaj Tebalías, tawa kajtaj Zacarías karqa. Hosaj churisnin, wawqesnimpiwan tukuypi karqanku chunka kinsayoj. 12Chaykuna ukhupi punku qhawana mit'as rak'irakorqa. Paykunaman, kamachejninkukunaman, jinataj wawqesninkumampis Diospa Templompi ruwanas urmarqa. 13Suerteta choqarqanku yachakunampaj mayqen punkutachus sapa familia qhawanan; chay sorteoman yaykorqanku jatunmanta juch'uykama. 14Suertepi Selemiasman urmarqa inti llojsimuy lado punku, churin Zacariasmantaj pata lado kaj punku urmarqa. Zacariasqa yachayniyoj umachaj runa karqa. 15Obed-edommantaj ura lado kaj punku chayarqa. Paypa churisninmantaj urmarqa Diospa Templompi mikhunasta waqaychana cuartosta qhawana. 16Shupimman, Hosamanwan inti yaykuy lado punku urmarqa, Salequet nisqa punku kashan, chaynejpi, wichaynejman rishan, chay ñan patapi. Ruwanasninku kajta kay jinata rak'inakorqanku: 17Sapa p'unchay karqanku inti llojsimuy lado punkupi sojta qhawajkuna, pata ladonejpitaj tawa, ura lado punkupitaj tawallataj. Sapa uj waqaychana cuartospitaj iskaykama karqanku. 18Patiopitaj inti yaykuynejpi, chay ñawpaqennejpi tawa karqanku, kikin patiopitaj iskay qhawajkuna karqanku. 19Ajinata punku qhawajkuna Corejpa, jinataj Merarijpa ayllunmanta kajkunaqa ruwanasta rak'inakorqanku. 20Levitasmanta wakinkuna churasqa karqanku Diospa Templompi chay valorniyoj kaj imasta, jinataj Diospaj t'aqasqa jaywanasta waqaychanankupaj. 21Gersonpa mirayninmanta Laadanpa churisnimpa wasi ayllus kamachejninkukunaqa kaykuna karqanku: Jehieli, 22Jehielijpa churisnin Zetam, wawqentaj Joel ima. Paykunaqa Diospa Templompi valorniyoj qhapaj imasta waqaychanankupaj churasqa karqanku. 23Amrampa mirayninmanta Izharmanta, Hebronmanta, Uzielpa mirayninmantawan imaqa 24Templopi qhapaj imasta qhawajkunaj kamachejnin Sebuel karqa. Payqa Moisespa churin Gersonpa mirayninmanta karqa. 25Wawqen Eliezerpa ayllunmanta kaykuna karqanku: Rehabías, payqa Eliezerpa churin karqa. Rehabiaspa churintaj Jesahías; Jesahiaspa churintaj Joram; Jorampa churintaj Zicri; Zicrijpa churintaj Selomit. 26Selomitwan wawqesninwanqa Tata Diospaj t'aqasqa valorniyoj qhapaj imasta waqaychanankupaj churasqa karqanku. Chay imastaqa Tata Diospaj t'aqasqanku David, ayllus ukhumanta kamachejkuna, soldadosmanta kamachejkuna ima. 27Chaykunaqa maqanakusmanta apamusqasninkumanta wakinta t'aqarqanku Tata Diospa Templonta allinchanankupaj. 28Jinallataj imatachus Diospa profetan Samuel Tata Diospaj t'aqarqa, chantá Cispa churin Saúlpis, Nerpa churin Abnerpis, Sarviaj churin Joabpis, chay tukuy t'aqasqa imasta qhawananku karqa Selomitwan, wawqesninwan. 29Izharpa mirayninmanta kajkuna, Quenaniaswan churisnimpiwan kamachejkuna jina, juezkuna jinataj churasqa karqanku waj nacioneswan ima kajtimpis parlarinankupaj. 30Hebronpa mirayninmanta kajkunaqa Jordanmanta inti yaykuynej ladoman kamachinankupaj churasqa karqanku Tata Diospaj nisqa ruwanasmanta, chantá reypa ruwanasnin kajmantapis. Chaykunataj karqanku Hasabiaswan, ayllusninwan ima waranqa qanchis pachajniyoj wapu runas. 31David tawa chunka watastaña kamachishaspa, payqa allinta waturicherqa Hebronpa mirayninmanta ayllusta. Tarerqankutaj paykuna ukhupi may wapu runas kasqankuta Galaadpi, chay Jazer llajtapi. Hebronpa mirayninmanta kamachejqa Jerías karqa. 32Wawqesninkuwan imaqa iskay waranqa qanchis pachajniyoj wapu runas karqanku wasi ayllusninkumanta kamachejkuna. Chaykunatataj David churarqa Rubén ayllupi, Gad ayllupi, Manasés khuskan ayllupi ima kamachejkunapaj, Tata Diospaj nisqa ruwanasmanta, reypaj ruwanas kajkunamantapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\