1 JUAN 2

1Wawitasníy, chay imasta qhelqamuykichej ama juchallikunaykichejpaj. Chaywampis sichus pipis juchallikun chayqa, Dios Tataj ñawpaqempi uj kutikuwajninchej tiyan. Chayqa Jesucristo, Paytaj cheqan. 2Jesucristoqa uywa wañuchisqa q'olachina jina juchasninchejrayku jaywasqa karqa, manataj noqanchejpa juchasninchejraykullachu, astawanqa kay pachapi kaj chhika runaspa juchasninkurayku. 3Sichus Diospa kamachisqasninta kasunchej chayqa, yachanchej Payta sumajta rejsisqanchejta. 4Sichus pipis ninman: Diosta rejsini, nispa, kamachisqasnintataj mana kasun chayqa, chay runaqa llullamin, cheqa kajtaj paypi mana kanchu. 5Sichus pipis Diospa Simi Nisqanta kasun chayqa, chay runapi Diospa munakuynin cheqamanta junt'a kashan. Diospi kasqanchejtaqa kay jinamanta yachanchej: 6Pichus Diospi kasqanta nejqa kawsanan tiyan, imaynatachus Jesús kay pachapi kawsarqa, ajinata. 7Munasqa hermanosníy, mana mosoj kamachisqatachu qhelqamuykichej, manachayqa chay ñawpa kamachisqata, mayqenchus qallariymantapacha qosqa karqa, qankunataj uyarerqankichejña, chayta. 8Chaywampis, uj mosoj kamachisqata qhelqamuykichej. Chaytaj cheqamin Jesucristopi, ajinallataj qankunapipis, imaraykuchus laqhaqa chinkapushanña, cheqa k'anchaytaj k'anchashanña. 9Sichus pipis k'anchaypi kasqanta nishaspa, hermanonta chejnin chayqa, laqhallapiraj kashan. 10Pichus hermanonta munakojqa k'anchaypi kashan, manataj ni ima misk'anapis paypaj kanchu. 11Hermanonta chejnikojrí laqhapi kashan, laqhallapitaj purishan, manataj yachanchu maymanchus rishasqanta, imaraykuchus laqhaqa ñawisninta mana rikojta saqenchu. 12Munasqa wawas, qankunaman qhelqamuykichej, imaraykuchus juchasniykichejqa pampachasqaña kanku Jesucristoj sutinnejta. 13Tatas, qankunamampis qhelqamullaykichejtaj, imaraykuchus qankunaqa ñawpajmantapacha Dios Tatata rejsinkichejña. Waynakuna, qankunamampis qhelqamullaykichejtaj, imaraykuchus qankunaqa Kuraj Supayta atiparqankichejña. Qankunamampis, wawas qhelqamullaykichejtaj, imaraykuchus Dios Tatata rejserqankichej. 14Tatas, qankunaman qhelqamuykichej, imaraykuchus qankunaqa ñawpajmantapacha Kajta rejsinkichejña. Waynakuna, qankunaman qhelqamullaykichejtaj, imaraykuchus sinch'i kallpayoj kankichej; Diospa Simi Nisqan qankunapi kashan, Kuraj Supaytataj atiparqankichej. 15Kay pachaj yuyayninman jina kawsayta ama munakuychejchu nitaj kay pachapi kaj imastapis. Pichus kay pachaj yuyayninman jina kawsayta munakojqa Dios Tatata mana munakunchu. 16Kay pachapi tiyan aychaj sajra munaynin, ñawispa rikusqanta munapayay, imatapis ruwasqanmanta, kapuyninmantataj runaykachay ima. Chay tukuy imasqa mana Dios Tatamantachu jamun, manachayqa kay pachallamanta. 17Kay pachaqa tukukapushan, jinallataj chay sajra munaynimpis; Diospa munayninta ruwajrí, wiñaypaj kawsanqa. 18Wawitasníy, tukukuy p'unchaypiña kashanchej. Qankunaqa uyarerqankichej Cristoj contrampi sayarejqa jamunanta. Kunanqa Cristoj contrampi sayarejkuna ashkhas rikhurimunku. Chaywan yachanchej tukukuy p'unchaypiña kasqanchejta. 19Chay runasqa noqaykumanta t'aqakuspa llojserqanku. Chaywampis mana noqaykumantapunichu karqanku. Noqaykumantachus kankuman karqa chayqa, paykunaqa noqaykuwampuni qhepakunkuman karqa. Ajinamanta yachakun, mana tukuychu noqaykumanta kasqanku. 20Astawampis Diosqa Espíritu Santota qosorqachej, tukuyniykichejtaj yachayniyoj kankichej. 21Manamin cheqa kajta mana rejsisqaykichejraykuchu kayta qhelqamuykichej. Qankunaqa cheqa kajta rejsinkichejpuni, yachallankichejtaj mana ima llulla kajpis cheqa kajmanta jamusqanta. 22Pitaj llullari? Pichus nin: Jesusqa mana Diospa Kachamusqan Cristochu, nispa, chay runamá Cristoj contrampi sayarejqa, imaraykuchus Dios Tatata, Dios Churitawan qhesachan. 23Pichus Diospa Churinta qhesachajqa Dios Tatawan mana ujchasqachu kashan. Pichus Churita Cristo kasqanta nejqa Dios Tatawan ujchasqa kashan. 24Chayrayku, imatachus qallariymantapacha uyarerqankichej, chayqa qankunapi kakuchun. Sichus qallariymantapacha chay uyarisqaykichej qankunapi kakonqa chayqa, qankunapis Churiwan, Dios Tatawan ujchasqa kankichej. 25Chaymá chay wiñay kawsayqa, mayqentachus kikin Jesucristo nerqa qonawanchejta, chay. 26Chay imasta qhelqamuykichej qankunata pantachiyta munajkunamanta. 27Qankunamanrí Diosqa Espíritu Santota qosorqachej, Paytaj qankunapi tiyakushan. Chayrayku mana pejpa yachachinanrajchu kanaykichej tiyan. Espíritu Santoqa tukuy imata yachachisunkichej. Paypa yachachisqanqa cheqa, manataj llullachu. Chayrayku qankunaqa Paywan ujchasqapuni kakuychej, imaynatachá Espíritu Santo yachachisorqachej, ajinata. 28Kunanqa, wawitasníy, Cristowan ujchasqapuni kakuychej, qhepa kaj jamuynimpi Pay rikhurimojtintaj, mana manchachikuspa, nitaj p'enqakuspa, Paypa ñawpaqempi rikhurinanchejpaj. 29Jesucristo cheqan ruwaj kasqanta yachankichejña. Yachallankichejtaj cheqan kajta ruwajkunaqa cheqamanta Diospa wawasnin kasqankuta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\