1 CORINTIOS 7

1Kunantaj cartapi tapumuwasqaykichejman kutichimuykichej. Allin kanman qharipajqa mana warmiyoj kanan. 2Chaywampis, ama khuchichakuy juchaman urmanampajqa sapa ujpis casarakuchun, jinallataj sapa uj warmipis qosayoj kachun. 3Qosaqa warminwan imatachus ruwananta junt'achun, jinallataj warmipis qosanwan imatachus ruwananta junt'achun. 4Warmeqa mana dueñochu kikin cuerponmanta, manachayqa qosan; nillataj qosapis dueñochu cuerponmanta, manachayqa warmin. 5Chayrayku ama qankunaqa: Mana, nispa jark'anakuychejchu. Qhariwarmi parlarikuspa, ichapis pisi tiempollapaj saqewajchej, Diosmanta mañakoj churakunaykichejpaj. Chaymanta watejmanta qallarikapuychej, ama Kuraj Supay juchaman urmachinasuykichejpaj, mana kakuyta atisqaykichejrayku. 6Chayta nispaqa, noqa yuyaychallaykichej, manataj kamachiykichejchu. 7Munayman tukuy runas noqa jina kanankuta. Chaywampis, Diosqa sapa ujman qon atiyta imatapis ruwanampaj, cheqamanta ujpataqa uj jinamanta, ujpatataj waj jinamanta. 8Solterosman, viudasman imaqa kayta nini: Allin kanman noqa jina mana casarakuspa qhepakunaykichej. 9Manachus kakuyta atinkichej chayqa, casarakuychej. Aswan walejmin casarakoyqa munaywan q'oñirispa atipachikunamantaqa. 10Casarasqa kajkunamantaj kamachini, mana noqachu, manachayqa Señormin: Warmeqa qosanmanta ama t'aqakuchunchu. 11T'aqakun chayrí, kakuchun mana wajwan casarakuspa, manachayrí qosanwan allinyakuchun; qosantaj ama qhesachachunchu. 12Wajkunaman noqa kayta nini, manari Señorchu. Sichus mayqen hermanoj warmin mana creej kaspa, munanman qosanwan khuska tiyakuyllatapuni chayqa, qosaqa ama t'aqakuchunchu warminmantaqa. 13Sitajchus uj warmej qosan mana creej kaspa, warminwan khuska tiyakuyllatapuni munanman chayqa, amallataj warmin t'aqakuchunchu qosanmantaqa. 14Mana creej qosaqa Diospaj allimpaj qhawasqa, warmin creej kasqanrayku. Ajinallataj mana creej warmipis Diospaj allimpaj qhawasqa kashan qosan creej kasqanrayku. Manachus jina kanman chayqa, wawasninkupis ch'ichipaj qhawasqa kankuman; kunanrí paykunaqa Diospaj t'aqasqa kanku. 15Sitajchus mana creej qosa, chayrí mana creej warmipis t'aqakuyta munan chayqa, t'aqakuchun. Mana chayraykuchu hermanoqa, chayrí hermanapis ñak'arinan tiyan, imaraykuchus Diosqa wajyawarqanchej allin kawsayman. 16Imata qan yachanki warmi, qosaykita salvayta atinaykimanta? Qampis qosa, imata yachanki, warmiykita salvayta atinaykimanta? 17Sapa hermano, chayrí hermana kawsakuchun ruwanampaj Dios atiyta qosqanman jina, imaynachus karqa Dios payta wajyashajtin, ajinalla. Chayta kamachini tukuy iglesiasman. 18Sichus pipis circuncidasqa kashaspa wajyasqa karqa chayqa, qhepakuchun circuncidasqa. Sitajchus pipis mana circuncidasqa kaspa, wajyasqa karqa chayqa, ama circuncidachikuchunchu. 19Imaraykuchus circuncidasqa kayqa mana imachu; mana circuncidasqa kaypis nillataj imachu, astawanqa allimpuni kashan Diospa kamachisqasninta junt'ana. 20Sapa uj imayna kashaspachus wajyasqa karqa, chaypi qhepakullachun. 