1 CORINTIOS 14

1Munakuyniyoj kayta mask'aychej; jinallatataj Espiritumanta ruwanapaj atiyniyoj kayta tukuy sonqo munaychej, astawampuneqa Diospa Simi Nisqanta sut'inchayta. 2Pichus mana rejsisqa parlaypi parlajqa mana runasmanchu parlan, manachayqa Diosllaman parlan, nitaj pipis entiendenchu parlasqanta, Espirituman jina pakasqa yachaykunata parlasqanrayku. 3Diospa Simi Nisqanta sut'inchajrí runasman parlan Espirituman jina wiñanankupaj, jinataj kallpachasqa, sonqochasqataj kanankupaj. 4Pichus mana rejsisqa parlaypi parlajqa pay wiñanallampaj yanapakun. Pichus Diospa Simi Nisqanta sut'inchajrí tukuy Iglesia wiñanampaj yanapan. 5Noqa munayman tukuyniykichej parlanaykichejta mana rejsisqa parlaykunapi; chaywampis astawan munayman Diospa Simi Nisqanta sut'inchanaykichejta, imaraykuchus Diospa Simi Nisqanta sut'inchajqa aswan kuraj waj parlaypi parlajmantaqa. Maypachachus waj parlaypi parlasqanta pipis sut'inchajtillan, yanapanman iglesia wiñayta atinampaj. 6Kunanqa hermanos, sichus noqa qankunaman jamuyman waj parlaypi parlaspa chayqa, ima allintaj kanman qankunapaj? Qankunapaj allin kanampaj, Diospa Simi Nisqanta sut'inchayman, jatun yachaywantaj parlayman, manachayrí ima yachaytapis yachachiykichejman. 7Ajinallataj kashan ima tocanaswampis; sichus qena, arpapis mana sapa uj waj jinata waqanman chayqa, imaynatataj rejsisunman qenachus, chayrí arpachus waqasqantari? 8Cornetachus mana sut'ita waqanman chayqa, pitaj wakichikunman wañuchinaku maqanakuman rinampajri? 9Ajinallataj sichus qankunapis waj parlaypi parlaspa mana entiendenapaj jina parlankichej chayqa, imaynatataj pipis entiendenman imatachus niyta munasqaykichejtari? Ajina chayqa, qhasita wayrallaman parlashankichej. 10Kay pachapeqa may chhika parlaykuna tiyan, tukuyninkutaj entiendenapaj jina kanku. 11Chaywampis, noqachus mana entiendeyman, pichus waj parlaykunapi parlawasqanta chayqa, chay runapaj kani waj llajtayoj runa jina, paypis noqapaj jinallataj. 12Ajinallatataj qankunapis, sichus Espirituman jina ruwanapaj atiykunata munankichejpuni chayqa, astawan munaychej, mayqenkunachus Espirituman jina iglesiata wiñachin, chaykunata. 13Chayrayku waj parlaypi parlajqa Diosmanta mañakuchun atiyta chay parlasqanta sut'inchayta atinampaj. 14Sichus Diosmanta noqa mañakuyman waj parlaypi chayqa, espiritullay mañakun, yuyayniytajrí jinalla qhepakun mana imata entiendespa. 15Imatataj ruwasaj? Espirituywan Diosmanta mañakusaj, jinallatataj yuyayniywampis; takisaj espirituywan, jinallataj yuyayniywampis. 16Qanchus espiritullaykiwan Diosta yupaychawaj chayqa, mana yachachisqa runaqa imaynatataj ninman: Ajina kachun, nispa, graciasta qoshajtiyki? Payqa mana entiendenchu imatachus nisqaykita. 17Cheqamanta qanqa allinta graciasta qonki Diosman; chay uj runatajrí chaynejta mana Espirituman jina wiñachisqachu kanqa. 18Diosman graciasta qoni, imaraykuchus waj parlaykunapi parlani qankunamanta astawan. 19Chaywampis iglesiapi astawan munayman phishqa imasllata entiendenankupaj jina parlayta, chunka waranqa imasta waj parlaykunapi parlanaymantaqa. 