1 REYES 11

1Jatun kamachej Salomonqa, Faraonpa ususin warmin kashajtimpis, mana judío kajkunamanta waj ashkha warmiwanraj casarakorqa, paykunaqa karqanku: Amonmanta, moabitamanta, edomitamanta, sidoniamanta, hititamanta ima. 2Chay runakunamanta Tata Diosqa israelitakunaman nisqa: Ama paykunawanqa casarakunkichejchu, nitaj paykunapis qankunawan casarachunkuchu, imaraykuchus paykunaqa diosninkukunaman sonqosniykichejta aysasonqachej, nispa. Chaywampis Salomonqa chay warmikunawan casaraykorqa paykunata munakusqanrayku. 3Tukuynimpi qanchis pachaj jatun kamachipa warmunan karqanku, tantalla karqanku chay warmikunantaj kinsa pachaj. Chay warmikunanqa paypa sonqonta Diosmanta karunchacherqa. 4Salomón machu runaña kashajtintaj, warmikunanqa waj dioskunaman sonqonta kutiricherqanku. Ajinamanta payqa mana tatan David jinachu tukuy sonqowan Tata Diosta qhatikorqachu. 5Salomonqa yupaycharqa sidoniokunajpa china diosninku Astarteta, amonitakunajpa chay millay lantinku Milcomtawan. 6Ajinamanta Salomonqa sajratapuni ruwarqa Tata Diospa ñawpaqempi, manataj cheqantachu purerqa, Tata Diosta qhatispa tatan David jinaqa. 7Chantá Salomonqa Moabpa millay lantin Quemospaj uj altarta Jerusalenpa chimpan orqopi ruwacherqa; amonitakunajpa chay millay lantinku Molocpajpis uj altarta ruwachillarqataj. 8Ajinallatataj chay tukuy waj llajtayoj warminkunapajpis ruwachiporqa. Paykunataj chay altarkunapi inciensota q'oshñichispa, uywa ñak'asqatawan chay diosninkukunaman jaywaj kanku. 9Chayrayku Tata Diosqa Salomonpa contrampi phiñakorqa, paypa sonqon israelitakunajpa Tata Diosninkumanta karunchakusqanrayku, pichus payman iskay kutita rikhurerqa, chaymanta. 10Astawampis Tata Dios kamacherqa ama purinanta waj dioskunata yupaychaspa, paytajrí Tata Diospa kamachisqantaqa mana kasorqachu. 11Chayrayku Tata Diosqa Salomonta nerqa: “Kay jinata ruwasqaykirayku, tratoyta, kamachisqaykunatapis mana kasusqaykirayku, kamachisqayki suyuta qhechususpa, ujnin kamachiykiman qopusaj. 12Chaywampis mana qan kawsashajtiykichu chayta ruwasaj, tatayki Davidta munakusqayrayku; churiykej makinmantaraj kamachisqayki suyuta qhechusaj. 13Chaywampis mana tukuynin suyutachu qhechusaj; uj ayllullata churiykiman saqepusaj, kamachiy Davidta munakusqayrayku, Jerusalén llajtata ajllakusqayraykutaj.” 14Jinataj Tata Diosqa uj enemigota jataricherqa Salomonpa contrampi: Hadad sutiyoj edomitata, Edommanta jatun kamachipa mirayninkumanta kajta. 15David kawsashajtinraj, maqanakupe atapaykorqa Edommanta runakunata, chanta soldadonkunajpa kurajninku Joabqa risqa wañusqakunata p'ampaj; chaypacha Edommanta tukuynin qharikunata wañurachisqa. 16Joabqa tukuynin israelitakunawan Edompi tiyakusqanku sojta killata, idumeo qharikunata tukuchinankukama. 17Chaywampis Hadadqa ayqekusqa tatampa wakin edomita kamachinkunanwan, chaykunawantaj Egiptoman ripusqa; chaypacha Hadadqa juch'uyllaraj karqa. 18Madianmanta llojsispataj, Paranman chayasqanku, chaymanta runakunata kamachinkunanpaj jap'ispataj, paykunawan Egiptoman ripusqanku, Egiptoj jatun kamachi Faraonpaman, paytaj paykunaman qosqa wasita, mikhunata, llank'ana jallp'akunatawan. 19Hadadqa mayta munachikorqa Faraonwan, paytaj Hadadman cuñadanta warmin kanampaj qoporqa, Tahpenes ñañanta. 20Tahpenespa ñañantaj Hadadpaj uj wawata pagarikorqa, suticharqataj Guenubat sutiwan. Chay wawa ñuñumanta p'itisqa kajtin, Faraonpa kamachinan wasipi uywasqa karqa Faraonpa wawakunanwan khuska. 21Chantá Hadad Egiptopi kashaspa, David wañupusqanta yacharqa, soldadospa kurajninku Joab wañusqantapis. Chaypacha Hadadqa Faraonta nerqa: –Saqeway llajtayman kutipojta, nispa. 