21Wata runa kashaspachu wajyasqa karqanki? Chaymantaqa ama llakikuychu; sitajchus kacharichikuyta atinki chayqa, kallpakuy kacharisqa kanaykikama. 22Sichus pipis wata runa kashaspa Señorpi creenampaj wajyasqa karqa chayqa, kunanqa kacharisqaña Señorpaj. Jinallataj sichus pipis kacharisqa kashaspa wajyasqa karqa chayqa, kunanqa Cristoj kamachinña. 23Ashkha preciowan rantisqa kankichej. Amaña runaspa wata runasnin churakuychejchu. 24Chayrayku, hermanos, imayna kashaspachus sapa uj wajyasqa karqa, ajinallatapuni Diospa ñawpaqempi kakuchun. 25Mana casarasqa kajkunapajqa mana imatapis Señor kamachiwarqachu; astawanqa noqaman rijch'awasqanta nini, Señorpa khuyakuynimpi nisqayta jap'ikunankupaj jina kasqayrayku. 26Kaytaj noqamanqa allin rijch'awan: Kay p'unchaykunapi mana allin kawsay kasqanrayku, runaqa imaynachus kashan, chay pachampi qhepakuchun. 27Casarasqachu kanki? Ama warmiykimanta t'aqakuychu. Manachu casarasqa kanki? Ama munaychu casarakuyta. 28Casarakunki chaypis, mana juchallinkichu. Sipaspis casarakun chayqa, manallataj juchallinchu. Chaywampis, casarakojkuna llakiyniyoj kanqanku qhariwarmi kawsaypi. Noqaqa mana munaymanchu chay llakiypi kanaykichejta. 29Hermanos, kayta niyta munaykichej: Pisi tiempollaña kashan. Chayrayku kunanmanta ñawpajmanqa casadosqa manapis casarasqachu kankuman jina kawsakuchunku. 30Waqajkunapis manapis waqankumanchu jina kachunku; kusikojkunapis manapis kusikunkumanchu jina kachunku; rantikojkunapis mana kapuyniyojpis kankuman jina kallachunkutaj. 31Kay pachaj imasninwan kusisqa kajkuna manapis kusisqachu kankuman jina kachunku, imaraykuchus kay pachaqa askamalla tukukaponqa. 32Munayman ari mana llakiyniyoj kanaykichejta. Solteroqa Señorta sirvinapi astawan yuyan, imaraykuchus Señorta kusichiyta munan. 33Casarasqaqa kay pacha imaspi astawan yuyan, imaraykuchus warminta kusichiyta munan. 34Ajina sonqonqa iskay yuyaypi kashan. Jinallataj mana qosayoj warmi, chayrí sipas warmipis Señorta sirvinapi yuyanku, chayllapajpuni t'aqasqa kasqankurayku cuerpopi, espiritupipis. Qosayojrí kay pacha imaspi yuyan qosanta kusichiyta munaspa. 35Chayta niykichej qankuna allimpi kanaykichejpaj, mana misk'anata churanaypajchu, astawanqa allin kajta ruwanaykichejpaj, cheqan kajtawan, ni imaj jark'asqan Señorta tukuy sonqo sirvinaykichejpaj. 36Sichus pipis casarachiyta munanman ususinta, casaranan tiempo pasashasqantaña yuyaspa chayqa, munasqanta ruwachun. Chaypeqa mana juchallikunchu. Munaspaqa, casarachichun. 37Pitajchus payllamanta tukuy sonqo ninman ususin mana casarakuspalla qhepakunanta chayqa, allinta ruwan. 38Chayrayku, pichus ususinta casarachin, chay runaqa allinta ruwan. Chantá, pitajchus mana casarachinman chayrí, aswan allinta ruwan. 39Casarasqa warmeqa qosan kawsanankamaqa mana wajwan kayta atinchu. Qosan wañupojtinrí, atin casarakuyta piwanchus munasqanwan; chaywampis creejpuni kanan tiyan. 40Noqaj yuyayniymantaqa, aswan allin kanman manaña casaranan; yuyani kay tukuy imaspi Diospa Espíritun yuyaychawasqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\