1 CORINTIOS 15

1Kunanqa, hermanos, yuyarichiykichej evangeliomanta willasqayta, mayqentachus qankunapis jap'erqankichej, mayqempitajchus sinch'ita sayashankichej, chaymanta. 2Sichus chay willasqayta jap'ikunkichej chayqa, salvasqa kankichej. Mana jina chayqa, qhasillapaj creesqaykichejqa kanqa. 3Ñawpajta tukuy imamanta astawan yachacherqaykichej imatachus noqapis yachaqakusqayta: Cristo juchanchejrayku wañorqa, Diosmanta Qhelqasqapi nisqanman jina. 4P'ampasqa karqa, kawsarimporqataj kinsa p'unchayninman, Diosmanta Qhelqasqapi nisqanman jina. 5Chantá rikhurerqa Pedroman, chaymantataj chunka iskayniyoj apostolesman. 6Chay qhepata waj hermanosmampis rikhurillarqataj, phishqa pachaj kuraj tantasqa kashajtinku. Chaykunamanta ashkhas kawsashankuraj, wakintaj wañupunkuña. 7Chaymanta rikhurillarqataj Santiagoman, chay qhepatataj tukuynin apostolesman. 8Tukuymanta qhepatataj noqamampis rikhurillawarqataj, sullusqa wawa jina kashajtiypis. 9Noqaqa apóstoles ukhupi aswan juch'uypaj qhawakuni, manataj apóstol sutiyoj kanaypaj jinachu kani, Diospa Iglesianta tukuchiyta munaspa qhatiykachasqayrayku. 10Chaywampis kunanqa, Diospa qhasilla k'acha yanapayninrayku imaynachus kasqay kani. Chay k'acha yanapaynintaj noqapajqa mana qhasipajchu karqa. Noqa tukuyninkumanta aswan sinch'ita trabajarqani; chantapis mana noqapunichu, astawanqa Diospa k'acha yanapaynin noqawan kashan, chay ruwarqa. 11Chayrayku mana imananchu. Noqapis, paykunapis kachunku willarajkuna; tukuyniyku kay evangeliota willararqayku, ajinallatataj qankunapis chayta uyarispa, creerqankichej. 12Sichus wañusqasmanta Cristoj kawsarimpusqan willakun chayqa, imaraykutaj qankuna ukhumanta wakin ninku wañusqamanta kawsarimpoyqa mana kasqanta? 13Sichus wañuymanta kawsarimpuy mana kan chayqa, nillataj ari Cristopis kawsarimporqachu. 14Cristochus mana kawsarimporqa chayqa, qhasi manakaj willasqaykoqa, qhasi manakajllataj Paypi creesqaykichejpis. 15Cheqamantachus wañusqaspis mana kawsarimpunku chayqa, noqaykupis Diosmanta llulla testigos rikhuriykuman, imaraykuchus willarqayku Payqa Cristota kawsarichimpusqanta. 16Sichus wañusqas mana kawsarimpunku chayqa, Cristopis manallataj kawsarimporqachu. 17Cristochus mana kawsarimporqa chayqa, qhasi manakajllataj creesqaykichejpis. Ajinaqa, juchaykichejpiraj kashankichej. 18Jina chayqa, Cristopi creespa wañojkunapis chinkasqallataj kanku. 19Kay kunan kawsayllapichus Cristopi suyakushanchej chayqa, tukuy runasmanta aswan khuyay wajchas jina qhawasqas kanchej. 20Kunanqa yachanchej Cristo kawsarimpusqanta; wañusqasmanta ñawpajta kawsarimpun uj ñawpaj poqoy jina. 21Imaynatachus wañuy rikhurimorqa uj runanejta, ajinallatataj wañusqasmanta kawsarimpuypis uj runanejllatataj rikhurimorqa. 22Imaynatachus Adannejta tukuy wañorqanku, ajinallatataj Cristonejta tukuy kawsarimponqanku. 23Chayrayku sapa uj maychus kanampi kawsarimpun: Ñawpajta Cristoraj ñawpaj poqoy jina; chaymantaraj Cristojta kajkunaqa kawsarimponqanku jamuynimpi. 24Chaypa qhepanta kay pachaj tukukuynin kanqa, maypachachus Cristo tukuy kamachiyta, tukuy atiyta, tukuy kallpata ima chinkachiytawan reinota Dios Tataman jaywaponqa chaypacha. 25Cristoqa kamachinampuni tiyan, tukuynin enemigosnin chakisnin uraman churasqa kanankukama. 26Tukuy enemigosmanta qhepa kaj atipasqaqa wañuy kanqa. 27Diosmanta Qhelqasqapi nin: Diosqa tukuy imata churarqa chakisnin uraman, nispa. Maypachachus nin Cristoj chakisnin uraman tukuy imata churasqanta chaypacha, mana niyta munanchu Dios Tataqa chakisnin uraman churasqa kasqanta, imaraykuchus Paymin chakisnin uraman churajqa. 28Chaymanta tukuy imas Paypa chakisnin urapi kashajtinku, kikin Churipis Tatampa makinman churakonqa, pichus tukuy imata chakisnin uraman churajpaman; ajinamanta Diosqa tukuy kaj chhikata kamachenqa. 29Manachus jina kanman chayqa, imata ruwanqanku wañusqasrayku bautizakojkuna, wañusqas mana imaynamanta kawsarimpojtinkuri? Imaraykutaj wañusqasrayku bautizakunkuri? 30Chantá, imaraykutaj noqayku sapa kuti wañuy patapi kashayku? 