1 CRÓNICAS 29

1Chantá rey Davidqa tukuy tantasqa runasman nerqa: Diosqa ajllan churiy Salomón k'atallata. Chaywampis payqa wayna runallaraj, kay wasi ruwanataj may jatun, imaraykuchus kay ruwanaqa mana runaj tiyakunampajchu kashan, manachayqa Señor Tata Diospaj. 2Tukuy kallpaywan maychus kananta wakichini Diosniypa Templon ruwakunampaj: Qorita wakichini qori imaspaj, qolqe metalta wakichini qolqe imaspaj, bronceta wakichini bronce imaspaj, fierrota wakichini fierro imaspaj, maderata wakichini maderamanta imaspaj. Wakichillarqanitaj: Cornalina nisqa valorniyoj rumista k'askachinapaj, k'acha valorniyoj rumista, yana rumista, tukuy laya colorniyoj rumista, tukuy laya k'achanchanapaj rumista, mármol nisqa rumistawan may chhikata wakichini. 3Templopaj tukuy wakichisqaymanta jawaqa, Diosniypa Templonta munakusqayrayku jaywallanitaj qorita, qolqetapis noqajpata kajmanta: 4Ch'uwachasqa qorimanta pachaj waranqa kilosta, ch'uwachasqa qolqe metalmantataj iskay pachaj kinsa chunkayoj waranqa kilosta qoni, chaywan Temploj tukuy perqasninta lluch'iykunankupaj. 5Qorita qoni qori imaspaj, qolqe metaltapis qolqe imaspaj, chay ruway yachajkuna tukuy kajta chaywan ruwanankupaj. Kunanqa, pitaj qankunamanta Tata Diosman imatapis jaywayta munan? nispa taporqa Davidqa. 6Chaypacha wasi ayllumanta kamachejkuna, Israel ayllumanta kajkuna, waranqa soldadosta kamachejkuna, pachaj soldadosta kamachejkuna, reypaj trabajajkunata kamachejkuna ima, paykunaqa mana pej nisqallan tukuy imata qorqanku. 7Diospa Templompa imasnimpaj qorqanku pachaj sojta chunka phishqayoj waranqa kilos qorita, chantá chunka waranqa qori phisustawan, qolqe metalmantataj kinsa pachaj kinsa chunkayoj waranqa kilosta, broncemantataj yaqha sojta pachaj waranqa kilosta, fierromantataj kinsa millones kinsa pachaj waranqa kilosta. 8Ajinallatataj valorniyoj k'acha rumisniyoj kajkunaqa jaywarqanku Diospa Templompi jallch'asqa kanampaj, chay jallch'anampajtaj Gersonpa ayllunmanta Jehiel churasqa karqa. 9Tukuy runasqa kusikorqanku kamachejninkukuna chay jina k'acha sonqoyoj kasqankumanta. Chay tukuy imasta Tata Diosman tukuy sonqosninkuwan qosqankurayku, rey Davidpis mayta kusikullarqataj. 10Chaypacha Davidqa Tata Diosta jatuncharqa tukuy ayllus tantasqaspa ñawpaqenkupi: Ñawpa tatayku Israelpa Señornin Tata Dios, Qanqa wiñaymanta wiñaypaj bendecisqa kay. 11Tata Dios, Qampatamin jatunchasqa kayqa, atiypis, kusiypis, atipaypis, reypaj qhawasqa kaypis. Qampatamin kay pachapi, janaj pachapi tukuy ima kajpis. Reinopis Qampallatataj, Tata Dios. Qanlla tukuymanta aswan jatun atiyniyoj kanki. 12Qanmantamin qhapaj kaypis, jatumpaj qhawasqa kaypis jamun. Qan kamachinki tukuyta. Kallpapis, atiypis makiykipi kashan. Makisnillaykipitaj kashan tukuyman jatunchasqa kayta, atiytapis qoyqa. 13Chayrayku kunanqa Qan Diosniykuman graciasta qoyku, yupaychaykutaj jatun sutiykita. 14Kunanrí, pitaj noqa kasqani, aylluypis pitaj kasqa chhika imasta Qanman qoyta atinaykupajri? Cheqamanta tukuy imaspis Qanmanta jamun. Qanmanqa qoyku, Qanmanta jap'erqayku, chayllamantataj. 