1 CORINTIOS 3

1Noqataj, hermanos, mana aterqanichu qankunaman parlaykuyta Espiritupi wiñasqa kajkunaman jina, manachayqa aychaj munayninman jina kawsajkunaman jinalla parlarqaykichej, Cristopi kaj wawasman jinalla. 2Ñuñoj wawasman jina lecheta qorqaykichej, mana khamuna mikhuytachu, imaraykuchus chaytaqa manaraj aterqankichejchu mikhuyta; kunampis manarajpuni atinkichejchu, 3imaraykuchus aychaj munayninman jinallaraj kawsashankichej. Qankuna ukhupi tiyan qhawanakuykuna, churanakuykuna, t'aqanakuykuna ima. Chaywanqa manachu aychaj munayninman jina kawsashankichej? Manachu kay pacha runas jinalla purishankichej? 4Qankuna ukhupi ninakunkichej: Noqa cheqamanta Pablojta kani, nispa; ujtaj: Noqarí Apolospata kani, nispa. Manachu chayta nispaqa kay pacha runas jinalla kawsashankichej? 5Kunanqa, pitaj Pablori? Pitaj Apolosri? Noqayku Diospa kamachisnillan kayku, qankunataj noqaykunejta creerqankichej; chaytataj sapa ujniyku ruwayku Señor ruwanata qowasqaykuman jina. 6Noqa plantarqani, Apolostaj qarparqa, Diostajrí wiñacherqa. 7Chayrayku plantajqa, qarpajpis, mana imachu kanku. Manachayrí wiñachej Dioslla tukuy imaqa. 8Plantajwan, qarpajwanqa ujlla kanku. Chaywampis, sapa ujninku t'inkankuta jap'ikaponqanku ruwasqankuman jina. 9Noqaykoqa Dioswan khuska trabajayku, qankunataj Diospa chajran kankichej, chayrí Diospa ruwasqan wasi jina. 10Ruwanapaj atiyta Dios qowasqanman jina, sumaj albañil jina noqa cimientota churarqani, wajtaj chaypa patampi wasichan. Chaywampis, sapa uj allinta qhawachun imaynatachus patampi wasichasqanta. 11Manataj pipis waj cimientota churayta atinchu churasqamantaqa; chay cimientoqa Jesucristo. 12Sichus chay cimiento patapi pipis wasichanman qoriwan, qolqewan, k'acha rumiswan, chayrí k'aspiswan, ichhuswan, ch'aki laqheswan ima chayqa, 13sapa ujpa ruwasqan sut'inchakonqa, imaraykuchus chay juicio p'unchayqa jamonqa ninawan, ninapitaj sut'inchakonqa sapa ujpa ruwasqan imaynachus kasqanta. 14Mayqempatachus chay cimiento patapi ruwasqan mana ruphanqa chayqa, chayman jina t'inkanta jap'ikaponqa. 15Pejpatachus ruwasqan ruphaykonqa chayqa, mana t'inkata jap'enqachu. Chaywampis, payqa salvasqa kanqa, nina ukhumanta ayqekoj runa jina. 16Manachu yachankichej Diospa templon kasqaykichejta, Diospa Espirituntaj qankunapi kawsakusqanta? 17Sichus pipis Diospa templonta urmachin chayqa, Diospis chay runata urmachillanqataj, imaraykuchus Diospa templonqa santo; qankuna chay temploqa kankichej. 18Ama pipis pay kikinta ch'awkiyakuchunchu; sichus pipis qankuna ukhupi kay pachaj yachayninman jina yachayniyoj kasqanta yuyanman chayqa, mana yachayniyojman tukuchun, cheqamanta yachayniyoj kanampaj. 19Kay pachamanta yachayqa qhasi manakaj Diospajqa. Diosmanta Qhelqasqapi nin: Diosqa ch'ipaykun yachayniyojkunata yachaynillankupitaj, nispa. 20Ujtawan nillantaj: Señorqa rejsin yachayniyojkunaj yuyayninku qhasi manakaj kasqanta, nispa. 21Chayrayku ama pi runatapis qhatisqaykichejrayku jatunchakuychejchu, imaraykuchus tukuy ima qankunajta: 22Pablo kachun, Apolos kachun, Cefas kachun, kay pacha kachun, kawsay kachun, wañuy kachun, kunan p'unchaypis kachun, jamoj p'unchaypis kachun, tukuy chaykunaqa qankunajta. 23Qankunataj Cristojta kankichej, Cristotaj Diospata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\