20Hermanos, yuyayniykichejpeqa ama wawas jina kaychejchu. Sajra yuyayllapi wawas jina kaychej, yuyayniykichejpirí machu runas jina kaychej. 21Diosmanta Qhelqasqapi nin: Kay runasman parlaykusaj waj parlaykunapi, waj llajtayojkunaj siminwan; ni ajinapipis uyarikonqankuchu, nin Señorqa. 22Chayrayku waj parlaykunapi parlayqa uj señal mana creejkunapaj, manari creejkunapajchu. Diospa Simi Nisqanta sut'inchayrí churasqa creejkunapaj, manataj mana creejkunapajchu. 23Tukuynin iglesia uj cheqallapi tantasqa kashaspa, sichus tukuyniykichej parlariwajchej waj parlaykunapi, chaymantaj yaykumunkuman pisi yachayniyojkuna, jinallataj mana creejkunapis, manachu nisunkichejman locos kasqaykichejta? 24Chayrí tantasqa kashaspa, sichus tukuyniykichej Diospa nisqanta sut'inchashawajchej, chaymantaj mana creej runa, chayrí pisi yachayniyoj yaykumunman chayqa, chay tukuy uyarisqan juchasapa kasqanta juzgaspa reparachenqa. 25Ajinapi sonqon ukhupi ima pakasqa kajpis sut'inchakonqa, pampakama k'umuykuspataj, Diosta yupaychanqa: Cheqamantapuni Dios qankuna ukhupi kashasqa, nispa. 26Kunanqa, ima nisunmantaj hermanos? Tantakojtiykichejqa, sapa ujniykichejpata tiyapuchun uj salmo, uj yachachiy, Dios imatachus sut'inchasqan, waj parlaykunapi parlay, chayrí parlaykunata sut'inchay. Chay tukuy ima ruwakuchun iglesia Espirituman jina wiñachisqa kanampaj. 27Waj parlaypi parlaspaqa, parlachunku iskay, chayrí kinsa, qhepampi qhepampi, wajtaj sut'inchachun chay parlasqankuta. 28Chay parlasqankuta mana pipis sut'inchaj kajtenqa, iglesiapi ch'inlla kakuchunku. Sapa ujninku sonqonku ukhullapi Dioswan parlachunku. 29Ajinallatataj sut'inchajkunapis parlachunku iskay, chayrí kinsa, wakinkunataj imatachus nisqankuta reparachunku cheqachus manachus kasqanta. 30Chaypi tiyashaj wajmantajchus Dios imatapis sut'inchanman parlanampaj chayqa, ñawpajta parlajqa ch'inyakuchun. 31Tukuyniykichejtaj Diosmanta sut'inchayta atinkichej, ujmanta uj, tukuy yachaqanaykichejpaj, jinataj sonqoykichejpi kallpachasqa kanaykichejpaj. 32Diosmanta sut'inchajqa chay sut'inchanapaj atiywan mana apaykachachikunchu, 33imaraykuchus Diosqa mana ch'ajwata munaj Dioschu, manachayqa mana ch'ajwaspalla maychus kanallanchejta munaj Dios. Imaynachus ajllasqaspa tukuy iglesiasninkupipis, 34warmisqa iglesiapi ch'inlla kakuchunku. Paykunaqa mana parlanankuchu tiyan, astawanqa kasukoj kananku tiyan, imaynatachus leypi nin, ajinata. 35Imatapis yachayta munaspaqa, wasinkupi tapukuchunku qosankuta, imaraykuchus mana allin qhawasqachu uj warmeqa iglesiapi parlananqa. 36Kunanqa niwaychej: Qankunamantachu llojserqa Diospa Simi Nisqanqa, chayrí, qankunallamanchu chayamorqa? Mana, icharí? 37Sichus pipis yuyakunman Diospa sut'inchajnin kasqanta, chayrí Espirituman jina ruwanapaj atiyta jap'isqanta chayqa, allinta yachachun kay qhelqamusqayqa Señorpa kamachisqampuni kasqanta. 38Pichus Señorpa kamachisqanta mana kasuta ruwajtaqa Diospis manallataj payta kasuta ruwanqachu. 39Ajina hermanos, Diospa nisqanta sut'inchaytapuni munaychej, amataj jark'aychejchu waj parlaykunapi parlajkunata. 40Chaywampis, tukuy imata allinta ruwaychej, maychus kananta jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\