1 REYES 10

1Salomonqa may mentasqa karqa Tata Diospa sutinrayku. Chayta uyarispa, Sabamanta jatun kamachej warmeqa jamorqa mana kutichiy atina tapuykunawan. 2Jerusalenmantaj ashkha runakunanwan chayamorqa; camellokunapi chajnaykuspa, sumaj q'apayniyoj perfumekunata apamorqa, ashkha qorita, valorniyoj k'acha rumistawan. Salomonman chayamuspataj, imatachus sonqompi yuyarqa, chay tukuyta taporqa. 3Chantá Salomonqa tukuy tapusqanman kuticherqa, manataj imapis mana kutichiyta atisqanqa karqachu. 4Chantá Sabamanta jatun kamachej warmeqa Salomonpa tukuy yachayninta rikuspa, chay wasita ruwachisqantapis, 5jinallataj mesampi mikhunankuta rikuspa, kurajkunampa wasinkuta, kamachinkunampa rijch'ayninkuta, p'achasninkutawan, ujyanata servijkunata rikuspa, uywa ñ'akasqa jaywajkunata, Tata Diospa Templompi q'olachiykunasta ima rikuspa, t'ukushaj qhepaqorqa. 6Jatun kamachejmantaj nerqa: “Llajtaypi kashaspa, uyarerqani qampa ruwasqaykikunamanta, yachayniykimantawan, cheqapuni kasqa chay uyarisqayqa. 7Manataj noqaqa creerqanichu, noqa kikiy jamuspa ñawiywan rikunaykama. Chaywampis mana khuskallantapis niwasqankuchu; yachayniykeqa, kapuyniykipis uyarisqaymanta aswanraj kasqa. 8May kusikuyojcha warmikuykikunaqa, jinallataj runakunaykita, kamachikunapis kanku, qampa yachayniykimanta uyarispa. 9Tata Diosniyki yupaychasqa kachun, pichus qanwan kusisqa kaspa Israel suyuta kamachinaykipaj churasunki, imaraykuchus Tata Diosqa Israel suyuta munakumpuni wiñaypaj, kamachej kanaykipajtaj churasunki, cheqa kajtataj ruwanaykipaj, nispa. 10Chantá payqa jatun kamachiman kinsa waranqa jisq'on pachaj sojta chunkayoj kilo qorita qorqa, sumaj q'apayniyoj ashkha perfumeta, ashkha valorniyoj rumikunatawan. Mana jayk'ajpis chay chhika sumaj q'apayniyoj perfumeta Israel suyuman apamojchu kanku, jatun kamachej Salomonman Sabamanta jatun kamachej warmi qosqan jinaqa. 11Hirampa jatuchaj barcokukunampis Salomonpaj apamullarqataj Ofirmanta qorita, sándalo sach'amanta ashkha kurkuta, valorniyoj rumikunatawan. 12Chay sándalo kurkumantataj Salomonqa ruwacherqa gradaspi jap'ikunapaj Diospa Templompaj, jinallataj jatun kamachej wasimpajpis. Takejkunapajpis chay kurkumanta ruwachillarqataj arpakunata, salteriokunatawan. Manataj jayk'ajpis chay chhika sándalo kurkuqa jamojchu, nitaj ujtawampis kunankama rikukunñachu. 13Jatun kamachej Salomontaj Sabamanta jatun kamachej warmi tukuy mañasqanta qorqa; Salomonpa qosqanqa wajllaraj karqa. Chantá Sabamanta jatun kamachej warmeqa llajtanman kutiporqa tukuynin kamachinkunanwan khuska. 14Salomonpa sapa wata qori jap'isqanqa iskay chunka iskayniyoj waranqa kilo karqa. 15Wajllaraj karqa chay ranqheros, Arabiamanta tukuynin jatun kamachikuna, Israel suyumanta tukuy kurajkunapiwan impuestota qorepi qosqankoqa. 16Jatun kamachej Salomonqa ruwacherqa iskay pachaj jatuchaj jark'akuna escudokunata qorimanta unuyachispa, sapa escudomantaj sojta kilo qori yaykorqa. 17Ruwachillarqataj kinsa pachaj juch'uychaj jark'akuna escudokunatawan, sapa escudomantaj yaykorqa uj kilo khuskanniyoj qori. Chantá “Líbano Monte” nisqa wasinman chaykunata jatun kamacheqa churarqa. 18Jinallataj marfilmanta uj jatun tiyanata ruwachillarqataj, chaytataj qori lluch'iykucherqa. 19Chay tiyanaqa sojta patillakunayoj karqa, qhepa ladompitaj patanman muyulla qhatayoj karqa, puraj ladopitaj maki atikunayoj karqa. Chaykunaj qayllampi iskay leones churasqa karqa. 20Kallarqataj chunka iskayniyoj leones churasqa sojtantin patillaspi puraj ladompi ujkama. Manataj ni mayqen suyupipis chayman rijch'akoj ruwakorqachu. 21Jatun kamachej Salomonpa ujyanan vasokunaqa tukuynin qorimanta karqa; ajinallataj tukuynin platokunampis “Líbano Monte” wasimpi qorillamantataj karqa. Manataj qolqe metalmanta imapis karqachu; Salomonpa p'unchaynimpi qolqe metalqa mana ancha moq'enachu karqa, 22imaraykuchus jatun kamachipa jatuchaj barcokunanqa Hirampa barcokunanwan khuska. Sapa kinsa watamanta uj kutita Tarsismanta chayamoj kanku, kay imakunata apamuspa: Qorita, qolqe metalta, marfilta, monosta, pavo realkunata ima. 23Ajinata jautn kamachej Salomonqa kay pachapi tukuynin jatun kamachikunata yachaypi, qhapaj kaypipis atiparqa. 24Tukuy runakunataj Salomonpata resiyta munaj kanku, chay chhika yachayta Dios payman qosqanta uyarinankupaj. 25Tukuytaj kay imakunata payman apamoj kanku: Qolqe metalta, qorita, p'achakunata, armakunata, sumaj q'apaj perfumekunata, caballokunata, mulakunata ima. 26Salomonqa tantaykullarqataj carretakunata, caballopi purejkunatawan. Paypata tiyaporqa waranqa tawa pachajniyoj carretakuna, chunka iskayniyoj waranqa caballopi purejninkuna ima; chaykunata churarqa carretakunaj waqaychana llajtaman, wakintaj Jerusalenpi jatun kamachiwan qhepakorqanku. 27Jatun kamachitaj Jerusalenpi qolqe metaltaqa tantaykorqa rumista jinapuni, cedro kurkutapis chay pampakunapi k'ita higo sach'akuna jinapuni. 28Salomonpaj Egiptomanta caballokunata apamoj kanku, imaraykuchus jatun kamachipa rantejninkunaqa Ciliciakama rej kanku rantej. 29Egiptomanta apachimusqa carretaqa valej sojta pachaj qolqe, caballokunataj sapa uj pachaj phishqa chunkayoj qolqe. Salomonpa ranqheronkunamanta tukuy heteokunajpapa jatun kamachinku, Siriamanta kajkunapis chay imakunata rantikoj kanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\