1 CORINTIOS 11

1Noqata qhawarispa imatapis ruwaychej, imaynatachus noqapis Cristota qhawarispa ruwani, ajinata. 2Mayta kusikuni, hermanos, tukuy imapi noqamanta yuyarikusqaykichejmanta, yachachisqayman jina ruwasqaykichejmantapis. 3Chaywampis munani yachanaykichejta Cristoqa sapa qharipajqa kamachej uma jina kasqanta, qharitaj warmimpajqa kamachej uman jina, Diostaj Cristopajqa kamachej uma jina. 4Pi qharichus imawampis umanta qhataykukuspa, Diosmanta mañakunman, chayrí Diospa Simi Nisqanta sut'inchanman chayqa, umanta p'enqaypi rikhurichin; chay umantaj Cristo. 5Pi warmillapis mana uman suk'umpasqa Diosmanta mañakunman, chayrí Diospa Simi Nisqanta sut'inchanman chayqa, umanta p'enqaypi rikhurichin; chay umantaj qosan. Mana suk'umpakuspaqa, chujchantapis k'utuchikunman jina kanman. 6Warmichus umanta mana suk'umpanman chayqa, allin kanman chujchanta k'utuchikunan. Sichus warmipaj p'enqay kanman chujchanta k'utuchikunan, chayrí t'ojluchikunampis chayqa, suk'umpakuchun. 7Qhareqa ama umanta qhatakuchunchu, imaraykuchus payqa Diospa rijch'ayninman ruwasqa, rikuchintaj Diospa jatun kayninta. Warmitaj qharejpa jatun kayninta rikuchillantaj. 8Qhareqa mana warmimantachu ruwasqa karqa, astawanqa warmipuni qharimanta ruwasqa karqa. 9Nillataj qhareqa warmiraykuchu ruwasqa karqa, astawanqa warmipuni qharirayku ruwasqa karqa. 10Chayrayku, warmeqa umanta suk'umpakunan tiyan angelesrayku. 11Chaywampis Señorpa ñawpaqempi kay pachapi, qharipis warmipis purajmanta yanapanakuspa kananku tiyan. 12Imaynachus warmeqa qharimanta ruwasqa karqa, ajinallataj qhareqa warmimanta nacekun. Ajinaqa tukuy ima Diosmanta qallarikun. 13Qankuna kikiykichej reparaychej: Allinchu kanman warmeqa Diosmanta mañakunan umanta mana suk'umpakuspa? 14Kay kawsaypuni yachachiwanchej qharipajqa uj p'enqay kasqanta chujchanta wiñachikunanqa. 15Warmipajrí allin chujchasninta wiñachinan, imaraykuchus paymanqa chujchan velo jina qosqa karqa. 16Chaywampis, sichus pipis kay imasmanta churanakuspa, siminakuyta munanman chayqa, noqaykoqa mana waj usuta rejsiykuchu nitaj Diospa iglesiasnimpis. 17Kayta qankunaman qhelqamuspaqa, mana niykichejmanchu: Walejta ruwankichej, nispa, imaraykuchus tantakuspaqa, mana allimpajchu ruwankichej. 18Kunanqa uyarini iglesia jina tantakojtiykichej, qankuna ukhupi t'aqanakus kasqanta; noqataj yuyani wakenqa ajinapuni kasqanta. 19Cheqamanta, kanampuni tiyan t'aqanakus qankuna ukhupi, yachakunampaj mayqenkunachus cheqamanta Diospata kasqaykichej. 20Ajinatachus qankunapura tantakuspa mikhunkichej chayqa, mana Señorpa Cenantachu mikhunkichej. 21Tukuy ujllapi mikhuna kashajtin, sapa uj ñawpaykuspa cenanta mikhukapun, ujtaj yarqhachikun, ujtajrí machaykun. 22Imataj chayri? Manachu wasiykichej tiyan chaypi mikhunaykichejpaj, ujyanaykichejpajpis? Chayta ruwaspaqa, mana imayojkunata p'enqachinkichej, Diospa Iglesiantataj pisipaj qhawankichej. Imatataj nisqaykichej? Allinta ruwankichej, nisqaykichejchu? Chaymantaqa mana walej niykichejchu. 23Imatachus Señormanta yachaqakorqani, chayllatataj yachachiykichej: Maypachachus Señor Jesús jap'ichisqa kanan kasharqa, chay ch'isillataj t'antata oqharerqa. 24Graciasta qoytawantaj, chay t'antata partispa, nerqa: Kayta mikhuychej; kaymin cuerpoyqa, qankunarayku qosqa, kaytataj ruwaychej noqamanta yuyarikunaykichejpaj, nispa. 25Ajinallatataj cenaytawankama, copata oqharispa, nerqa: Kay copaqa mosoj tratomin, yawarniypi ruwasqa; sapa kuti ujyaspa, Noqamanta yuyarikuspa ruwankichej, nispa. 26Ajina ari, sapa kuti kay t'antata mikhuspa, kay copamanta ujyaspataj, Señorpa wañuyninmanta willankichej, Pay kutimunankama. 27Ajinallatataj sichus pipis kay t'antata mikhunman, copamantapis ujyanman imatachus niyta munasqanta mana allinta unanchaspalla chayqa, Señorpa cuerponmanta, yawarninmantawan juchachasqa kanqa. 28Chayrayku, sapa ujniykichej sonqoykichejta allinta qhawarikuychej, manaraj t'antata mikhushaspa, nitaj copamanta ujyashaspa. 29Sichus pipis mikhun, ujyantaj Señorpa cuerponmanta mana allinta unanchaspa chayqa, juchachasqa kanampaj mikhun, ujyantaj. 30Chayraykumari, qankuna ukhumanta ashkhas onqosqa kashanku, umphustaj, wakinkunataj wañunkuña. 31Noqanchejchus allinta qhawarikusunman sonqonchejta chayqa, mana Diosnejta castigasqachu kasunman. 32Señorpa castigasqan kanchej chayrí, wanananchejpaj Señor castigawanchej ama kay pacha runaswan khuska wiñay wañuyman rinanchejpaj. 33Chayrayku, hermanosníy, mikhunapaj tantakuspaqa, suyarinakuychej ujkuna ujkunata khuska mikhunaykichejpaj. 34Mayqempis yarqhachikuspaqa, wasillampi mikhuchun, ajinamanta chay tantakuyniykichej ama juchachanapaj jina kanampaj. Waj imasmantarí, noqa jamuspa cheqanman churasaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\