1 CRÓNICAS 28

1Davidqa Jerusalenpi Israelmanta tukuy kamachejkunata tantaykorqa, reypa kamachiynimpi kasharqanku, chay t'aqa soldadospa kamachejninkukunata, jinataj chay waranqa t'aqa soldadospa kamachejninkukunata, pachaj soldados t'aqamanta kamachejkunatapis, reypa chajrasninmanta poqoykunata qhawajkunata, uywasninta qhawajkunata, wasisninta qhawajkunatapis, aswan allichaj runasta, wapu maqanakojkuna soldadostawan ima. 2Chantá Davidqa sayarikuspa, nerqa: Uyariwaychej wawqesníy, qankuna llajta masisniypis: Noqa munarqani uj wasita ruwachiyta, Tata Diospa arcanta chayman churanapaj, chaypitaj Diosninchejpa tiyakunan kanampaj. Wakichikorqaniñataj tukuy imasta chay wasita ruwachinaypajqa. 3Diostajrí kay jinata niwarqa: Mana qanchu Temploytaqa ruwachipuwanki, imaraykuchus qanqa ancha wañuchinaku maqanakupi tinkoj runa kanki, yawar mayustataj purichinki, nispa. 4Chaywampis Israelpa Señornin Tata Diosqa tukuy aylluy ukhumanta ajllakuwarqa Israelpaj wiñaypaj reynin kanaypaj. Pay ajllarqa Judá aylluta kamachej ayllu kanampaj. Judá ayllumantataj noqaj wasi aylluyta ajllakorqa, wawqesniy ukhumantataj noqata, tukuy Israel naciompi rey kanaypaj. 5Kunantaj, Tata Dios qowarqa, chay ashkha churisniy ukhumanta churiy Salomonta ajllakun, tukuy Israel jallp'api Tata Diospa sutimpi rey jina kamachinampaj. 6Tata Diosqa nillawarqataj: Qampa churiyki Salomonmin Temployta ruwapuwanqa. Paytaqa waway kanampaj ajllakuni, Noqataj Tatan kasaj. 7Wiñaypaj reinonta sayachisaj, sichus pay kallpachakuspa, kamachisqasniyta, nisqasniytawan kunan p'unchaykama jina junt'anqa chayqa. 8Kunanqa Tata Diospa sutimpi tantasqa tukuy Israel aylloj ñawpaqempi, jinataj Diospa uyarinanta kayta niykichej: K'uchis kaychej, Señorniykichej Tata Diospa tukuy kamachisqasninta kasunaykichejpaj, jinamanta kay k'acha jallp'aykichejqa qankunajllatapuni kanampaj, chaymantataj churisniykichejman wiñaypaj saqepunaykichejpaj. 9Qanrí, wawáy Salomón, tataykej Diosninta allinta kasuy, Paytataj sirviy tukuy sonqowan, allin yuyaywantaj, imaraykuchus Tata Diosqa tukuypa sonqonkuta rejsin, jinallataj ima yuyasqankutapis. Ajinatachus Payta mask'anki chayqa, Pay tarichikusonqa. Payta saqerpariwaj chayrí, wiñaypaj qhesachasonqa. 10Ama qonqaychu, Tata Dios qanta ajllakususqanta uj wasita ruwanaykipaj Paypa Templon kanampaj. Chayrayku kallpachakuspa, ruwaj churakuy, nispa nerqa Davidqa. 11Chantá Davidqa churin Salomonman jaywaykorqa oqharichina plano ruwasqata Temploj ñawpaqempi corredormanta, wasisninmanta, kapuykunata jallch'ana cuartosmanta, patan alto cuartosmanta, ukhumpi kaj cuartosmanta, Aswan Santo nisqa cheqamanta ima. 12Qollarqataj imastachus ruwayta yuyarqa chay tukuymanta planosta: Yupaychanapaj wasej pationmanta, jinataj muyuynimpi cuartosmanta, chay valorniyoj imasta jallch'anapaj cuartosmanta, Tata Diospaj t'aqasqa imasta jallch'ana cuartosmantapis. 13Ajinallataj Salomonta yuyaycharqa sacerdotespaj, levitaspaj, imaynachus mit'asninku kananta, jinataj Diospa Templompi ruwanasmantapis, jinallataj Diospa Templompi imaswanchus sirvinanku karqa, chay imasmantapis. 14Ajinallatataj pesopi qorqa ashkha qoritawan, qolqe metaltawan, Diosta yupaychanapaj imaschus ruwakunan karqa qorimanta, chayrí qolqemanta, chay imaspaj. 15K'ancha churanapaj k'anchanasninta ruwanapaj qorimanta, jinataj qolqemantapis, sapa ujpaj mashkhachus kanan karqa, chayman jina pesopi qorqa. 16Jinallatataj pesopi qorqa sapa mesa qorimanta kajpaj, qolqemanta kajpajpis. Chay mesasqa Diospaj t'aqasqa t'antasta sinrullata churanapaj karqa. 17Qollarqataj qorita trinchesta ruwanapaj, jatuchaj vasostapis qorimanta, jinataj qolqemantapis, tasasta, copasta ruwanapajpis. Chaykunapajqa wakinampaj jina qorqa, sapa ujpaj mashkhachus pesasqanman jina. 18Incienso q'oshñichina altarta ruwanapajpis ch'uwa qorita ashkhata jaywarqa. Chantá qorita qollarqataj querubinespaj carretata ruwanankupaj. Chay querubinesqa lijrasninkuwan qhataykoj kanku Tata Diospa arcanta. 19Davidtaj nerqa: Kay tukoyqa qhelqasqa kashan Tata Dios rikuchiwasqanman jina. Yachachillawarqataj chay planoman jina imaschus ruwakunanmantapis, nispa. 20Chaypacha Davidqa Salomonta nerqa: Kallpachakuy, sinch'itataj sayay, ruwaj churakuypacha. Ama iskayrayaychu, nitaj manchachikuychu, imaraykuchus Señor Tata Diosneyqa qanwampuni kanqa. Payqa mana saqesonqachu, nitaj qonqarparisonqachu, Tata Diospa Templompi tukuy ruwanasta tukunaykikama. 21Kaypi kashanku sacerdotespa, jinallataj levitaspa mit'asninkupis wakisqas, Templopi kaj ruwanasta ruwanankupaj. Tukuy laya ruwanaspi yachasqa kajkuna allin sonqowan kay tukuy ruwaypi yanapasonqanku. Kamachejkunapis, tukuynin Israel ayllupis kamachiyki urapi kanqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\