22Faraontajrí kuticherqa: –¿Noqawan kasqaykipi imataj pisisunki jallp'aykiman ripunaykipaj? nispa. Paytaj nerqa: –Mana imapis pisiwanchu; chaywampis mañakuyki kutipojta saqenawaykita, nispa. 23Diosqa Salomonpa contrampi jatarichillarqataj Eliadaj churin Rezón sutiyojta; payqa ayqekusqa Sobaj jatun kamachej Hadad-ezerpa kamachiyninmanta. 24Rezonqa sajra runakunata tantaykusqa, chanta paykunaj kamachininku karqa. Maypachachus David Sobamanta kajkunata atipaykorqa chaypacha, Rezonqa Damasco llajataman tiyakapoj ripuspa, paykunataj jatun kamachejnkupaj payta churarqanku. 25Salomón kawsanankama Rezonqa Israelpa contrampi karqa; kay llakiy yapakorqa Hadad israelitakunaman llakiyta apamusqanman, imaraykuchus Rezonqa israelitakunata chejnikorqa, Siriapitaj kamacherqa. 26Nabatpa churin Jeroboampis, efrateo Seredamanta, jatun kamachejpa contrampi oqharikullarqataj; payqa Salomonpa kamachin kasqa, mamantaj uj warmi sapa Zerúa sutiyoj karqa. 27Payqa kay jinamanta jatun kamachipa contrampi oqharikorqa: Salomonqa Milopi tatan Davidpa llajtampa perqakunanta wisq'aykuchisharqa. 28Jeroboamqa sumaj kallpayoj wapu runa karqa, Salomontaj sumaj k'uchi kasqanta rikuspa, José ayllumanta mit'api llank'ajkunata qhawanampaj churarqa. 29Jinataj karqa, uj p'unchaypi Jeroboamqa Jerusalenmanta jamushaspa, ñampi Silomanta profeta Ahiaswan tinkukorqa; Ahiasqa mosoj poncho churaykusqa kasharqa. Paykunataj iskaynillanku campopi kasharqanku. 30Chantá Ahiasqa chay mosoj ponchota jap'ispa, chunka iskayniyojman llik'irarqa. 31Jeroboamtataj nerqa: “Kay chunkata llik'isqamanta jap'ikuy; Israellitakunaj Tata Diosnin kay jinata nisunki: Noqa Salomonpa kamachiynin suyuta qhechusaj, qanmantaj chunka ayllusta qosqayki. 32Paytaj uj ayllullawan qhepakonqa, kamachiy Davidta, Jerusalentawan munakusqayrayku, mayqentachus tukuynin Israel ayllukunamanta Noqa ajllakorqani. 33Chayta ruwasaj, imaraykuchus Salomonqa Noqata saqerpariwaspa yupaychan sidoniojpa china diosninku Astarteta, Moabpa diosnin Quemosta, amonitakunajpa diosninku Moloctawan ima. Payqa manataj kasuwarqachu kamachisqayta, nitaj nisqayta cheqanta ruwarqachu, imaynatachus tatan David junt'arqa, jinataqa. 34Manataj makinmantachu qhechusaj kamachinan suyutaqa, aswampis saqellasajraj tukuy kawsaynimpi kamachinanta, kamachiy Davidta munakusqayrayku, mayqentachus Noqa ajllakorqani, paytaj kamachisqayta, nisqaytawan kasuspa junt'arqa, chayta. 35Churimpa makinmantaraj kamachinan suyutaqa qhechusaj, qanmantaj chunka ayllukunata qosqayki. 36Salomonpa churinmantajrí uj aylluta qosaj, kamachiy Davidpa ayllumanta Jerusalenpi kamachi kanampajpuni, chay ajllakusqay llajtapi. 37Noqataj qanta churasqayki kamachinaykipaj, imaynatachá munanki, chayman jina, qantaj tukuy Israel suyupi jatun kamachi kanki. 38Sichus uyariwanki kay tukuy kamachisusqayta, ñankunaypitaj purinki Noqaj ñawpaqeypi, cheqanta ruwaspa, kamachisqayta kasuspa, nisqaytawan, kamachiy David j'untarqa jinata chayqa, Noqaqa qanwan kasaj, mirayniykitapis jatun kamachej kanampaj ruwasaj, imaynatachus Davidpatapis ruwarqani, ajinata, Israel suyutataj qanman qosqayki. 39Chayrayku Noqaqa Davidpa mirayninta ñak'ariyman churasaj, jinapis mana wiñaypajchu, nispa. 40Chaynejta Salomonqa Jeroboamta wañuchiyta munarqa. Chantá Jeroboamqa, Egiptoman ayqekorqa Egiptoj jatun kamachin Sisacpaman, chaypitaj qhepakorqa Salomón wañupunankama. 41Salomonqa Jerusalenpi tawa chunka kinsayoj watakunata Israel suyuta kamacherqa, wakin ruwasqankuna, yachaykunanpis, tukuy kawsayninpis, Salomonmanta willaj qelqapi qelqasqa kashan. 43Salomón wañupojtintaj, tatan Davidpa llajtampi p'amparqanku, qhepantataj churin Roboam kamacherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\