15Qampa rikuyniykipeqa puriskiri forasteros jinalla kayku. Jinallataj ñawpa tatasniykupis karqanku. Kay pachapi kawsayniykoqa llanthu jina pasapullan, ni imapi suyakunapaj jina. 16Señorniyku Tata Dios, Qampatamin kanku, Qanmantataj jamunku kay chhika tukuy imasqa. Kay imasta wakichiyku qampa santo sutiykipaj kay Templota jatarichinaykupaj. 17Noqa yachani, Diosníy, Qanqa sonqosta allinta qhawasqaykita, cheqan kajtaj Qanta kusichisusqanta. Chayrayku cheqan sonqowan kay tukuyta jaywayki. Kunanqa kusiywan rikuni, kaypi tukuy aylluyki tantasqas jaywanasninkuta munakuywan apamususqankuta. 18Qanqa ñawpa tatasniykoj Señorninku Tata Dios kanki, Abrahampata, Isaacpata, Israelpatawan. Kay aylluykej sonqonman churaypuni ari, wiñaypaj chay jina k'uchi sonqoyoj kayta, Qanmantaj astawan sonqonkuta aysay. 19Churiy Salomonmampis qollaytaj cheqa sonqoyoj kayta, kamachisqasniykita, nisqasniykita, leyesniykitapis junt'ayta atinampaj, tukuy chayta ruwaspa, Qampaj Templota ruwachinampaj; chaypajqa tukuy imata wakichiniña, nispa mañakorqa Davidqa. 20Chay qhepaman Davidqa chaypi tantasqa kajkunata nerqa: Kunanqa Señorniykichej Tata Diosta bendeciychej, nispa. Chantá tantasqa kajkunaqa tukuyninku ñawpa tatasninkoj Señorninku Tata Diosta bendecerqanku, qonqorikuspa, pampakama k'umuykukuspataj yupaycharqanku Tata Diospa ñawpaqempi, reypa ñawpaqempiwan. 21Q'ayantintaj uywa wañuchisqasta q'olachispa, Tata Diosman kay imasta jaywaykorqanku: Waranqa torillosta, waranqa carnerosta, waranqa corderostawan, jinataj vino jaywanastawan, vinowan ch'ajchuykuspa, may chhika uywa ñak'asqastawan, tukuynin Israel ayllusrayku. 22Chay p'unchaypeqa mikhorqanku, ujyarqankutaj Tata Diospa ñawpaqempi may kusiywan. Chaymantataj uj kutitawan nerqanku Davidpa churin Salomón reyninku kananta. Diospa ñawpaqempitaj Diospaj t'aqanapaj jawina aceitewan Salomonta jawiykorqanku reyninku kanampaj, Sadoctataj jawiykorqanku sacerdote kanampaj. 23Ajinata Salomonqa tatan Davidpa cuentanmanta Tata Diospa wakichisqan kamachina tiyanampi tiyaykorqa, tukuy imataj may allimpuni karqa. Tukuy Israel ayllutaj payta kasorqanku. 24Tukuy kamachejkuna, wapu maqanakojkuna, Davidpa tukuy churisninwan ima Salomonman jurararqanku kasukoj kanankuta. 25Tata Diosqa Salomonta may atiyniyojta ruwarqa tukuy Israel aylloj ñawpaqempi. Reinontataj may jina pataman oqharerqa; paymanta ñawpajtaqa Israelpi ni mayqen reypis pay jina karqachu. 26Isaípa churin Davidqa Israelpi ajinata kamachisqa. 27Israelpa reynin kasqa tawa chunka watasta, chaykunamantataj Hebrón llajtapi qanchis watasta kamachisqa, Jerusalenpitaj kinsa chunka kinsayoj watasta. 28Payqa wañuporqa allin machitu, ashkha watasniyoj, ashkha kapuyniyoj, tukuy kusiyniyoj ima. Churin Salomontaj paypa qhepanta kamacherqa. 29Rey Davidpa ruwasqasninmantaqa, qallariyninmantapacha tukukuyninkamaqa profeta Samuelpa librosnimpi qhelqasqa kashan. Chantá profeta Natanpapi, profeta Gadpa librosnimpipis ima qhelqasqa kashan. 30Chaypi qhelqasqa kashan tukuy kamachisqanmanta, atiyninmanta, chay t'ukuna imas payta qhatirisqasninmanta, jinataj Israel aylluta, chay waj nacionestawan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\