1 CORINTIOS 1

1Noqa, Pablo, wajyasqa kani Diospa munayninrayku Jesucristoj apostolnin kanaypaj. Hermano Sosteneswan ima kay cartata apachimuykichej Diospa iglesian Corinto llajtapi kajman. Qankunaqa Diospaj t'aqasqa kankichej Cristo Jesuspi, wajyasqataj juchamanta t'aqasqa kawsanaykichejpaj, mayllapipis Señorninchej Jesucristoj sutinta tukuy oqharejkunawan khuska. Payqa paykunaj Señorninku, noqanchejpatapis. 3Qankunapaj kachun Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj Dios Tatanchejmanta, Señor Jesucristomantawan. 4Graciasta qonipuni Diosman qankunarayku, Dios qhasilla k'acha yanapayninta qosusqaykichejmanta Cristo Jesuspi. 5Tukuy imapi qhapajyachisqa kankichej Cristopi kasqaykichejrayku, tukuy parlaypi, tukuy yachaypi ima. 6Ajinata ari, Cristomanta tukuy allin willasqa kajqa qankunapi sinch'i sayasqa kashan. 7Chayrayku, ruwanapaj tukuy laya atiyta Diospa qosqanmanta mana imapis qankunapi pisinchu, Señorninchej Jesucristoj rikhurimunanta suyasqaykichejpi. 8Paytaj sinch'ita sayachisonqachej tukukuykama, mana k'amina kanaykichejpaj Señorninchej Jesucristoj p'unchaynimpi. 9Diosqa junt'ampuni nisqanta, Paytaj wajyasorqachej, Churin Jesucristo Señorninchejwan khuska kanaykichejpaj. 10Hermanos, mañakuykichej Señorninchej Jesucristoj sutimpi, tukuyniykichej ujllata parlanaykichejta. Ama qankuna ukhupi t'aqanaku kachunchu, astawanqa allin ujchasqapuni kaychej, uj sonqolla, uj yuyayllataj. 11Hermanosníy, Cloejpa familianmanta kajkuna willawarqanku qankuna ukhupi churanakuykuna kasqanta. 12Uyarini qankunamanta sapa uj kay jinata nisqaykichejta: Noqa Pablojta kani; noqataj Apolospata kani; noqa Cefaspata kani; noqataj Cristojta kani, nispa. 13Cristoqa mashkhaman t'aqasqatajri? Pablochu qankunarayku cruzpi chakatasqa wañorqa, chayrí Pabloj sutimpichu bautizasqa karqankichej? 14Graciasta Diosman qoni, qankunamanta mana ujtapis bautizasqaymanta. Crispota, Gayollatawan bautizarqani, 15ama pipis ninampaj sutiypi bautizasqa kasqaykichejta. 16Estefanaspa familiantapis bautizallarqanitaj; chaymantaqa mana yuyanichu wajta bautizasqayta. 17Cristoqa mana bautizajtachu kachamuwarqa, manachayqa evangeliota willanaypaj; manataj yachaysapa parlaywanchu willakun, ama Cristoj cruzpi wañuynin qhasi manakajman tukunampaj. 18Cristoj cruzninmanta willayqa uj wampu runaj thawtisqanwan ninakun chinkayman rejkunapajqa; noqanchej salvasqa kajkunapajrí chay willayqa Diospa atiynin. 19Diosmanta Qhelqasqapi nin: Chinkarichisaj yachayniyojkunaj yachayninkuta, qhesachasajtaj yuyayniyojkunaj yuyayninkuta, nispa. 20Maypitaj kashan chay yachayniyoj? Maypitaj chay yachachejri? Maypitaj kay pachaj yachayninmanta churanakoj? Manachu Diosqa kay pachaj yachaynintaqa wampu kajman tukucherqa? 21Kay pacha runasqa tukuy yachayninkuwan Diosta mana rejsiyta aterqankuchu. Chayrayku Diospa yachayninman jina Payman allin rijch'asqa Paypi creejkunata salvayta wampu thawti willaynejta. 22Judiosqa mañanku t'ukuna señalesta, griegostaj mask'anku astawan yachayta. 23Noqanchejtajrí willanchej Cristoqa cruzpi chakatasqa kasqanmanta. Judiospajtaj chay willayqa misk'ana jina, mana judío kajkunapajtaj wampu runaj thawtisqan jina. 24Diospa wajyasqasnimpajrí, judiospis, mana judío kajkunapis kachunku, Cristoqa Diospa atiynin, yachaynintaj. 25Diospa yachaynenqa runaspajqa wampu yuyayman rijch'akun; jinapis chayqa aswan yachayniyoj runaspa yachayninkumantaqa. Diospa pisi kallpan rijch'akojpis, aswan kallpayoj runaspamanta nisqaqa. 26Chayrayku, hermanos, reparakuychej imaynachus kasqaykichejta Dios wajyashasojtiykichej. Aychaman jinaqa mana yachayniyojkunachu kankichej, manataj atiyniyojkunachu, nillataj sumaj familiasmantachu. 27Diostajrí ajllakorqa kay pachapi wampupaj qhawasqa kajta yachayniyojkunata p'enqachinampaj. 28Kay pachapi pisi kallpayojpaj qhawasqa kajta Dios ajllakorqa kallpasapasta p'enqachinampaj; kay pachamanta mana walej kajta, qhesachasqata, qhasi manakajpaj qhawasqata ima ajllakorqa kajtapis chinkachinampaj, 29ama pipis Diospa ñawpaqempi jatunchakunampaj. 30Qankunaqa Diosrayku Cristo Jesuspi kashankichej, Cristotaj noqanchejpajqa yachay, cheqampaj qhawasqa kay, Diospaj t'aqasqa kay, preciowan kacharichisqa kay ima. 31Diosmanta Qhelqasqapi nin: Jatunchakuyta munajqa Señorpi jatunchakuchun, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\