1 CORINTIOS 12

1Hermanos, noqa munani Espiritumanta ruwanapaj atiyta qosqanmanta yachanaykichejta. 2Qankuna yachankichej, manaraj Cristopi creeshaspa, chay opa lantiswan qhatatichikoj kasqaykichejta. 3Chayrayku kay yachayta qoykichej: Mana pipis Diospa Espiritumpa atiyninwan parlaspaqa, ninmanchu: Jesusqa maldecisqa kachun, nispa; nillataj pipis niyta atinchu: Jesusqa Señormin, nispa, mana Espíritu Santoj atiyninwan parlaspaqa. 4Ruwanapaj imaymana atiykuna tiyan, chayta qoj Espiritutajrí ujllapuni. 5Evangeliopeqa imaymana sirviykuna tiyan; chaywampis uj Señorllata sirvinchej. 6Jinallataj Diospaj imaymana ruwaykuna tiyan; chaywampis uj k'ata Dioslla tukuy imata ruwan tukuypi. 7Diosqa rikuchin sapa ujman Espíritu Santo paykunapi kasqanta tukuypa allinnimpaj. 8Espíritu Santoqa wakinman yachayta qon, parlayta atinampaj, wakinmantaj kikin Espiritullataj qon jatun yachaykunata. 9Chay kikin Espiritullataj wakinman creey atiyta qon, wakinmantaj atiyta qon onqosqasta sanoyachinampaj. 10Ujmanqa atiyta qon milagrosta ruwanampaj, ujmantaj atiyta qon Diosmanta sut'inchanampaj. Ujmanqa atiyta qon imayna espirituchus kasqanta reparanampaj, ujmantaj atiyta qon imaymana parlaykunata parlanampaj; ujmantaj atiyta qon, waj parlaykunapi parlasqankuta sut'inchanampaj. 11Chay tukuy imasta ruwanapaj atiyta qoj Espiritoqa ujlla. Paytaj rak'in imaymana atiykunata sapa ujman munasqanman jina. 12Uj cuerpojta ashkha imasnin tiyan. Chay imasninwantaj ujlla cuerpoqa; ajinallataj Cristopis ujlla. 13Jinallataj uj Espiritulla tukuyta bautizawarqanchej, uj cuerpolla kananchejpaj judío kajkuna, mana judío kajkunapis, wata runas, mana wata runa kajkuna ima. Tukuyninchejmantaj Diosqa uj Espiritullata qowarqanchej. 14Chaywampis, cuerpoqa mana uj imayojllachu, manachayqa ashkha imasniyoj. 15Chakichus ninman: Mana maki kasqayrayku, mana cuerpojtachu kani, nispa chayqa, chayraykuchu mana cuerpojta kanman? 16Ninrichus nillanmantaj: Mana ñawi kasqayrayku mana cuerpojtachu kani, nispa chayqa, chayraykuchu mana cuerpojta kanman? 17Sichus tukuy cuerpo ñawilla kanman chayqa, maypitaj ninri kanmanri? Chayrí, tukuychus ninri kanman chayqa, maypitaj senqa kanmanri? 18Chayrayku Diosqa cuerpoj imasninta churarqa cuerpoman sapa ujninta maypichus kananman, munasqanman jina. 19Cuerpoj imasnenqa tukuyninchus uj imalla kanman chayqa, mana cuerpo kanmanchu. 20Ajinaqa runaj cuerponqa ashkha imasniyoj; chaywampis cuerpoqa ujlla. 21Ñaweqa mana niyta atinchu makitaqa: Mana qanllawan kasaj, nispa; nitaj umapis niyta atinchu chakistaqa: Mana qankunallawan noqa kasaj, nispa. 22Astawanqa, cuerpoj imasnin pisi kallpayojman rijch'akojkunaraj astawan yanapawanchej. 23Cuerpoj wakin imasnin mana allimpaj qhawasqata astawan allimpaj qhawanchej; noqanchejpi mana allin rijch'akojkunatapis aswan allinta p'achallichinchej. 24Noqanchejpi kaj allimpaj qhawasqa imasqa mana jinata p'achallichinachu kashan; astawanqa Dios cuerpotaqa sumajta wakicherqa, mana allimpaj qhawasqa kajkuna aswan allimpaj qhawasqa kanankupaj. 25Ajinata churarqa ama cuerpopi t'aqanakus kanampaj, astawanqa paykunapura qhawarinakunankupaj. 26Sichus ujnin ima nanasqa kanman chayqa, tukuyninku nanachikunku chay ujwan khuska. Sitajchus ujnin iman allimpaj qhawasqa kanman chayqa, tukuyninku chay ujwan kusikullankutaj. 27Qankunaqa Cristoj cuerpon kankichej, sapa ujtaj chay cuerpoj imasnin kankichej. 28Ajinata Diosqa sapa ujta churan Iglesiapi; ñawpajta apostolesta, qhepanta profetasta, chaymanta yachachejkunata, chaymantataj milagrosta ruwajkunata, sanoyachejkunata, yanapajkunata, kamachejkunata, waj parlaypi parlajkunata ima. 29Tukuychu apóstoles kanku? Tukuychu profetas kanku? Tukuychu yachachejkuna, chayrí milagrosta ruwajkunapis kanku? 30Tukuyninkuchu sanoyachiyta atinku? Tukuyninkuchu waj parlaykunata parlanku? Tukuyninkuchu sut'inchanku? Mana, icharí? 31Chaywampis qankunaqa, aswan sumaj ruwana atiykunata mask'aychej, noqataj qankunaman rikuchisqaykichej aswan sumaj ñanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\