31Kayta niykichej hermanos, Señorninchej Jesucristopi qankunamanta kusikusqayrayku. Sapa p'unchay wañuy patapi kani. 32Runa jinallachus tinkorqani phiña animal jina runaswan Efeso llajtapi chayqa, imatataj tarini chaywan? Cheqamanta wañusqaschus mana kawsarimpunku chayqa, mikhuna ari, ujyanataj, imaraykuchus q'aya wañupullasunchej. 33Ama ch'awkiyachikuychejchu. Sajra runaswan pureyqa k'acha ususta chinkachin. 34Qankunaqa yuyayniykichejman kutiriychej, amataj astawan juchalliychejchu, imaraykuchus wakin qankunamanta Diosta mana rejsinkuchu. Chayta niykichej qankuna p'enqakunaykichejpaj. 35Chantá pipis tapukonqachari: Imaynatataj wañusqas kawsarimponqanku? Ima cuerpowantaj sayarimonqanku? nispa. 36Mana yuyayniyoj runa, qhawariy, muju tarpusqaykeqa mana chay mujullatajchu p'utumun; ñawpajtaqa wañunraj. 37Mujuta tarpuspaqa, mana kikin plantatapachachu tarpunki, manachayqa mujullata, trigopis, chayrí waj mujupis kachun. 38Chaymantaj Dios qon imayna rijch'ayniyojchus kananta, munayninman jina. Sapa mujutataj imaynachus kasqanman tukuchin. 39Jinallataj tukuy aychaqa mana uj layallachu. Runaspa aychanqa uj jina. Uywaspa aychampis waj jina. Challwaspatapis uj jina, p'isqospatapis waj jina. 40Tiyallantaj cielopi ashkha imas, jinallataj kay pachapipis. Chantá cielopi kajkunaj jatun kaynenqa uj jina, kay pachapi kajkunajpatataj waj jina. 41Intej k'anchaynenqa uj jina, killaj k'anchaynimpis waj jina, ch'askaspatapis waj jina. Chayrayku uj ch'aska waj ch'askamanta uj jinataj. 42Ajinallataj kanqa wañusqasmanta kawsarimpoyqa. Ismoj ayata p'ampaykunchej, chaymanta kawsarichisqa kajtaj ni jayk'aj ujtawan wañonqañachu. 43P'ampasqa kajqa mana munanapaj jinachu, kawsarichisqa kajrí may allimpi qhawasqa kanqa. P'ampasqa kajqa pisi kallpayoj, kawsarichisqa kajrí may atiyniyoj kanqa. 44Aycha cuerpotachus p'ampaykunchej chayqa, janaj pachapaj wakichisqa cuerpoyojta kawsarichisqa kanqa. Tiyan aycha cuerpo, tiyallantaj janaj pachapi kawsaypaj jina cuerpopis. 45Jinallataj Diosmanta Qhelqasqapi nin: Ñawpaj kaj runa Adanqa kawsaj runa ruwasqa karqa, nispa. Qhepa kaj Adanrí kawsayta qoj espirituyoj kanampaj churasqa karqa. 46Jinallataj janaj pachapaj wakichisqa cuerpoqa mana ñawpajchu, manachayqa aycha cuerporaj, chaymantaraj janaj pachapaj wakichisqa cuerpoqa. 47Ñawpaj kaj runaqa kay pachamanta karqa, jallp'amanta ruwasqa; qhepan kaj runarí janaj pachamanta jamorqa. 48Imaynachus jallp'a runa karqa, kikillantaj kanku jallp'amanta kajkunapis. Janaj pachamanta kajkunataj, pichus janaj pachamanta jamorqa, chay jina kanku. 49Imaynatachus rijch'akunchej jallp'amanta ruwasqa runaman, kikillantataj rijch'akusunchej janaj pachamanta Jamojmampis. 50Kayta niykichej, hermanos: Kay aycha cuerpollaqa mana atinchu Diospa reinonta herenciapaj jap'iyta, nitaj ima ismoj kajpis atinmanchu herenciapaj jap'iyta mana ismoj kajta. 51Kunanqa uj pakasqa yachayta willaykichej: Mana tukuychu wañusunchej; chaywampis tukuy uj jinaman tukuchisqa kasunchej, 52ujllata, uj ñawi ch'irmiypi, cornetaj waqaynimpa tukukuynimpi. Corneta waqajtin, wañusqas kawsarimponqanku mana ismoj cuerposniyoj. Chantá noqanchejpis uj jinaman tukuchisqa kasunchej. 53Kay ismoj cuerpoqa tukupunan tiyan mana ismoj cuerpoman. Kay wañoj cuerpotaj tukupunan tiyan mana jayk'aj wañoj cuerpoman. 54Maypachachus kay ismoj cuerpo tukuponqa mana ismojman, kay wañoj cuerpotaj tukuponqa mana jayk'aj wañojman chaypacha, junt'akonqa Diosmanta Qhelqasqapi kasqanman jina: Wañoyqa atipasqaña, chinkachisqataj. 55Kunanqa wañuypa atiynin atipanawanchejpaj manaña kanchu, nitaj ima sajratapis ruwayta atiwanchejchu. 56Wañoyqa sajrata ruwawanchej jucharayku, juchataj atiyniyoj rikhurin leyrayku. 57Kunanqa Diosman gracias qosqa kachun, wañuyta atipayta yanapawasqanchejrayku Señorninchej Jesucristonejta. 58Ajina ari, munasqa hermanosníy, sinch'ita sayaychej mana sayk'uspa, wiñaspapuni Señorpa ruwaynimpi, imaraykuchus yachankichej Señorpa sutimpi ruwasqaykichejqa mana qhasipajchu kasqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\