1 CORINTIOS 16

1Hermanospaj qolqe tantanataqa qankunapis ruwaychej, imaynatachus Galacia iglesiaspi yachacherqani, ajinata. 2Sapa semanaj ñawpaj kaj p'unchaynimpi sapa ujniykichej t'aqaychej mashkhallatapis ganakusqaykichejman jina. Chayta waqaychaychej, chayamojtiy, amaña qolqeta tantanaykichejpaj. 3Noqataj chayamuspa, chay pikunatachus ajllankichej, chaykunaman cartasta qosaj, paykunawan Jerusalenman qolqe qosqaykichejta apachinaypaj. 4Noqapis rinaypuni kanqa chayqa, paykuna noqawan renqanku. 5Qankunaman jamuspaqa, Macedonianta jamusaj, imaraykuchus Macedoniantapuni jamunay kashan. 6Ichapis qankunawan qhepakusaj chiri tiempo pasanankama; chantá qankuna yanapawankichej, maymanchus rinay kashan, chayman rinaypaj. 7Mana pasaj jinallachu rikuyta munaykichej; astawanqa suyakushani qankunawan karikuyta uj mashkha unayllatapis, Señor munajtenqa. 8Chaywampis Efesopi qhepakusaj Pentecostés fiesta p'unchaykama. 9Kaypeqa ashkha runas evangeliota uyarinankupaj wakichisqa kashanku; chaywampis ashkhallataj kanku noqawan churanakojkunapis. 10Sichus Timoteo qankunaman chayamonqa chayqa, allinta payta yanapaychej, pay qankuna ukhupi kusisqa kanampaj ama manchachikuspa. Paypis noqa jinallataj Señorpa ruwanampi purishan. 11Chayrayku, ama pipis paytaqa pisipaj qhawachunchu; astawanqa puririmojtin, payta yanapaychej tukuy sonqo, noqata yanapaj kutimpushajtin. Payta suyashani hermanoswan. 12Hermano Apolostaqa maytapuni nerqani hermanoswan khuska qankunata watukoj jamunanta. Kunampeqa manapuni jamuyta munarqachu. Chaywampis, atikojtenqa jamonqa. 13Ama sayk'uspa Diosmanta mañakuychej; sinch'ita sayaychej creesqaykichejpi. Wapu kaychej kallpachakuspa. 14Tukuy ruwanasniykichejta munakuywan ruwaychej. 15Hermanos, yachankichejña Estefanaspa ayllun ñawpaj creejkuna kasqankuta Acaya suyupi. Kunantaj paykunaqa hermanosta yanapaj churakunku. 16Noqa mañakuykichej chay jina runasta, yanapajkunatawan, trabajajkunatawan ima kasunaykichejta. 17Kusikuni jamusqankumanta Estéfanas, Fortunato, Ajaico ima. Qankuna mana kaypi kajtiykichej, paykuna ruwaysishawayku. 18Paykunaqa sonqoypi kallpachawarqanku, jinallataj qankunatapis. Paykuna jina runastaqa allimpaj qhawaychej. 19Asiapi kaj iglesiasqa napaykamusunkichej. Aquilawan, Priscilawan, wasinkupi kaj iglesiapis anchatapuni napaykamusunkichej Señorpi. 20Tukuynin hermanos napaykamusunkichej; qankunapis ujkuna ujkunawan napaykunakuychej llimphu sonqo much'aywan. 21Noqa Pablo, kikin makiywan qhelqarimuspa, napaykamuykichej. 22Pichus Señor Jesucristota mana munakojqa maldecisqa kachun. Jamuy, Señor. 23Señor Jesucristoj qhasilla k'acha yanapaynin qankunawan kachun. 24Cristo Jesuspi noqaj munakuyniypis tukuy qankunallawantaj kachun. Ajina kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\