1 CORINTIOS 9

1Manachu imallatapis ruwanaypaj jina kani? Manachu apóstol kani? Manachu Jesús Señorninchejta rikorqani? Manachu qankunapis Señorta rejserqankichej noqaj willasqaynejta? 2Sichus wajkunapaj mana apóstol kani chayqa, cheqamanta qankunapajqa apostolpuni kani, imaraykuchus Señorpa apostolnin kasqayqa qankunapi sut'inchakun. 3Ajinata kutichikuni noqapaj rimajkunaman: 4Manachu ujkuna mikhuchinawaykupaj, ujyachinawaykupajtaj jina kayku? 5Ajinallataj manachu noqaykupis atiykuman sapa ujpis uj creej warmiwan casarakuspa pusaykachakuyta, imaynatachus waj apostolespis, Señorpa wawqesnimpis, Pedropis pusakunku, ajinata? 6Chayrí noqawan, Bernabellawanchu, trabajowan ganakuspapuni kawsakunayku tiyan? 7Pitaj soldado kanman gastollanwantajri? Pitaj uva sach'ata plantaspa poqoyninmanta mana mikhunmanchu? Chayrí, pichus ovejasta michejqa manachu ovejaj lechenta ujyanman? 8Kaytaqa runa jinallachu nini? Manachu leypis kikillantataj nin? 9Moisespa leynimpi qhelqasqa kashan: Ama churankichu ñukuta trillaj bueyman, nispa. Diosqa chay bueyraykullachu chayta nin? 10Chayta nispaqa, noqanchejrayku nin. Arí, noqanchejrayku chay leyqa qhelqakorqa. Chayrayku llank'ajqa llank'an poqoyta oqhariyta munaspa; trillajpis trillan, poqoyninta oqhariyta suyaspa. 11Sichus noqayku, Espirituman jina qankuna ukhupi tarporqayku chayqa, manachu qankunaj kapuyniykichejmanta imatapis cosechata jina jap'iykuman? 12Sichus qankuna ukhupi wajkuna kapuyniykichejmanta jap'iyta atinku chayqa, noqaykurí manachu astawanraj atiykuman jap'iyta? Chaywampis mana jinatachu ruwarqayku, astawanqa tukuy imata pacienciakullarqayku, Cristoj evangeliompaj ama ima jark'aytapis churanaykupaj. 13Manachu yachankichej Templopi sirvejkunaqa Diosman jaywasqasmanta mikhusqankuta? Jinallataj altarpi jaywajkunapis manachu altarpi kaj ofrendasmanta jap'illankutaj? 14Ajinallatataj Señorqa kamacherqa evangeliota willajkunaqa evangeliomanta kawsanankuta. 15Noqarí, chay imasmanta mana imatapis jap'ikorqanichu. Manamin chay imasta qonawaykichejraykuchu kayta qhelqarimuykichej. Kay kusiyniyta qhechunawankutaqa astawampis wañupuytapuni munayman. 16Evangeliotachus willani chayqa, mana imamanta jatunchakunay kanchu. Chaypaj kachasqa kani. Ay noqamanta, manachus evangeliota willasaj chayqa. 17Chayrayku, tukuy sonqowanchus willarasaj chayqa, t'inkata jap'isaj; mana tukuy sonqowan willarasaj chaypis, evangeliota willanaypaj kachasqapuni kani. 18Mayqentaj noqaj t'inkayri? T'inkayqa kaymin: Cristoj evangelionta mana ima pagota jap'ispalla willarasqay; pagota jap'ina kashajtimpis, mana jap'ikunichu. 19Chayrayku imallatapis ruwanaypaj jina kashaspapis, kunanqa tukuypa wata runan kani, aswan ashkha runasta Cristoman pusanaypaj. 20Judiospajqa judío jina kani, judiosta Cristoman pusanaypaj. Leypa kamachisqampi kajkunapajtaj, mana leypa kamachisqampi kaspapis, leypa kamachisqampipis kayman jina kawsani, leypa kamachisqampi kajkunata Cristoman pusanaypaj. 21Diospa leynimpi kashaspa, Cristoj leynimpi kani. Chaywampis mana leyniyojkunapaj mana leyniyoj jina kawsani, mana leyniyojkunata Cristoman pusanaypaj. 22Pisi kallpayojkunapajqa pisi kallpayoj jina kani, Cristoman pusanaypaj pisi kallpayojkunata. Tukuypaj imaynachus kasqankuman jina tukuni, chay jinamanta wakillantapis salvanaypaj. 23Chay tukuyta ruwani evangeliorayku, ajinamanta paykunawan khuska kanaypaj. 24Manachu yachankichej atipanakupi t'ijojkunaqa cheqamanta tukuy t'ijunku, chaywampis ujlla t'inkataqa jap'in atipasqanrayku? Qankunapis kallpakuspa, Cristopaj ruwanaykichejta ruwaychej, imaynatachus atipanakupi t'ijunku t'inkata jap'inankupaj, ajinata. 25Sichus pipis atipanaku t'ijuypaj wakichikun chayqa, cuerponta jark'an tukuy ima mana allin kajmanta. Cheqamanta paykunaqa ismoj pillu t'inkallata jap'inankupaj wakichikunku, noqanchejrí wiñay pilluta jap'inanchejpaj. 26Chayrayku noqapis t'ijojkuna jina, cheqanta rishani maymanchus chayanayman; imaynatachus tinkupi maqanakojkuna mana wayrallatachu sajmanku, ajinallatataj noqapis mana qhasipajchu imatapis ruwani. 27Astawampis cuerpoyta ni imarayku saqenichu munayninta ruwajta, manachayqa tukuy imapi kasuchikuni noqa wajkunaj yachachejnin kashaspa, noqa kikiy ama qhesachasqa kanaypaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\